bankový výkaz

Text hesla

bankový výkaz — pravidelný písomný prehľad vypracúvaný komerčnými bankami a centrálnou bankou, podávajúci informácie o základných kvalitatívnych (kapitálová primeranosť, likvidita, zisk a i.) a kvantitatívnych (počet zamestnancov, výška bilančnej sumy, výška aktív, výška pasív a i.) ukazovateľoch bánk, na základe ktorých možno zhodnotiť ekonomickú situáciu jednotlivých bánk a bankového sektora.

Text hesla

bankový výkaz — pravidelný písomný prehľad vypracúvaný komerčnými bankami a centrálnou bankou, podávajúci informácie o základných kvalitatívnych (kapitálová primeranosť, likvidita, zisk a i.) a kvantitatívnych (počet zamestnancov, výška bilančnej sumy, výška aktív, výška pasív a i.) ukazovateľoch bánk, na základe ktorých možno zhodnotiť ekonomickú situáciu jednotlivých bánk a bankového sektora.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 8. januára 2018.

Bankový výkaz [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bankovy-vykaz