bankový monopol

Text hesla

bankový monopol — nadobudnutie výsadného postavenia najväčších bánk v dôsledku vysokého stupňa koncentrácie a centralizácie pôžičkového kapitálu. Banky po získaní monopolného postavenia v určitej oblasti uzavierajú medzi sebou dohody o rozdelení sfér vplyvu a tvoria monopolné zväzy, ktoré si podrobujú ostatné banky a vytvárajú z nich filiálky. V podmienkach trhovej ekonomiky je existencia monopolov v rozpore s platnou legislatívou. Proti takýmto tendenciám prijímajú štáty protimonopolné opatrenia (zákony ap.). Skryté formy bankových monopolov v súčasnosti vznikajú prostredníctvom fúzií a akvizícií veľkých bankových domov vo vyspelých krajinách.

Text hesla

bankový monopol — nadobudnutie výsadného postavenia najväčších bánk v dôsledku vysokého stupňa koncentrácie a centralizácie pôžičkového kapitálu. Banky po získaní monopolného postavenia v určitej oblasti uzavierajú medzi sebou dohody o rozdelení sfér vplyvu a tvoria monopolné zväzy, ktoré si podrobujú ostatné banky a vytvárajú z nich filiálky. V podmienkach trhovej ekonomiky je existencia monopolov v rozpore s platnou legislatívou. Proti takýmto tendenciám prijímajú štáty protimonopolné opatrenia (zákony ap.). Skryté formy bankových monopolov v súčasnosti vznikajú prostredníctvom fúzií a akvizícií veľkých bankových domov vo vyspelých krajinách.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 5. januára 2018.

Bankový monopol [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bankovy-monopol