batyálne sedimenty

Text hesla

batyálne sedimenty — morské sedimenty vznikajúce v oblasti batyálu, najmä na kontinentálnom svahu. Pretože usádzanie batyálnych sedimentov ovplyvňujú turbiditné prúdy a podmorské sklzy, sú z hľadiska zrnitosti veľmi rozmanité, od hrubozrnných pieskov a štrkov po zväčša jemnozrnné piesky, íly a rôznofarebné vápenné bahná. Z organických zložiek je v batyálnych sedimentoch veľa zvyškov planktónu, bentosu je pomerne málo. V polárnych oblastiach sa vyskytujú aj kremité bahná s hojnými schránkami rozsievok. Len málo fosílnych sedimentov má batyálny pôvod.

Zverejnené v auguste 1999.

Batyálne sedimenty [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-10-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/batyalne-sedimenty