bodka

Text hesla

bodka1. interpunkčné znamienko, ktoré sa používa na členenie súvislých textov na vety, ale kladie sa aj za skratkami rodných mien (Ľ. Štúr) i celých mien (Ľ. Š.), za skráteniami akademických titulov a vedeckých hodností, napr. Bc. (bakalár), PhD. (philosophiae doctor), MUDr. (medicinae universae doctor), Ing. (inžinier), Dr. h. c. (doctor honoris causa) a i., ale aj za skratkami iného typu, napr. č. (číslo), str. (stredný), doc. (docent), prof. (profesor), ďalej za číslovkami, ktoré sa píšu namiesto radových čísloviek, napr. 1. (prvý), 22. (dvadsiaty druhý), Karol V. (Karol Piaty), v dátumoch za určením dňa a mesiaca pomocou číslic 17. 4. 1946 (sedemnásteho apríla 1946).

Bodka sa nepíše za nadpismi článkov a kníh, za podpismi, za názvami inštitúcií alebo budov či za označeniami výrobkov v inventároch;

2. diakritické znamienko, ktoré sa používa v niektorých cudzích jazykoch, ak sa vyskytujú v slovenskom texte, napr. v poľštine, kde sa bodka píše nad písmenom z a označuje sa ním hláska zodpovedajúca slovenskej spoluhláske ž. Bodka sa využíva aj v Medzinárodnej fonetickej abecede nad písmenami spoluhlások t, d, n, ale aj pod písmenami označujúcimi samohlásky, ktoré vyznačujúcu úzku výslovnosť, napr. e, o.

Zverejnené v júli 2001.

Bodka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-11-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bodka