barometrická formula

Text hesla

barometrická formula — vzťah medzi hrúbkou vrstvy vzduchu v atmosfére a tlakom vzduchu na hornej a dolnej hranici tejto vrstvy:

\(\displaystyle{z_2-z_1 = \frac{R}{g}\overline{T} \ln \frac{p_1}{p_2}},\)

kde \(z_1\),\(z_2\) je výška dolnej a hornej hranice vrstvy vzduchu, \(p_1\), resp. \(p_{2}\) tlak vzduchu na hranici \(z_1\), resp. \(z_2\), \(R\) molárna plynová konštanta, \(g\) tiažové zrýchlenie a \(\overline{T}\) priemerná termodynamická teplota vrstvy vzduchu vyjadrená v kelvinoch (K). Základom na určenie barometrickej formuly je základná rovnica statiky atmosféry pre jednotku hmotnosti vzduchu

\(dp = -ρ \cdot g \cdot dz,\)

kde \(p\) je tlak vzduchu, \(ρ\) hustota vzduchu a \(g\) tiažové zrýchlenie. Barometrickú formulu možno využiť na určenie výšky meraním tlaku a teploty vzduchu, napr. pri aerologickej sondáži atmosféry.

Zverejnené v auguste 1999.

Barometrická formula [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/barometricka-formula