bankové operácie

Text hesla

bankové operácie, bankové obchody — súhrnný názov jednotlivých druhov činností vykonávaných bankami. Vo všeobecnosti sa rozdeľujú na pasívne, aktívne a indiferentné. V praxi sa uplatňujú formy pasívnych operácií, ktorými si banky vytvárajú vlastný bankový kapitál, a to emisia akcií akciových bánk, vklady (podiely) družstevníkov v družstevných bankách, vklad bankára v súkromných bankách vklady štátu v štátnych bankách, a získavajú cudzí kapitál (cudzie zdroje): depozitné operácie, t. j. prijímanie krátkodobých vkladov od klientov; vkladové operácie, ku ktorým patrí prijímanie peňažných úspor od obyvateľov a ktoré výrazne zvyšujú likviditu bánk (najmä termínované vklady); emisia bankových obligácií, ktorými si banky obstarávajú bankový kapitál na pomerne dlhý čas a s istotou, že nebude veriteľom vypovedaný v priebehu splatnosti. Banky umiestňujú takéto zdroje do dlhodobých pôžičiek a úverov. Poslednou formou sú ostatné operácie, napr. cenné papiere zverené na ďalšie odborné obchodovanie, pokiaľ nie sú vedené ako indiferentné operácie. Ďalšie zdroje si banky zabezpečujú formou pôžičiek na peňažnom, medzibankovom trhu. Banky umiestňujú svoj kapitál aj aktívnymi operáciami v týchto formách: poskytovaním krátkodobých (k najtypickejším patria eskont zmeniek, lombardný úver, avalový úver, záručný úver ap.) a dlhodobých úverov a pôžičiek (napr. hypotekárny úver, stavebný úver); poskytovaním spotrebných úverov a pôžičiek (účelové a hotovostné úvery, kontokorentný úver, úver v bežnom účte, napr. na nákup v obchodných domoch na úverové karty ap.); nákupom cenných papierov na vlastný účet (akcie, obligácie, hypotekárne záložné listy ap.) a ďalšími úvermi, pôžičkami a aktívami (priebežné pôžičky pri trojstranných obchodoch, pokladničná hotovosť, hnuteľný a nehnuteľný majetok banky ap.). Zdrojom dodatočných výnosov bánk sú ostatné, indiferentné operácie označované aj ako sprostredkovateľské alebo neutrálne. Za ich vykonávanie banky účtujú poplatky, provízie a náhrady výdavkov. Sú úzko prepojené s aktívnymi a pasívnymi operáciami a patria k nim: vykonávanie platobného styku sprostredkúvaním bankových prevodov na základe prevodných príkazov, šekov a i. platobných dokladov v tuzemsku i do zahraničia; inkaso splatných zmeniek, šekov, pohľadávok, úrokových a dividendových kupónov, dlhopisov ap.; úschova a správa cenných papierov a ďalších služieb spojených s cennými papiermi; komisionárske obchody s cennými papiermi; zmenárenské operácie; devízové operácie všetkého druhu, derivátové operácie, ako aj ďalšie komisionárske operácie podľa poverenia.

Text hesla

bankové operácie, bankové obchody — súhrnný názov jednotlivých druhov činností vykonávaných bankami. Vo všeobecnosti sa rozdeľujú na pasívne, aktívne a indiferentné. V praxi sa uplatňujú formy pasívnych operácií, ktorými si banky vytvárajú vlastný bankový kapitál, a to emisia akcií akciových bánk, vklady (podiely) družstevníkov v družstevných bankách, vklad bankára v súkromných bankách vklady štátu v štátnych bankách, a získavajú cudzí kapitál (cudzie zdroje): depozitné operácie, t. j. prijímanie krátkodobých vkladov od klientov; vkladové operácie, ku ktorým patrí prijímanie peňažných úspor od obyvateľov a ktoré výrazne zvyšujú likviditu bánk (najmä termínované vklady); emisia bankových obligácií, ktorými si banky obstarávajú bankový kapitál na pomerne dlhý čas a s istotou, že nebude veriteľom vypovedaný v priebehu splatnosti. Banky umiestňujú takéto zdroje do dlhodobých pôžičiek a úverov. Poslednou formou sú ostatné operácie, napr. cenné papiere zverené na ďalšie odborné obchodovanie, pokiaľ nie sú vedené ako indiferentné operácie. Ďalšie zdroje si banky zabezpečujú formou pôžičiek na peňažnom, medzibankovom trhu. Banky umiestňujú svoj kapitál aj aktívnymi operáciami v týchto formách: poskytovaním krátkodobých (k najtypickejším patria eskont zmeniek, lombardný úver, avalový úver, záručný úver ap.) a dlhodobých úverov a pôžičiek (napr. hypotekárny úver, stavebný úver); poskytovaním spotrebných úverov a pôžičiek (účelové a hotovostné úvery, kontokorentný úver, úver v bežnom účte, napr. na nákup v obchodných domoch na úverové karty ap.); nákupom cenných papierov na vlastný účet (akcie, obligácie, hypotekárne záložné listy ap.) a ďalšími úvermi, pôžičkami a aktívami (priebežné pôžičky pri trojstranných obchodoch, pokladničná hotovosť, hnuteľný a nehnuteľný majetok banky ap.). Zdrojom dodatočných výnosov bánk sú ostatné, indiferentné operácie označované aj ako sprostredkovateľské alebo neutrálne. Za ich vykonávanie banky účtujú poplatky, provízie a náhrady výdavkov. Sú úzko prepojené s aktívnymi a pasívnymi operáciami a patria k nim: vykonávanie platobného styku sprostredkúvaním bankových prevodov na základe prevodných príkazov, šekov a i. platobných dokladov v tuzemsku i do zahraničia; inkaso splatných zmeniek, šekov, pohľadávok, úrokových a dividendových kupónov, dlhopisov ap.; úschova a správa cenných papierov a ďalších služieb spojených s cennými papiermi; komisionárske obchody s cennými papiermi; zmenárenské operácie; devízové operácie všetkého druhu, derivátové operácie, ako aj ďalšie komisionárske operácie podľa poverenia.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 5. januára 2018.

Bankové operácie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bankove-operacie