Doruľa, Ján

Text hesla

Doruľa, Ján, 31. 8. 1933 Ortuťová, okres Bardejov — slovenský jazykovedec. R. 1957 – 59 pôsobil na Vysokej škole ruského jazyka a literatúry v Prahe, 1959 – 95 v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV v Bratislave, 1991 – 95 jeho riaditeľ, od 1995 zakladateľ a riaditeľ Slavistického kabinetu SAV (od 2005 Slavistický ústav J. Stanislava SAV); 1993 DrSc., 1996 profesor.

Pracuje v oblasti výskumu slovenského jazyka z historicko-porovnávacieho hľadiska a slovensko-slovanských i slovensko-neslovanských vzťahov. Autor prác Slováci v dejinách jazykových vzťahov (1977) a Tri kapitoly zo života slov (1993), spoluautor Krátkeho slovníka slovenského jazyka (1987). Otázkami slovenského jazykovo-historického a kultúrneho vývinu sa zaoberal aj v knižných prácach O krajine a vlasti starých Slovákov (2011), Čarovný svet a skutočný život v slovenskej rozprávke (2012), O slovensko-nemeckom spolunažívaní v 16. – 18. storočí (2014), Slováci medzi starými susedmi. Môžu byť aj Slováci starí? (2015).

R. 1990 – 2006 predseda Slovenského komitétu slavistov (od 2007 čestný predseda), 1995 – 2004 predseda Jazykového odboru Matice slovenskej, 2003 – 12 hlavný redaktor časopisu Slavica Slovaca; od 2005 člen Učenej spoločnosti SAV, od 2007 čestný člen Medzinárodného komitétu slavistov. Nositeľ viacerých ocenení (o. i. Zlatá čestná plaketa Ľ. Štúra za zásluhy v spoločenských vedách, 1993; Veľká medaila sv. Gorazda, 1998; Cena Štefana Moyzesa za prínosy k slovenskému národnému životu, 2003; Medaila SAV za podporu vedy, 2004; Zlatá medaila SAV, 2008; Cena SAV za popularizáciu vedy, 2010).

Zverejnené v máji 2003.

Doruľa, Ján [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-12-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dorula-jan