Berek, Dušan

Text hesla

Berek, Dušan, 6. 7. 1938 Zlaté Moravce — slovenský chemik. Od 1960 pracuje v Ústave polymérov SAV v Bratislave; 1991 DrSc.

Zaoberá sa kvapalinovou chromatografiou, vývojom originálnych metód separácie komplexných syntetických polymérov (dve z nich boli prevzaté deviatimi zahraničnými pracoviskami) a nových náplní kolón na kvapalinovú chromatografiu.

Autor a spoluautor viac ako 300 pôvodných vedeckých prác s vysokým citačným ohlasom (viac ako 3 000 citácií, patrí k najviac citovaným slovenským chemikom), niekoľkých desiatok kapitol v knižných publikáciách a rozšírených súhrnov v zborníkoch, viac ako 70 autorských osvedčení a patentov (štyri boli odstúpené firmám vo forme licencií) a monografií Gélová chromatografia (1983) a Základy kvapalinovej chromatografie (1979).

R. 1991 – 2009 člen orgánov Medzinárodnej únie pre čistú a aplikovanú chémiu (IUPAC), 1993 – 96 výboru Federácie európskych chemických spoločností (FECS), 1997 – 99 a 2001 – 02 predseda Slovenskej chemickej spoločnosti, 1992 – 95 člen predsedníctva SAV, od 2004 Učenej spoločnosti pri SAV, člen redakčných rád národných a medzinárodných vedeckých časopisov a i. Nositeľ viacerých významných ocenení (napr. Hanušova medaila ČR, 1998; Vedec roka SR, 1999; Technológ roka SR, 2002).

Zverejnené v júli 2001. Aktualizované 28. novembra 2016.

Berek, Dušan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/berek-dusan