banské bezpečnostné predpisy

Text hesla

banské bezpečnostné predpisy — súhrn predpisov a pokynov na zabezpečenie bezporuchovej a bezúrazovej prevádzky pri banskej činnosti vykonávanej v podzemí a v povrchových lomoch. Týkajú sa elektrických a strojárskych zariadení, ich prevádzky, banských strojov a zariadení, strojov na banskú dopravu, vetrania baní a banských prevádzok, ochrany baní proti výbuchu a prenosu výbuchu uhoľného prachu, ako aj razenia, dobývania a údržby banských diel, odvodňovania baní, dopravy a skladovania. Zahŕňajú opatrenia proti vzniku banských požiarov a na ich zdolávanie, ako aj požiadavky na pracovné prostredie v bani. Ich dodržiavanie kontroluje banský dozor.

Zverejnené v auguste 1999.

Banské bezpečnostné predpisy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/banske-bezpecnostne-predpisy