banková likvidita

Text hesla

banková likvidita — schopnosť banky v akomkoľvek okamihu splniť si svoje záväzky voči klientom, t. j. vyplatiť vkladateľom splatné vklady a úroky z týchto vkladov. Keďže komerčná banka musí vyplatiť klientovi peniaze na požiadanie, musí mať v ktoromkoľvek okamihu dostatočné množstvo likvidných aktív. Preto drží časť aktív v likvidnej forme ako hotovosť, vklady v iných bankách, krátkodobé cenné papiere a i. Likvidita v tomto prípade znamená schopnosť banky premeniť v krátkom čase uvedené aktíva na hotovosť. Banky musia mať dostatočný objem likvidných prostriedkov, ktorý zodpovedá objemu záväzkov a prípadným okamžitým požiadavkám klientov na výbery vkladov.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 5. januára 2018.

Banková likvidita [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bankova-likvidita