chirurgia

Text hesla

chirurgia [gr.] — základný lekársky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou a liečbou ochorení (vrátane poranení) chirurgickými metódami. Zahŕňa komplexné diagnostické a liečebné postupy pri ošetrení náhlych brušných príhod i úrazov hrudníka, hlavy, brucha a končatín vrátane poranení ciev. Patrí k najstarším odvetviam medicíny. Chirurgické výkony na ľudskom tele pomocou rúk (napr. čistenie a zašívanie rán, naprávanie zlomenín) alebo pomocou rozličných nástrojov a prístrojov sa robili od najstarších čias. Boli zamerané predovšetkým na akútne a život zachraňujúce výkony pri krvácaní, dusení alebo pri črevnej nepriechodnosti. Predpokladom vzniku modernej chirurgie boli poznatky patologickej anatómie a mikrobiológie i zavedenie anestézie, antisepsy a asepsy. Prvé plánované a vedecky zdôvodnené operácie sa robili až začiatkom 19. stor. Rozvoj anestézie a zavedenie antibiotík do chirurgickej praxe po 2. svetovej vojne, postupný vývoj nových technológií a operačných techník, ako aj s nimi súvisiaci nárast poznatkov umožnili vznik nových odborov. Od chirurgie sa postupne oddelili gynekológia, otorinolaryngológia, oftalmológia a stomatológia, neskôr urológia a ortopédia, osobitným odborom je aj anestéziológia a resuscitácia.

V súčasnosti sa pod pojmom chirurgia rozumie zdravotná starostlivosť v odbore všeobecná chirurgia (zahŕňa teoretické poznatky a praktické skúsenosti celej chirurgie) a gastroenterologická chirurgia. S cieľom skvalitniť poskytované chirurgické služby sa špecializáciou zo všeobecnej chirurgie vyčlenili užšie nadstavbové odbory: detská chirurgia, hrudníková chirurgia, neurochirurgia, kardiochirurgia, plastická a rekonštrukčná chirurgia, cievna chirurgia, úrazová chirurgia a maxilofaciálna chirurgia (vznik nových odborov a užších špecializácií je ovplyvňovaný novými teoretickými, vedeckými a technickými poznatkami, ako aj lokálnymi podmienkami a potrebami, napr. transplantačná chirurgia, miniinvazívna chirurgia). Preventívno-liečebná starostlivosť o chorých s chirurgickými ochoreniami sa poskytuje v ambulantných (samostatné chirurgické ambulancie, chirurgické ambulancie, ktoré sú súčasťou nemocníc, poradne, zariadenia jednodňovej chirurgie) alebo v lôžkových zdravotníckych zariadeniach. Na zabezpečenie niektorých vysoko špecializovaných chirurgických činností sú zriadené špecializované chirurgické centrá a kliniky (napr. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie, Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, Klinika onkologickej chirurgie, klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie).

Zverejnené v apríli 2010.

Chirurgia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/chirurgia