Baleárska panva

Text hesla

Baleárska panva — hlbokomorská panva v záp. časti Stredozemného mora tiahnuca sa od pevninského svahu Francúzska k protiľahlému svahu africkej pevniny; maximálna hĺbka 2 887 m. Na severovýchode sa prekrýva s podmorskou časťou delty Rhôny. Vznikla v mladších treťohorách na pevninskom type zemskej kôry. Oblasť zemskej kôry ležiaca pod centrálnou časťou panvy podľa seizmoakustických meraní patrí k suboceánskemu typu kôry. Na dne je široká hlbokomorská rovina, ktorá vznikla prekrytím pôvodného reliéfu mocnou vrstvou terigénnovápencových a organických sedimentov. Medzi ílovitými sedimentmi sú aj vrstvy evaporitov. Miestami sa vyskytujú podmorské vrchy vystupujúce zvyčajne len 100 – 150 m nad úroveň dna.

Zverejnené v auguste 1999.

Baleárska panva [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/balearska-panva