centrálne funkcie miest

Text hesla

centrálne funkcie miest — funkcie, ktoré plní určité mesto pre svoje zázemie z hľadiska svojho potenciálu. Termín centrálne funkcie miest zaviedol nemecký geograf W. Christaller v práci Centrálne miesta južného Nemecka (Die Zentralen Orte in Süddeutschland, 1933). Centrálne funkcie vykonávajú centrálne mestá, ktoré sú strediskovým bodom určitého nimi obsluhovaného priestoru. Centrálne funkcie miest závisia od hierarchického usporiadania sídel. Teoreticky platí, že čím väčšie mesto, tým viac funkcií môže plniť; v skutočnosti je však situácia zložitejšia, lebo rozloženie sídel je nepravidelné a zložité, od megalopol a konurbácií až po rozptýlené osídlenie.

Zverejnené v júli 2001.

Centrálne funkcie miest [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/centralne-funkcie-miest