baltický typ

Text hesla

baltický typ — jeden z tzv. rasových typov charakterizovaný stredne vysokou postavou, stredne širokou hlavou, širokým nosom s konkávnym až rovným profilom, svetlou farbou očí a plavými popolavými vlasmi. Za centrum výskytu tohto typu sa považuje Fínsko, sev. Poľsko, severozáp. Rusko a pobaltské republiky.

Zverejnené v auguste 1999.

Baltický typ [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/balticky-typ