Brewerov spektrofotometer

Text hesla

Brewerov spektrofotometer — prístroj na meranie celkového množstva ozónu v atmosfére a spektrálnej intenzity ultrafialového slnečného žiarenia v oblasti 290 – 325 nm. Možno ním merať aj celkové množstvo oxidu siričitého a optickú hrúbku aerosólu. Technologicky nadväzuje na Dobsonov spektrofotometer, ale na rozklad žiarenia používa mriežku a spektrálna intenzita ultrafialového žiarenia sa meria skenovaním s krokom 0,5 nm. Plnoautomatický prístroj je riadený počítačom, ktorý súčasne registruje a spracúva namerané údaje; aj v nepriaznivých meteorologických podmienkach je prispôsobený na stálu vonkajšiu expozíciu. V Globálnom ozónovom pozorovacom systéme sa stal novým štandardným prístrojom. Nazvaný podľa britsko-kanadského fyzika Alana Westa Brewera (*1915, †2007), ktorý sa podieľal na jeho vyvinutí.

Zverejnené v júli 2001.

Brewerov spektrofotometer [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/brewerov-spektrofotometer