decemvirovia

Text hesla

decemvirovia, lat. aj slov. jednotné číslo decemvir — desaťčlenný zbor (kolégium) rímskych úradníkov volených na splnenie konkrétnych úloh a vybavených na tieto účely zvláštnymi právomocami. Najznámejší decemvirovia sú:

decemviri legibus scribundis, ktorých úlohou bolo v období 451 – 449 pred n. l. spísať obyčajové právo a výsledkom ich činnosti boli Zákony dvanástich tabúľ;

decemviri (st)litibus iudicandis rozhodovali o sporoch, ktoré boli predkladané prétorom a ich predmetom boli zvyčajne otázky osobnej slobody; počas vlády cisára Augusta predsedali výborom stočlenného súdu;

decemviri sacris faciundis boli kňazi, ktorí v závažných prípadoch (prírodné pohromy, neúspechy vo vojne, mimoriadne úkazy) vykladali tzv. Sibyline proroctvá (resp. sibylské veštby) zapísané v Sibylských knihách (Libri Sibyllini) a radili, ako sa majú štátni úradníci, príp. celý štát správať. Od čias vlády Lucia Cornelia Sullu (1. stor. pred n. l.) sa pôvodný desaťčlenný zbor rozšíril na 15 členov (quindecimviri sacris faciundis).

Zverejnené v máji 2003.

Decemvirovia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-20]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/decemvirovia