barina

Text hesla

barina — miesto (oblasť) s trvalo vysokým obsahom vody v pôde spôsobeným najmä nedostatočným odtokom vnútorných vôd zo zrážok alebo z pritekajúcich cudzích vôd. Nedostatok kyslíka v pôde bariny spôsobuje vytváranie kyslého prostredia a vznik typickej mokraďovej vegetácie (→ rašelinisko). Väčšie plošné zastúpenie bariny v povodiach tokov priaznivo vplýva na vyrovnávanie odtokových extrémov.

Zverejnené v auguste 1999.

Barina [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/barina