Bajza, Adolf

Text hesla

Bajza, Adolf, 8. 7. 1940 Beluša, okres Púchov — slovenský technik. Od 1963 pôsobí na Stavebnej fakulte STU v Bratislave (1994 – 2000 vedúci Katedry materiálového inžinierstva), 1995 profesor, od 2013 emeritný profesor. Zaoberá sa problematikou štruktúry cementových kompozitov a jej vzťahom k ich technicky významným vlastnostiam, problematikou korózie cementových kompozitov, cementovými kompozitmi s veľmi vysokými pevnosťami, využitím priemyselných odpadov do cementových kompozitov, solidifikáciou ťažkých kovov z galvanického pokovovania, rozvojom nových necementových kompozitov, ako aj problematikou vplyvu výroby kameniva a cementových kompozitov na životné prostredie.

Autor a spoluautor okolo 100 vedeckých štúdií a článkov v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch, viacerých vysokoškolských učebníc a monografií z oblasti stavebných materiálov, napr. Fyzikálne vlastnosti cementu, cementovej pasty a malty zhutňovaných vysokotlakovým lisovaním (Physical properties of cement, cement paste and mortar compacted by high pressure, 1970), Maltoviny (1985), Konštrukcie budov z monolitického betónu (2005), Technológia betónu (2006), Transportbetón (2010), ako ja spoluprekladateľ monografie Urýchľovanie tvrdnutia betónu (Betonschnellerhärtung, 1983). Člen viacerých vedeckých rád a komisií, 1993 – 2008 šéfredaktor vedeckého časopisu Slovak Journal of Civil Engineering.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 21. apríla 2017.

Bajza, Adolf [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bajza-adolf