Baláž, Peter

Text hesla

Baláž, Peter, 27. 6. 1928 Potvorice, okres Nové Mesto nad Váhom — slovenský jazykovedec. Od 1953 pôsobil na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave, 1962 – 65 na Pedagogickej fakulte UK v Trnave, 1965 – 95 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, od 1997 na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Zaoberal sa výskumom jazyka a štýlu prostriedkov masovej komunikácie a výskumom didaktiky slovenčiny ako cudzieho jazyka. Autor a spoluautor vysokoškolských a stredoškolských učebníc, napr. Slovenský jazyk pre cudzincov (1966), Učebnica slovenského jazyka pre slavistov (Lehrbuch der slowakischen Sprache für Slavisten, 1972). Dlhoročne pôsobil ako zástupca riaditeľa letného seminára slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca.

Zverejnené v auguste 1999.

Baláž, Peter [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/balaz-peter