balistická meracia metóda

Popis ilustrácie

Schéma zapojenia pri balistickej meracej metóde

VZ – vzorka

N1 – primárne vinutie

N2 – sekundárne vinutie

KP – komutačný prepínač

U – napätie napájacieho zdroja

A – ampérmeter

R1, R2 – odporové dekády

VB – Volkmannov bočník

BG – balistický galvanometer

Text hesla

balistická meracia metóda — základná laboratórna meracia metóda na meranie magnetických vlastností feromagnetických materiálov pri relatívne pomalých zmenách magnetického poľa používaná prevažne na meranie magnetizačných charakteristík uzavretých vzoriek. Vzorka feromagnetika má 2 vinutia. Primárne vinutie je cez komutačný prepínač pripojené na jednosmerný zdroj napätia, sekundárne vinutie prostredníctvom Volkmannovho bočníka na balistický galvanometer. Odpor vonkajšieho obvodu balistického galvanometra sa doplní na potrebnú hodnotu pomocou odporovej dekády. Vhodnou voľbou hodnôt primárneho prúdu pred prepnutím smeru prúdu komutačným prepínačom a po prepnutí sa merajú jednotlivé body rôznych charakteristík feromagnetickej vzorky (krivka prvotnej magnetizácie, komutačná krivka, hlavná hysterézna slučka a vedľajšie hysterézne slučky).

Zverejnené v auguste 1999.

Balistická meracia metóda [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/balisticka-meracia-metoda