Bornov-Haberov cyklus

Text hesla

Bornov-Haberov cyklus — metóda výpočtu mriežkovej energie iónových halogenidov kovov založená na Hessovom zákone (→ termochemické zákony). Podľa Bornovho-Haberovho cyklu zlučovacia entalpia iónovej zlúčeniny MX je daná súčtom sublimačnej a ionizačnej energie kovu M, polovice disociačnej energie molekuly halogénu X2, elektrónovej afinity X (hodnoty, ktorú možno experimentálne stanoviť) a mriežkovej energie. Nazvaná podľa M. Borna a F. Habera.

Zverejnené v júli 2001.

Bornov-Haberov cyklus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bornov-haberov-cyklus