automatické rozpoznávanie a porozumenie reči

Text hesla

automatické rozpoznávanie a porozumenie rečiinform. rozpoznávanie izolovaných slov z definovanej slovnej zásoby, slov v súvislom prejave, porozumenie rozpoznaným slovám pomocou metód predspracovania zvukovej informácie a metód umelej inteligencie. V systémoch riadenia strojov sa využíva najmä v extrémnych situáciách (napr. pri imobilnosti operátora; pri potrebe voľnosti jeho pohybu, v činnostiach vyžadujúcich od neho prácu obidvoch rúk). Zložitosť automatického rozpoznávania a porozumenia reči narastá od systémov na rozpoznávanie povelov, izolovaných slov, štandardných fráz až po súvislú reč. Na analýzu rečových signálov sa používajú parametrické, fonetické a neakustické metódy. Systémy spracovania informácie majú akustickú, fonetickú, lexikálnu, syntaktickú, prozodickú, sémantickú a pragmatickú úroveň analýzy.

Zverejnené v auguste 1999.

Automatické rozpoznávanie a porozumenie reči [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/automaticke-rozpoznavanie-porozumenie-reci