Blanár, Vincent

Text hesla

Blanár, Vincent, 1. 12. 1920 Hul, okres Nové Zámky – 27. 9. 2012 Bratislava — slovenský jazykovedec. R. 1943 – 58 pedagóg na Filozofickej fakulte UK, 1961 – 90 pôsobil v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV v Bratislave, 1995 – 2005 učil na Pedagogickej fakulte UK; 1965 DrSc., 1992 profesor. V jeho široko zameranej výskumnej činnosti (od spisovnej slovenčiny po dialektológiu) zaujíma najvýznamnejšie miesto teória výskumu vlastných mien, ako aj historická a všeobecná lexikológia. Originálne metodologické prístupy z oblasti sémantiky a semiotiky predstavoval na analýze bohatého historického materiálu z dejín slovenčiny, pričom ich využíval aj na vybudovanie porovnávacieho výskumu slovanských jazykov v oblasti historickej lexikológie.

Najvýznamnejšie práce: Zo slovenskej historickej lexikológie (1961), Lexikálno-sémantická rekonštrukcia (1984), Porovnávanie lexiky slovanských jazykov z diachrónneho hľadiska (1993), Teória vlastného mena (1996). Zúčastňoval sa na koncipovaní a redigovaní Historického slovníka slovenského jazyka (1991 – 2008).

Zverejnené v júli 2001.

Blanár, Vincent [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/blanar-vincent