Budzyk, Kazimierz

Text hesla

Budzyk, Kazimierz, 15. 1. 1911 Nowy Targ, Malopoľské vojvodstvo – 5. 3. 1964 Varšava — poľský literárny vedec a redaktor. Od 1955 profesor teórie literatúry na univerzite vo Varšave. Do poľskej literárnej vedy vniesol interdisciplinárnu všestrannosť a konfrontačnú systémovosť, ktorou nadviazal na ruskú formálnu metódu (→ ruská formálna škola), neskôr i na pražský štrukturalizmus.

Najvýznamnejšie diela: Bibliografia uznesení poľského snemu 17. stor. (Bibliografia konstytucyj sejmowych XVII wieku w Polsce, 1952), Renesančný prelom v poľskej literatúre druhej pol. 15. a prvej pol. 16. stor. (Przełom renesansowy w literaturze polskiej drugiej połowy XV i pierwszej połowy XVI wieku, 1953), Z dejín renesancie v Poľsku (Z dziejów Renesansu w Polsce, 1953), Skice a materiály histórie staropoľskej literatúry (Szkice i materiały do dziejów literatury staropolskiej, 1955), Spor o poľský sylabotonizmus (Spór o polski sylabotonizm, 1957). Edične pripravil diela Teoretická štylistika v Poľsku (Stylistyka teoretyczna w Polsce, 1946), Bibliografia poľskej literatúry renesančného obdobia (Bibliografia literatury polskiej okresu Odrodzenia, 1954) a i. Zakladateľ bibliografickej edície Nowy Korbut.

Zverejnené v júli 2001. Aktualizované 27. januára 2018.

Budzyk, Kazimierz [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/budzyk-kazimierz