barbarstvo

Text hesla

barbarstvo [gr.] —

1. → barbari;

2. vývojové obdobie ľudskej spoločnosti. V historickej vede zaviedol pojem L. H. Morgan v diele Praveká spoločnosť, pričom rozlíšil tri historické etapy: divošstvo, barbarstvo a civilizáciu. Barbarstvo pokladal za obdobie pestovania plodín, hrnčiarstva, tavby rudy, objavenie písma, mágie a mýtu;

3. estet. prejav nevzdelaného vkusu na rozdiel od aristokratického vkusu;

4. surové, nekultúrne správanie alebo čin.

Zverejnené v auguste 1999.

Barbarstvo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/barbarstvo