doping

Text hesla

doping [hol. > angl.] — podávanie biologicky účinných látok zo zakázaných farmakologických skupín, resp. používanie zakázaných metód s cieľom zvýšiť športový výkon. Doping odporuje športovej etike, predstavuje riziko poškodenia zdravia športovca a často vedie až k predčasnej smrti. Začal sa uplatňovať už v 19. stor., postupne sa používal heroín, morfín, strychnín, efedrín, amfetamíny a neskôr anabolické steroidy, od 70. rokov 20. stor. aj krvný doping.

V súčasnosti sa podľa Svetového antidopingového kódexu (World Anti-Doping Code, 2015) doping definuje ako porušenie jedného alebo viacerých antidopingových pravidiel: 1. prítomnosť zakázanej látky (jej metabolitov alebo indikátorov) v tele športovca; 2. použitie alebo pokus o použitie zakázanej látky alebo zakázanej metódy; 3. nepodrobenie sa odberu vzorky, resp. vyhýbanie sa tomuto odberu; 4. neposkytnutie informácií o mieste pobytu športovca; 5. falšovanie alebo pokus o falšovanie počas dopingovej kontroly; 6. držanie zakázanej látky alebo zakázanej metódy; 7. obchodovanie alebo pokus o obchodovanie so zakázanou látkou alebo zakázanou metódou; 8. podanie alebo pokus o podanie akejkoľvek zakázanej látky alebo zakázanej metódy; 9. spoluúčasť na porušení antidopingového pravidla; 10. zakázaná spolupráca.

Zoznam zakázaných látok a metód pravidelne aktualizuje Svetová antidopingová agentúra (World Anti-Doping Agency, WADA); podľa úpravy z 1. 1. 2019 obsahuje androgénne anabolické steroidy; peptidové hormóny, rastové faktory, príbuzné látky a mimetiká; beta-2 agonisty; hormonálne a metabolické modulátory; diuretiká a maskovacie látky; stimulanciá; narkotiká; kanabinoidy; glukokortikoidy a beta-blokátory. Zakázaná je aj manipulácia s krvou alebo krvnými zložkami, chemická a fyzikálna manipulácia a génový a bunkový doping.

V boji proti používaniu dopingu prispievajú dopingové kontroly. Pri dokázaní dopingu je športovec vylúčený zo súťaže (jeho výsledok je anulovaný) a potrestaný zákazom činnosti, t. j. zákazom účasti na akejkoľvek športovej činnosti vrátane súťaží aj tréningov organizovaných niektorým zo signatárov. Podľa stupňa previnenia sa trest ukladá na obdobie od niekoľkých mesiacov až do 4 rokov, po opakovanom porušení antidopingových pravidiel sa trest predlžuje a môže byť až doživotný.

Zverejnené v máji 2003.

Doping [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/doping