determinácia

Text hesla

determinácia [lat.] — určovanie, ohraničovanie, vymedzovanie;

1. biol. a) určovanie (identifikácia) príslušnosti jednotlivého organizmu k taxónu na základe jeho vlastností, proces zistenia vedeckého názvu organizmu; b) určenie vývinu určitej časti zárodku (buniek a orgánových základov) na určitú časť (bunkový, tkanivový či fyziologický typ s určitou funkčnou a tvarovou charakteristikou) dospelého jedinca počas individuálneho vývinu mnohobunkových organizmov, napr. determinácia kmeňovej bunky pri krvotvorbe na červenú alebo na bielu krvinku; → diferenciácia, → organogenéza;

2. genet. determinácia pohlavia — mechanizmus určenia pohlavia. Pri niektorých druhoch organizmov je pohlavie určované v čase oplodnenia skladbou chromozómov samčej pohlavnej bunky – spermie oplodňujúcej samičiu pohlavnú bunku – vajíčko (typ drozofila známy aj ako cicavčí typ; napr. človek, drozofila, konopa). Pri tomto type spermia s chromozómom Y určuje vývin samčieho pohlavia a spermia s chromozómom X vývin samičieho pohlavia; samčie pohlavie má skladbu pohlavných chromozómov XY a samičie XX. Pri iných druhoch rozhodujú o pohlaví ďalšej generácie pohlavné bunky samičieho organizmu (typ abraxas; aj vtáčí typ, napr. vtáky, motýle, jahoda), vtedy má samičie pohlavie pohlavné chromozómy XY a samčie XX;

3. jaz., log. určovanie — významový vzťah, pri ktorom jeden prvok bližšie určuje (špecifikuje) druhú zložku spojenia. Určujúci člen rozvíja, obohacuje obsahovú náplň určovaného člena, ale zároveň zužuje jeho rozsah. Napr. strom – ovocný strom, plávať – vrcholovo plávať.

Zverejnené v máji 2003.

Determinácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-11-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/determinacia