Balog nad Ipľom

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Balog nad Ipľom, maď. Ipolybalog — obec v okrese Veľký Krtíš v Banskobystrickom kraji v Ipeľskej kotline na pravom brehu Ipľa na hranici s Maďarskom, 135 m n. m.; 769 obyvateľov (2023), 14,5 % slovenskej, 82,3 % maďarskej národnosti (2021). Územie ma rovinný až pahorkatinný reliéf, je odlesnené.

Obcou prechádza cesta II. triedy Šahy – Kosihy nad Ipľom – Slovenské Ďarmoty – Veľký Krtíš – Modrý Kameň – Dačov Lom – Senohrad – Sása.

Obec je písomne doložená v roku 1232 ako Bolug, 1351 Balogh, 1773 Balogh, 1786 Ballog, 1808 Ipoly-Balog, v rokoch 1863 – 1913 Ipolybalog, 1920 – 38 Balog, 1938 – 45 Ipolybalog, 1945 – 48 Balog, 1948 – 51 Blh nad Ipľom, v roku 1951 Balog nad Ipľom.

Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka a vinohradníctvom. V rokoch 1938 – 45 bola obec pripojená k Maďarsku.

Archeologické nálezy: stopy osídlenia v eneolite, sídlisko badenskej kultúry, nálezy pilinskej kultúry, sídlisko z rímskej doby, z veľkomoravského a poveľkomoravského obdobia.

Stavebné pamiatky: neskororománsky rímskokatolícky Kostol sv. Mikuláša (2. polovica 13. stor., v 18. stor. zbarokizovaný, upravený 1929) s neskororenesančným opevnením, baroková drevená zvonica (18. stor.), kaplnka (18. stor.), murované domy so slamenou strechou, na cintoríne drevené kalvínske náhrobníky (19. – 20. stor.).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 5. januára 2024.

Balog nad Ipľom [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/balog-nad-iplom