α² Canum Venaticorum

Text hesla

α2 Canum Venaticorum [ka- -ko-], α2 CVn — 1. premenná chemicky pekuliárna hviezda spektrálneho typu A0p v súhvezdí Poľovných psov vzdialená od Slnka 33,8 pc. Začiatkom 20. stor. boli objavené variácie jej jasnosti a periodické zmeny spektrálnych čiar v jej spektre, neskôr aj variácie jej magnetického poľa, všetky s periódou 5,47 dňa. Niektoré chemické prvky, napr. európium a gadolínium, vytvárajú rozsiahle oblasti zvýšenej koncentrácie v okolí magnetických pólov α2 Canum Venaticorum, iné, napr. titán, chróm a železo, sa koncentrujú v oblasti magnetického rovníka hviezdy;

2. typ premenných chemicky pekuliárnych hviezd hlavnej postupnosti (→ Hertzsprungov-Russellov diagram) spektrálnych typov B8p – A7p. Ich jasnosť sa mení v rozsahu 0,01m – 0,1m s cyklom 0,5 dňa až 160 dní. Majú silné magnetické polia a silné spektrálne čiary kremíka, stroncia alebo chrómu. Periodické zmeny intenzity a profilov spektrálnych čiar sú spôsobené rotáciou hviezd a nehomogénnou distribúciou kovov v ich atmosférach.

Zverejnené v júli 2001.

Α² Canum Venaticorum [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-10]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/a2-canum-venaticorum