chorobnosť

Text hesla

chorobnosť, morbidita, morbilita —

1. priemerná dĺžka trvania choroby v dňoch;

2. frekvencia výskytu chorôb v populácii. Vyjadruje počet chorých na určitú chorobu v určitom čase (zvyčajne za rok) a v určitom priestore (štát, okres) prepočítaný na určitý počet obyvateľov (napr. počet chorých za rok na 100 tisíc obyvateľov). Všeobecnými ukazovateľmi chorobnosti sú incidencia a prevalencia. Špecifickú chorobnosť vyjadruje chorobnosť vybranej skupiny obyvateľstva špecifikovanej napr. podľa veku (používa sa najčastejšie), pohlavia alebo zamestnania. Informácie o chorobnosti obyvateľstva sú súčasťou zdravotníckej štatistiky.

Zverejnené v apríli 2010.

Chorobnosť [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/chorobnost