Barkhausenov jav

Popis ilustrácie

Barkhausenov jav. Primárna magnetizačná krivka a detail jej skokovitého priebehu

Text hesla

Barkhausenov jav [-zen-] — skoková zmena magnetickej polarizácie magnetík pri stálej zmene vonkajších podmienok, napr. magnetického poľa. Prejavuje sa v magneticky mäkkých materiáloch na strmej časti primárnej magnetizačnej krivky a hysteréznej slučky, kde magnetizačný dej prebieha nevratným posuvom doménových stien (hraníc) medzi doménami.

Skokovú zmenu magnetickej polarizácie, Barkhausenove skoky, môže vyvolať magnetické pole, ale aj iné vonkajšie účinky, napr. plynulá zmena pružného mechanického namáhania alebo teploty. Podobné skokové zmeny vznikajú vo feroelektrikách (seignetoelektrikách) pri postupnej zmene ich elektrickej polarizácie; aj tieto sa nazývajú Barkhausenove skoky. Nazvaný podľa H. G. Barkhausena.

Zverejnené v auguste 1999.

Barkhausenov jav [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-27 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/barkhausenov-jav