Bürkerova komôrka

Text hesla

Bürkerova komôrka — mikroskopické podložné sklíčko najčastejšie upravené na počítanie krvných elementov. Stredná časť sklíčka je zbrúsená o 0,1 mm viac ako okolie a rozdelená na dve časti (komôrky). V každej z nich je vybrúsená mriežka s presne určenými plochami. Do komôrky sa po prikrytí krycím sklíčkom nasáva pripravená zriedená krv a pod mikroskopom sa počítajú krvné elementy. Zistený počet sa prepočítava na jednotku nezriedenej krvi. V súčasnej klinickej praxi sa na počítanie krvných elementov používajú automatické počítače skonštruované na princípe merania rozptylu svetla spôsobeného suspenziou elementov alebo na princípe merania zmien vodivosti prostredia elektrolytu, do ktorého prechádzajú elementy kapilárou. Bürkerova komôrka sa využíva len pri klasickom počítaní krvných elementov tzv. baničkovou metódou.

Zverejnené v júli 2001.

Bürkerova komôrka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-11-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/burkerova-komorka