automatizované softvérové inžinierstvo

Text hesla

automatizované softvérové inžinierstvoinform. smer softvérového inžinierstva, v ktorom sa pri tvorbe softvérových systémov využíva spolupráca človeka a počítača (príp. v spojení s periférnymi zariadeniami). Automatizujú sa buď jednotlivé etapy vývoja softvérového systému, alebo celý životný cyklus. Automatizácia sa dosahuje tvorbou generátorov softvérových systémov a smeruje k opätovnému používaniu komponentov softvérových systémov. Dosahuje sa softvérovými prostriedkami (→ CASE), pričom sa často využívajú metódy umelej inteligencie, a najmä znalostného inžinierstva. Medzi prostriedky umožňujúce automatizáciu patria napr. kompilátory, programovacie prostredie jazykov s vysokou úrovňou abstrakcie, generátory programu, prostriedky na podporu analýzy a návrhu softvéru, prostriedky manažmentu projektu. Stupeň automatizácie ovplyvňuje výkonnosť, správnosť a úplnosť vytváraného softvéru, efektívnosť vývoja a údržby softvéru a šírku problémovej oblasti pokrytej špecifikáciou.

Zverejnené v auguste 1999.

Automatizované softvérové inžinierstvo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/automatizovane-softverove-inzinierstvo