Dobsonov spektrofotometer

Text hesla

Dobsonov spektrofotometer — prístroj na meranie celkového množstva ozónu v atmosfére z povrchu Zeme. Na jeho určenie sa využíva meranie pomeru intenzity žiarenia pri dvoch vlnových dĺžkach slnečného spektra, ktoré sú zvolené tak, aby pri jednej ozón silno a pri druhej slabo absorboval slnečné žiarenie. Na rozklad slnečného žiarenia sa používa optický hranol. Dobsonov spektrofotometer je dodnes základným prístrojom Globálneho ozónového pozorovacieho systému, hoci sa v súčasnosti nahrádza Brewerovým spektrofotometrom. Nazvaný podľa konštruktéra, britského fyzika Gordona Millera Bourna Dobsona (*1889, †1976).

Zverejnené v máji 2003.

Dobsonov spektrofotometer [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-10-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dobsonov-spektrofotometer