bezpečnostný kód

Text hesla

bezpečnostný kódkód, ktorý okrem prenosu informácie umožňuje zistiť alebo opraviť chyby vzniknuté v priebehu prenosu. Bezpečnostný kód musí byť nadbytočný (→ nadbytočný kód). Vytvára sa tak, že ku kombináciám plného kódu priradeným k znakom abecedy sa pridajú ďalšie kombinácie, alebo sa zvolí taký systém kódovania, v ktorom je viac kódových kombinácií, ako je významových znakov abecedy v zdroji informácií. Bezpečnostné kódy sa podľa miery zabezpečenia proti chybám delia na detekčné (umožňujú určiť chybu vzniknutú počas prenosu informácie) a opravné, ďalej na skupinové (s rôznou dĺžkou kódových kombinácií alebo s rovnako dlhými kombináciami) a nepretržité (kódovanie prebieha priebežne). Na zabezpečenie celých blokov údajov, najmä proti zhlukom chýb, sa používa kódovanie pomocou generujúceho polynómu.

Zverejnené v júli 2001.

Bezpečnostný kód [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bezpecnostny-kod