centrálne mestá

Text hesla

centrálne mestá — sídla plniace pre svoje zázemie funkciu obslužného centra. Termín centrálne mestá vyjadrujúci zákonitosti v štruktúre sídelnej siete so zreteľom na rozloženie a veľkosť sídel zaviedol nemecký geograf W. Christaller v práci Centrálne miesta južného Nemecka (Die Zentralen Orte in Süddeutschland, 1933) na základe modelu založeného na centrálnom usporiadaní sídel na území Bavorska. Podstatou usporiadania je hierarchickosť a pravidelné (šesťuholníkové) rozloženie sídel, pričom v strede šesťuholníka je rádovo väčšie, dôležitejšie centrálne mesto plniace funkciu obslužného centra pre celé zázemie, menšie centrum má zasa obslužnú funkciu v menšom rozsahu pre svoje zázemie podľa veľkosti trhového dosahu (→ centrálne funkcie miest).

Zverejnené v júli 2001.

Centrálne mestá [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-12-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/centralne-mesta