barytón

Text hesla

barytón [gr. > lat.] —

1. stredný mužský hlas s tónovým rozsahom (G)H – e1 (a1). V opernej praxi sa rozoznáva lyrický, hrdinský a hlboký, resp. basbarytón;

2. viola da bardone, viola di bordone — sláčikový chordofón zo 17. – začiatku 19. stor. Pre tento nástroj napísal J. Haydn kniežaťu Esterházimu asi 170 skladieb;

3. tenorové husle o oktávu hlbšie ako normálne, pokusná viola, ktorú 1847 zostrojil C. Henry;

4. → eufónium.

Zverejnené v auguste 1999.

Barytón [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/baryton