Brtáň, Rudo

Text hesla

Brtáň, Rudo, plným menom Rudolf Brtáň, 9. 10. 1907 Hybe, okres Liptovský Mikuláš – 4. 4. 1998 Bratislava — slovenský literárny historik, kritik, publicista, prekladateľ a editor. V rokoch 1927 – 32 študoval slavistiku a germanistiku na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1932 – 44 pôsobil ako stredoškolský profesor v Martine, Bratislave a Trnave, 1945 pôsobil na Povereníctve školstva v Bratislave, 1946 – 61 (s prestávkou) v Matici slovenskej v Martine a 1961 – 79 v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave.

Knižne debutoval monografiou Poézia Ivana Krasku (1933), v 40. rokoch 20. stor. vydal viaceré monografie a štúdie, napr. Osudy Janka Kráľa (1946), Puškin v slovenskej literatúre (1947), Štefan Moyses a Chorváti (1949). Vo výskumnej práci sa sústredil na obdobie národného obrodenia (Pri prameňoch slovenskej obrodeneckej literatúry, 1970; Postavy slovenskej literatúry. Bohuslav Tablic, 1974), v monografických prácach a štúdiách však obsiahol obdobie od baroka po slovenskú literárnu modernu (J. Zábojník, D. Sinapius-Horčička, B. Tablic, J. Kollár, J. Botto, S. Chalupka, I. Krasko, J. Jesenský, I. Gall, V. Roy a i.). Venoval sa komparatistike (Barokový slavizmus, 1939; Slovensko-slovanské literárne vzťahy a kontakty, 1979), edičným prácam (Hlasy o živote, 1943; Historické piesne, 1953; Básnické dielo Sama Chalupku, 1973), tvorbe stredoškolských učebníc, literatúre pre deti a mládež (knihy veršov Zábavky pre najmenších, 1949; Lomidrevo, 1950; Zvieratká, 1951) a popularizácii slovenskej literatúry. Výber jeho ranej poézie vyšiel v zbierke Smädné letá (1990). Posmrtne vyšli jeho pamäti Živé roky. Spomienky (2002), Živé roky. Tvorivé roky II – III (2010) a doplnok Rudo Brtáň v spomienkach (2010, zostavil Ivan Brtáň).

Zverejnené v júli 2001. Aktualizované 11. februára 2018.

Brtáň, Rudo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/brtan-rudo