banková bilancia

Text hesla

banková bilancia — vyjadrenie majetku banky a jeho zdrojov v hodnotovej forme. Majetok banky sa uvádza na strane aktív a zdroje na ich obstaranie na strane pasív. Z podstaty bilancie vyplýva vyrovnanosť strany aktív so stranou pasív. Komerčná banka vo vzťahu ku klientom vystupuje na strane aktív ako veriteľ a klienti sú dlžníci a na strane pasív ako dlžník a klientom za ich zdroje platí úrok. Pre všetky banky v danej krajine platí zvyčajne jednotná formálna štruktúra bilancie, jednotlivé banky však majú spravidla rozdielne bilancie v závislosti od ich podnikateľského zamerania, podielu jednotlivých položiek, ako aj z hľadiska významu týchto položiek pre banku.

Aktíva banky sa rámcovo skladajú z týchto položiek: pokladničná hotovosť, rezervy, nakúpené cenné papiere, pohľadávky voči iným bankám, pohľadávky voči klientom, majetkové podiely a vklady, pohľadávky voči akcionárom, hmotný a nehmotný majetok banky, nakúpené vlastné akcie. Možno ich členiť podľa rôznych hľadísk, najčastejšie používané je portfóliové hľadisko. Aktíva banky sú v bankovej bilancii usporiadané v závislosti od ziskovosti, rizikovosti a likvidity. Spravidla sa na prvom mieste nachádzajú aktíva, ktoré sú vysoko likvidné, málo rizikové a s nízkym výnosom. Pasíva banky tvorí vlastný kapitál a cudzie zdroje, ktoré sa na celkovej bilančnej sume podieľajú čiastkou vyššou ako 90 %. Sú to: prijaté dlhodobé úvery osobitného charakteru, podriadený dlh, záväzky voči klientom, záväzky voči bankám, záväzky z emitovaných cenných papierov, hospodársky výsledok minulých rokov, hospodársky výsledok bežného obdobia.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 5. januára 2018.

Banková bilancia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-11-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bankova-bilancia