Brezinka, Wolfgang

Text hesla

Brezinka, Wolfgang, 9. 6. 1928 Berlín — nemecký pedagóg. Predstaviteľ analytickej pedagogiky, do ktorej aplikoval tézy kritického racionalizmu. Autor spisov z oblasti metateórie výchovy, všeobecnej pedagogiky a filozofie výchovy. Zaoberal sa jazykovou, logickou, empirickou a ideologickou kritikou a analýzou pedagogických pojmov a ich významom pre budovanie pedagogickej teórie, ako aj vzťahom pedagogických cieľov, účelu a dôsledkov vo výchove a vzdelávaní. V poslednom období sa zaoberal problémami tzv. praktickej pedagogiky.

Autor prác Základné pojmy pedagogickej vedy (Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft, 1974), Metateória výchovy (Metatheorie der Erziehung, 1978), Viera, morálka a výchova (Glaube, Moral und Erziehung, 1992), Výchova a pedagogika v období kultúrnych zmien (Erziehung und Pädagogik im Kulturwandel, 2003) a i.

Zverejnené v júli 2001. Aktualizované 7. februára 2018.

Brezinka, Wolfgang [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/brezinka-wolfgang