dievčenské školy

Text hesla

dievčenské školy — výchovno-vzdelávacie inštitúcie pre dievčatá. V období pred koedukáciou chlapci a dievčatá nemali rovnaký prístup k vzdelávaniu a odlišný bol aj obsah a rozsah vzdelávania, napr. po roku 1868 boli ľudové školy pre chlapcov (vyššie) trojročné a pre dievčatá dvojročné a meštianske školy pre chlapcov šesťročné a pre dievčatá štvorročné. Pri dievčenských meštianskych školách sa zriaďovali kurzy ručných prác, vedenia domácnosti a obchodnícke kurzy. Od konca 19. stor. sa zriaďovali vyššie dievčenské školy, rodinné školy a od začiatku 20. stor. gazdinské školy. Prvú vyššiu slovenskú rodinnú školu zriadila Živena v roku 1919 v Martine. Gazdinské školy (prvá na Slovensku bola zriadená vo Veličnej v roku 1920) boli jednoročnými internátnymi školami, ktoré navštevovali najmä dievčatá zo zámožnejších gazdovských rodín. Po roku 1948 boli zrušené, od roku 1990 sa opätovne začali zriaďovať aj dievčenské odborné školy.

Zverejnené v máji 2003.

Dievčenské školy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-11-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dievcenske-skoly