bakteriológia

Text hesla

bakteriológia [gr.] — vedný odbor zaoberajúci sa morfológiou, fyziológiou, genetikou, biochémiou, faktormi patogenity a virulencie baktérií, ako aj skúmaním citlivosti baktérií na antimikrobiálne liečivá; súčasť mikrobiológie. Základné údaje o všetkých známych baktériách sú uvedené systematicky v Bergeyho manuáli (Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology). Lekárska bakteriológia študuje baktérie, ktoré spôsobujú ochorenia u ľudí alebo sú súčasťou normálnej bakteriálnej flóry kože a slizníc.

Zverejnené v auguste 1999.

Bakteriológia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-11-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bakteriologia