banský dozor

Text hesla

banský dozor — dohľad orgánov nad dodržiavaním banských predpisov. V Slovenskej republike ho vykonávajú orgány štátnej banskej správy (jej ústredný orgán Ministerstvo hospodárstva SR a Hlavný banský úrad s obvodnými banskýmí úradmi) prostredníctvom banských inšpektorov (ústredných alebo obvodných). Uskutočňujú odborný technický dozor nad bezpečnosťou a hospodárnosťou technických zariadení v oblasti banskej správy, štátny odborný dozor nad racionálnym využívaním ložísk nerastov a zabezpečovaním chránených záujmov pri prieskume a ťažbe nerastných ložísk, pri úprave a zošľachťovaní nerastov, ako aj pri zriaďovaní alebo pri likvidácii banských diel a lomov. Zabezpečujú kontrolu trhacích prác a dozor nad používaním výbušnín v priemysle.

Zverejnené v auguste 1999.

Banský dozor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bansky-dozor