cyklus zobrazení

Text hesla

cyklus zobrazení — vo výtvarnom umení niekoľko tematicky a formálne súvisiacich umeleckých diel. Cyklus zobrazení môže mať naratívnu štruktúru (najčastejšie legendy zo životov svätých) alebo zoraďuje obsahovo súvisiace alegorické scény. Cykly zobrazení sú známe už z antického umenia (výjavy na keramike, fresky), boli aj pevnou súčasťou výzdoby stredovekých a renesančných kostolov, ako aj svetských budov. Často sa s nimi možno stretnúť v knižnom maliarstve, knižnej ilustrácii a grafike. V súčasnosti pretrvávajú najmä v karikatúre a komikse, kde využívajú aj prvky filmovej estetiky.

Zverejnené v júli 2001.

Cyklus zobrazení [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/cyklus-zobrazeni