CERN

Text hesla

CERN, fr. Conseil européen pour la recherche nucléaire, Európske združenie pre jadrový výskum — organizácia hlavne európskych štátov pre fyziku častíc a súčasne výskumné centrum so sídlom v Ženeve. Dohovor o jej založení podpísaný 1. 7. 1953 v Paríži 12 európskymi štátmi nadobudol platnosť 29. 9. 1954 (pod názvom Európska organizácia pre jadrový výskum, fr. Organisation européenne pour la recherche nucléaire); v súčasnosti sa používa názov Európske laboratórium pre fyziku častíc (angl. European Laboratory for Particle Physics). Členskými štátmi sú Belgicko, Bulharsko, Česko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Izrael, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Spojené kráľovstvo, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko a Taliansko, štatút pozorovateľa majú Japonsko, Rusko (pozastavený od 8. 3. 2022), Turecko, USA, Európska komisia a UNESCO. Slovensko je členským štátom CERN od 1993 (v rámci ČSFR bolo prijaté 1992). Výskumné centrum siaha až na územie Francúzska najmä svojím podzemným takmer 27 km dlhým kruhovým tunelom, v ktorom je umiestnený urýchľovač protibežných zväzkov protónov Large Hadron Collider (LHC). S jeho pomocou bol v roku 2012 objavený Higgsov bozón, ktorý prostredníctvom Higgsovho mechanizmu spôsobuje, že ostatné nám známe elementárne častice (leptóny, kvarky a intermediálne bozóny), s výnimkou fotónu a gluónu, majú nenulovú hmotnosť. V súčasnosti sa naďalej zbierajú fyzikálne dáta s cieľom testovať tzv. Štandardný model elementárnych častíc, resp. hľadať novú fyziku, teda hľadať odpovede na fundamentálne otvorené otázky vo fyzike. V roku 2022 bola energia protónových zväzkov zvýšená na 6,8 TeV (energia protón-protónovej zrážky 13,6 TeV).

Popis ilustrácie

CERN, schéma umiestnenia urýchľovača LEP

Zverejnené v júli 2001.

CERN [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/cern