dimeter

Text hesla

dimeter [gr.], dvojmer — v antickej metrike verš rozčlenený na dve rovnaké metrické jednotky, napr. jambický dimeter: ◡ — / ◡ — // ◡ — / ◡ — .

Zverejnené v máji 2003.

Dimeter [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-11-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dimeter