Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 1 – 32 z celkového počtu 32 hesiel.

Zobrazujem:

Zoraďujem:

A - Z

dreň

dreň

1. anat. medulla, pulpa — bunkové retikulárne alebo riedke väzivové tkanivo vnútri niektorých orgánov, napr. zubov (→ zubná dreň, pulpa dentis), sleziny (pulpa lienis), kostí (→ kostná dreň, medulla ossium), nadobličiek (medulla glanduale suprarenalis), obličiek (medulla renalis), vaječníkov (medulla ovarii);

2. bot. stržeň;

3. potrav. chemicky konzervovaný polotovar vyrábaný rozdrvením a prepasírovaním ovocia s následnou konzerváciou, používaný na výrobu marmelád. V súčasnosti sa chemické konzervovanie nahrádza termosterilizáciou alebo mrazením a pojem dreň pojmom ovocný pretlak. Podiel drene na celkovom objeme je doteraz dôležitým ukazovateľom kvality prírodných a zahustených štiav pri výrobe ovocných a zeleninových nápojov.

dresoár

dresoár [fr.], dressoir — typ jedálenského nábytku; príborník na vysokých nohách, s plnou zadnou stenou a otvárateľnými policami na strieborný a i. riad, spravidla zdobený reliéfnou rezbou. Bol charakteristický pre francúzsku, flámsku a stredoeurópsku renesanciu 16. stor., v baroku mal rustikálnejšiu podobu.

drevené dychové hudobné nástroje

drevené dychové hudobné nástroje — vzduchozvučné hudobné nástroje (→ aerofóny) cylindrického alebo kónického tvaru, zvyčajne s jedným otvoreným koncom. Delia sa na hranové, ktoré sú rozozvučiavané nárazom vzduchového prúdu na hranu otvoru, a jazýčkové, rozozvučiavané kmitaním jedného alebo dvoch jazýčkov. K hranovým dreveným dychovým nástrojom patria napr. pozdĺžna a priečna flauta, pikola; k jednojazýčkovým sa zaraďujú všetky druhy klarinetov, basetový roh, saxofón, tárogató; k dvojjazýčkovým hoboj, anglický roh, fagot a kontrafagot. V symfonickom orchestri tvoria flauty, hoboje, klarinety a fagoty samostatnú nástrojovú skupinu. Z ľudových hudobných nástrojov k nim patria rôzne druhy píšťal (koncovky, dvojité píšťaly, pastierske píšťaly, kostené handrárske píšťaly a i.) s hmatovými otvormi alebo bez nich, fujara a gajdy; v pastierskom prostredí boli obľúbené aj veľké signalizačné nástroje bez hmatových otvorov so zahnutou spodnou časťou a s dreveným nátrubkom (alpský roh, trombita).

Predchodcami drevených dychových hudobných nástrojov boli jednoduché píšťaly vyrábané od praveku z rôznych materiálov (drevo, bambus, hlina, kosti), neskôr rôzne druhy fláut a nástrojov z radu šalmajov s jednoduchým alebo s dvojitým jazýčkom (aulos, tibia, čínske flauty a i.), z ktorých sa postupne vyvinuli dnešné flauty a cez stredoveké bomharty dnešné jazýčkové nástroje.

Základný tón vznikajúci chvením vzduchového stĺpca sa zvyšuje odkrývaním tónových otvorov, dierok navŕtaných do steny nástroja, čím sa dosiahne základný diatonický rad. Chromatické tóny sa tvoria neúplným zakrývaním dierok a hmatovými kombináciami pomocou klapkového mechanizmu, ktorý zostrojil nemecký flautista a nástrojár Theobald Böhm (*1794, †1881). Tóny vyššie ako základný rad sa tvoria tzv. prefukovaním.

drevené konštrukcie

drevené konštrukcie — stavebné konštrukcie z dreva používané v pozemnom i v mostnom staviteľstve na trvalé, dočasné a pomocné stavby. Stavajú sa z reziva spojeného klincovými, záchytkovými, svorníkovými, skrutkovými alebo lepenými spojmi. V moderných drevených konštrukciách sa plné prierezy a prácne tesárske spoje často nahrádzajú lepenými drevenými konštrukciami, ktoré umožňujú vytvoriť ľubovoľný prierez a lepšie využiť hmotu dreva.

Drevené konštrukcie môžu byť rovinné alebo priestorové, plnostenné alebo priehradové, prípadne kombinované. K rovinným konštrukciám patria trámy, rámy, oblúky a priehradové nosníky; k priestorovým patria kupoly a škrupiny. Zvislými konštrukciami sú stožiare a veže. Drevené konštrukcie sa používajú najmä na strešné konštrukcie, rekreačné objekty, rodinné domy, priemyselné, poľnohospodárske, športové a výstavné haly, lešenia, skruže, lyžiarske mostíky a i. Nosné drevené konštrukcie sa zhotovujú prevažne z dreva ihličnatých drevín; listnaté dreviny sa používajú na malé stavby a na obvodové steny. Trvanlivosť drevených konštrukcií je menšia než pri stavbách z iných materiálov, dobre však vzdorujú chemickým účinkom, napr. lepené drevené konštrukcie majú v agresívnom prostredí dlhšiu životnosť ako železobetónové konštrukcie.

V súčasnosti sa na veľké rozpätia používajú drevené konštrukcie kombinované s kovovými prvkami (tzv. hybridné drevené konštrukcie). K najväčším patrí priestorová oblúková konštrukcia športovej haly (1992) v meste Izumo (Japonsko, prefektúra Šimane), ktorá má rozpätie 143 m a výšku 48,9 m. Tvorí ju 36 lepených drevených nosníkov v tvare oblúka pospájaných oceľovými lanami. Každý oblúk je vytvorený zo štyroch priamych nosníkov. Použitá priesvitná krytina umožňuje nepoužívať za denného svetla umelé osvetlenie.

drevené kostoly

drevené kostoly — sakrálne budovy vybudované prevažne z dreva (→ drevené stavby). Na Slovensku sú postavené najčastejšie ľudovou technikou zrubu, v mnohých prípadoch obíjané doskami; väčšinou sú dielom anonymných majstrov. Stavali ich všetky kresťanské konfesie (rímskokatolíci, evanjelici augsburského vyznania, gréckokatolíci a pravoslávni). Charakteristické požiadavky jednotlivých vierovyznaní, ale i historické determinanty sa potom prejavili v pôdorysnej koncepcii i v hmotovej skladbe.

Najstaršie sú rímskokatolícke kostoly, ktoré (hoci boli postavené technikou zrubu) majú rovnaké členenie (loď a presbytérium) ako murované gotické kostoly. K najvzácnejším patrí hornooravský rímskokatolícky Kostol všetkých svätých v Tvrdošíne (pol. 15. stor.) s loďou s kazetovým maľovaným stropom (okolo 1650) a s prevýšenou svätyňou zaklenutou vysokou valenou drevenou klenbou. Strmá, šindľom krytá strecha kostola s vežičkou pokračuje strechou nad ochodzou (prelomenou nad vstupom). Po rekonštrukcii bol 1994 zaradený do zoznamu európskych pamiatok Europa Nostra. Výrazné gotické črty má aj drevený zrubový Kostol sv. Františka Serafína v Hervartove, okr. Bardejov (15./16. stor.), postavený z tvrdého tisového dreva. Monumentalita jednoloďovej stavby s polygonálnym sanktuáriom a vysokou šindľovou strechou je umocnená aj podmurovkou, ktorá vyrovnáva nerovnosť terénu cintorína s ohradou okolo kostola, a neskôr predstavanou vežou pokrytou šindľom. Novšie sú napr. zrubový kostol zo Zábreže (miestna časť Oravskej Poruby) s bohato vymaľovaným interiérom (1651, dnes v Múzeu oravskej dediny v Zuberci) a renesančno-barokový kostolík z Rudna, okr. Turčianske Teplice (1790 – 92, dnes v Múzeu slovenskej dediny v Martine).

Druhou skupinou drevených kostolov na Slovensku sú evanjelické artikulárne kostoly (→ artikulárne miesta) stavané v období protireformácie pod podmienkou, že budú bez základov, bez veže a postavené počas jednej sezóny (od jari do zimy). Z pôvodne postavených 20 artikulárnych kostolov (resp. z celkového počtu 40 považovaných za artikulárne) dodnes stojí 5. V evanjelických chrámoch sa pri obradoch kládol dôraz na poznanie Božieho slova (Biblie) v národnom jazyku, najdôležitejšou časťou liturgie sa tak stala kázeň; okrem oltára je preto najvýznamnejším miestom kazateľnica, na ktorej je dobre vidieť a z ktorej je dobre počuť kňaza. Pre interiér sú charakteristické oltár, kazateľnica a krstiteľnica v centre chrámu, ako aj empory (všetky artikulárne kostoly majú vstavanú troj- alebo štvorstrannú emporu). K najstarším patria kostol v Istebnom (1686, rozšírený 1730) s pôdorysom predĺženého gréckeho kríža a kostol v Leštinách (1688, od konca 17. stor. do 1775 postupne vymaľovaný) s pôdorysom gréckeho kríža a s emporami z troch strán. Kostol v Hronseku (1725 – 26; pôvodne na ostrove v Hrone) s pôdorysom gréckeho kríža je postavený na murovanom základe technikou hrazdenia a s drevenými valenými klenbami. Kostol v Kežmarku (1711 – 17, staviteľ Juraj Müttermann z Popradu), postavený pôvodne za hradbami mesta na mieste staršieho provizórneho kostola, má pôdorys gréckeho kríža a je zaklenutý drevenými valenými klenbami s krížením (kapacita 1 600 veriacich). Najväčší evanjelický drevený chrám postavil 1773 – 74 na mieste pôvodného artikulárneho kostola (1693) tesársky majster Jozef Lang v Paludzi (dnes zaniknutá obec) na Liptove (kostol bol prenesený do Sv. Kríža). Má pôdorys gréckeho kríža, zaklenutý je kríženými drevenými valenými klenbami s poschodovou emporou (kapacita 6-tis. veriacich).

V karpatskom oblúku východného Slovenska sa nachádza rad drobných gréckokatolíckych kostolov, ktoré sú zvyčajne rozdelené na tri priestory. Vstupný (tzv. babinec) je v podveží, za ním nasleduje centrálny priestor lode a presbytérium (oltárna časť). Loď je rozdelená ikonostasom na časť pre verejnosť a na oltárnu časť. Toto delenie chrámu je symbolické a predstavuje Sv. Trojicu a nebeské sily: predsieň (babinec) symbolizuje zem, loď nebo a oltár to, čo prevyšuje nebesá. Priestory kostola sú zaklenuté drevenými klenbami, alebo majú rovné stropy. Rozdelenie pôdorysu na tri priestory sa prenáša aj do exteriérovej kompozície kostola — trojica priestorov pod trojicou striech, ktoré sa končia cibuľovitým zakončením s kovaným trojitým krížom. Takýmto charakteristickým exteriérom s vysokou vežou, nižšou strechou lode a najnižšou strechou svätyne sa vyznačujú najmä kostoly tzv. lemkovského typu na severovýchodnom Slovensku pri hranici s Poľskom, napr. Chrám ochrany presvätej Bohorodičky v Miroli (1770), Chrám sv. Paraskievy v Dobroslave (1705, rekonštruovaný 1880), Chrám sv. Bazila Veľkého v Bodružale (obnovený 1658 a v pol. 18. stor.), Chrám sv. Michala archanjela v Šemetkovciach (1752), Chrám zosnutia presvätej Bohorodičky v Hunkovciach (koniec 18. stor., drevená zvonica 19. stor.), gréckokatolícky Chrám sv. Michala archanjela v Ladomirovej (1742). V oblasti karpatského oblúka žilo v minulosti viacero etník gréckokatolíckeho vyznania; v Karpatoch na hranici s Ukrajinou a na Zakarpatskej Ukrajine žili Bojkovia. Kostoly bojkovského typu majú tiež trojpriestorovú pôdorysnú skladbu (s rozšírením na priestor lode), ale vzhľad kostolov západného rítu: kostol má celistvú strechu s vežou na západnej strane a s vežičkou (sanktusníkom) nad presbytériom. Patria k nim napr. Chrám sv. Michala archanjela v Ruskom Potoku (1740), Chrám sv. Michala archanjela v Topoli (1700), Chrám sv. Michala archanjela v Uličskom Krivom (1718), Chrám sv. Bazila Veľkého v Hrabovej Roztoke (pol. 18. stor.), Chrám prenesenia ostatkov sv. Mikuláša v Ruskej Bystrej (1720 – 30).

drevorubačstvo

drevorubačstvo — zamestnanie zahŕňajúce ťažbu (stínanie, odkôrňovanie, pílenie, štiepanie) a dopravu dreva (spúšťanie, vyťahovanie, rizňovanie, zvážanie).

Drevorubačstvo bolo fyzicky náročnou sezónnou prácou (zima, jar) spočiatku spätou s roľníctvom, ako samostatné zamestnanie sa vyvinulo v stredoveku v dôsledku rozvoja baníctva a hutníctva; na drevorubačov ako na osobitnú kategóriu baníckych a hutníckych zamestnancov sa vzťahovali banské slobody. Skupiny drevorubačov viedli predáci (faktori), ak bolo pracovisko (šlóg) blízko, vracali sa večer domov, inak odchádzali na tzv. týždňovky alebo na sezónu. Pracovali od svitania do noci, bývali v šlogárskych kolibách.

Drevorubačské osady (handle) vznikali od 16. stor., ich obyvatelia pracovali na základe špecifických zmlúv. V 18. stor. sa drevorubačstvo stalo doplnkovým zamestnaním roľníkov v podhorských oblastiach, vznikli viaceré drevorubačské oblasti (povodie Váhu na sever od Trenčína, Pohronie, Slovenské rudohorie, oblasť Šariša, Zemplína, Gemera a i.). Pri práci v lese sa dlho udržalo jednoduché drevorubačské náradie (sekery, ručné píly, škrabáky kôry, drevené kliny, obracače, tlačné vidlice), v súčasnosti ho vo veľkej miere nahrádza technika (→ ťažba dreva).

Dr. h. c.

Dr. h. c., lat. doctor honoris causa — čestný doktor; titul udeľovaný vysokou školou významným osobnostiam.

Drieňov

Drieňov — geomorfologický pododdiel Slovenska v Nitrických vrchoch v juhovýchodnej časti Strážovských vrchov. Je budovaný stredno- a vrchnotriasovými dolomitmi, vo východnej časti spodnotriasovými pieskovcami, bridlicami, arkózami a kremencami melafýrovej série. Územie má vrchovinný reliéf, maximálnu výšku dosahuje Drieňový vrch, 616 m n. m. V pôdnom kryte prevažujú rendziny, na ktorých sú porasty dubových a dubovo-hrabových lesov, v severnej a strednej časti porasty bukových lesov.

Drieňovec

Drieňovec — národná prírodná rezervácia v NP Slovenský kras na planine Horný vrch v katastroch obcí Kováčová a Drnava v okrese Rožňava; rozloha 186,02 ha, vyhlásená 1984. Bola zriadená na ochranu zachovaných lesných a skalných biocenóz. Na svahoch vrchu Drieňovec (804 m n. m., najvyšší bod chráneného územia) sa nachádzajú priepasti Malá veterná diera a Veterná priepasť.

Drieňovské podhorie

Drieňovské podhorie — geomorfologický pododdiel Slovenska v severovýchodnej časti Nitrianskej pahorkatiny. Na pestrom geologickom podloží sa vyvinul prevažne pahorkatinný reliéf, väčšina územia leží v rozpätí 150 – 300 m n. m., maximálnu výšku dosahuje Veľký vrch, 456 m n. m.

Drin

Drin, albánsky Drini, historicky Ori Undus, Drilon — najdlhšia rieka Albánska; dĺžka 281 km, rozloha povodia 12 600 km2, priemerný ročný prietok na dolnom toku 352 m3/s. Vzniká sútokom Čierneho Drinu (vyteká z Ochridského jazera v Severnom Macedónsku) a Bieleho Drinu (pramení v Srbsku v Kosove) v blízkosti mesta Kukës. Na strednom toku tečie v prelomovej doline, na dolnom sa vetví na dve ramená. Severné rameno sa vlieva do rieky Bunë (vyteká zo Skadarského jazera, ústi do Jadranského mora ako Bojana), južné rameno sa vlieva do Drinského zálivu Jadranského mora. Rieka je využívaná energeticky (štyri vodné elektrárne s celkovým výkonom 1 200 MW), vodné nádrže na rieke slúžia na zavlažovanie, reguláciu prietokov a miestnu prepravu.

drnovka

drnovka — ľudový názov záhradníckej zeminy pripravenej kompostovaním mačín (prízemná časť trávneho porastu tvorená nadzemnými i podzemnými výbežkami tráv, ďatelinovín a iných lúčnych bylín). Drnovka obsahuje 5 – 12 % humusu, má priaznivé fyzikálne vlastnosti, dostatočnú zásobu živín a vysokú biologickú činnosť.

drobenie hrúd

drobenie hrúd — rozpad veľkých pôdnych agregátov (hrúd) na štruktúrne agregáty rôznej veľkosti vplyvom poveternostných podmienok alebo agrotechnickými zásahmi, napr. orbou, tanierovaním, bránením ap. Drobenie hrúd závisí od pôdneho typu a druhu, fyzikálneho a chemického zloženia pôdy, typu použitého náradia a jeho pojazdovej rýchlosti i od ďalších faktorov.

drobné ovocie

drobné ovocie — súborné pomologické označenie rôznych druhov maloplodého ovocia, ktorého plody sú bobule (ríbezle, egreše, vinič hroznorodý), botanicky rôznorodé druhy kôstkovíc (maliny, černice, moruše, drienky) alebo nažky (jahody).

dromománia

dromománia [gr.], poriománia — zriedkavá impulzívna bezdôvodná potreba cestovať, túlať sa bez plánu a cieľa. Niekedy je na epizódu dromománie nepresná a neistá spomienka.

drongovité

drongovité, Dicruridae — čeľaď z triedy vtáky (Aves), rad vrabcotvaré (Passeriformes). Stredne veľké (18 – 70 cm dlhé) samotárske vtáky žijúce v tropických a subtropických oblastiach od Afriky cez Orient až po Austráliu. Majú čierne alebo tmavosivé, zvyčajne kovovolesklé telo s dlhým chvostom s vyčnievajúcimi kormidlovými perami, niekedy s chocholkou alebo s predĺženým ozdobným perím na hlave. Pohybujú sa prerušovaným letom. Sú hmyzožravé. Viaceré druhy čeľade pre ľahší prístup k potrave napodobňujú varovné hlasy iných vtákov alebo dokonca aj cicavcov. Hniezdia na stromoch. Do čeľade patrí jediný rod s 25 – 29 druhmi, napr. v juhovýchodnej Ázii a Indii žijúci čierno-kovovomodrý drongo kráľovský (Dicrurus remifer) a v Austrálii žijúci čierny drongo zástavkový (Dicrurus paradiseus).

DrSc.

DrSc., lat. doctor scientiarum — doktor vied; vedecká hodnosť udeľovaná od 1953 na Slovensku (resp. v Československu) po splnení stanovených podmienok a obhájení doktorskej dizertačnej práce pred komisiou pre obhajoby doktorských dizertácií. V zmysle vládneho nariadenia o vedeckých hodnostiach z 1953, neskoršieho zákona Národného zhromaždenia ČSSR o udeľovaní vedeckých hodností a o štátnej komisii pre vedecké hodnosti z 1964, ako aj vyhlášky Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti z 1990 (ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o vedeckých hodnostiach z 1977) sa udeľuje za obzvlášť vysokú vedeckú kvalifikáciu preukázanú vytvorením závažných originálnych vedeckých prác dôležitých pre rozvoj bádania v určitom vednom odbore alebo pre spoločenskú prax. Hodnosť sa uvádza v skratke za menom a priezviskom.

druhá viedenská škola

druhá viedenská škola — kompozičná škola, ktorej predstaviteľmi boli Arnold Schönberg, Anton Webern a Alban Berg. Pôsobili vo Viedni, kde sa v 20. rokoch 20. stor. sformoval nový organizačný princíp hudby dodekafónia. Ako rozvíjatelia hudobného expresionizmu uplatňovali vo svojich dielach i princípy atonálnej hudby (→ viedenská škola).

drumbľa

drumbľa — ľudový kovový samozvučný hudobný nástroj. Má polkruhový, eliptický alebo hruškovitý rám (priemer 3 – 4 cm), do ktorého je zakutý oceľový jazýček (dĺžka 5 – 7 cm). Rozozvučiava sa zachytením dvoch kovových ramienok zubami a brnkaním ukazovákom na jazýček (lamelku), ktorý sa rozkmitá, čím vzniká základný zvuk. Zmenou tvaru a veľkosti rezonátora (ústnej dutiny hráča) sa pri hre zo základného tónu vyberajú harmonické tóny (8. – 13.).

Drumbľa pochádza z Indie, Tibetu a Tichomoria. Vyvinula sa z dreveného pratvaru, vývojový medzistupeň predstavoval druh s dreveným rámčekom hranatého tvaru a s rovnou oceľovou lamelkou. Prvé archeologické doklady o výskyte drumble na Slovensku sú z 12. stor., obľúbená bola v 19. stor.

drúzovia

drúzovia [arab.] — jedna zo šíitských náboženských siekt (odnož sekty ismá’ílíja) vyznávaná skupinami obyvateľstva horských oblastí Libanonu (pohorie Šúf), Sýrie (oblasť Haurán, Džabal ad-Durúz) a čiastočne i na území Palestíny.

Založil ju v 11. stor. Muhammad Ibn Ismá’íl ad-Darází (podľa neho nazvaná). Učenie drúzov synkreticky v sebe spájajúce prvky islamu, kresťanstva a dávnovekého mysticizmu Blízkeho východu má ezoterický charakter. Za zjavené knihy pokladajú drúzovia Nový zákon i Korán, odmietajú však uznať Mohameda ako proroka. Uznávajú božskosť egyptského kalifa al-Hákima a veria v jeho opätovný návrat na zem, ktorý prinesie spásu ich obci. Učenie drúzov pozná len tá časť spoločenstva, ktorá sa nazýva rozumní (ukkál), ostatní sú nevedomí (džuhhál). O stupni zasvätenia rozhoduje najvyšší duchovný drúzov (šajch al-akl). Podľa predstáv drúzov je ich náboženská obec endogénna, ustavične sa obnovuje, smrťou jedného drúza sa začína život ďalšieho, do ktorého vstupuje duša zosnulého.

V 19. a 20. stor. sa drúzovia stali významnou sociálnou a politickou komunitou. Sekta má v súčasnosti okolo 1 milióna vyznávačov.

družba, družica

družba, družica — v tradičnom slovenskom ľudovom prostredí zástupcovia ženícha a nevesty na svadbe vyberaní z okruhu ich blízkych príbuzných alebo priateľov, predstavitelia slobodných mladých ľudí. Ich funkciu zvýrazňovali znaky na odeve (u družbu pierko, u družice venček). Družba pozýval hostí, nosil jedlá, prevážal výbavu, prednášal svadobné vinše. Mladuchu viedol na sobáš, skladal jej venček, privádzal ju začepčenú a tancoval s ňou prvý tanec. Družica odovzdávala ženíchovi košeľu i pierko a sprevádzala ho na sobáš; na západnom Slovensku prebrala niektoré funkcie družbu. Neskôr boli takto nazývaní všetci mládenci a dievčatá pozvaní na svadbu.

druženie

druženie, kopulácia — najjednoduchší spôsob vrúbľovania ovocných drevín, ktorý sa používa vždy, keď je vrúbeľ rovnako hrubý ako podpník. Vrúbeľ i podpník sa šikmo zrežú, obidve časti sa priložia reznými plochami k sebe a oviažu sa lykom alebo páskou.

družicová meteorológia

družicová meteorológia — časť meteorológie, ktorá využíva na štúdium stavu atmosféry a meteorologických javov informácie získané pomocou prístrojov inštalovaných na meteorologických družiciach. Medzi takéto informácie patria predovšetkým oblasti výskytu oblakov (ich zloženie a výška), oblasti výskytu zrážok a ich intenzita, prúdenie, teplota zemského povrchu a vodných hladín, vertikálne rozloženie hodnôt teploty a vlhkosti vzduchu v atmosfére, zložky radiačnej bilancie zemského povrchu i atmosféry (→ bilancia žiarenia), znečistenie ovzdušia a i.

drvky

drvkypoľov. úlomky kostí rozdrvených strelou, podľa ktorých možno určiť miesto zásahu. Drvky zostávajú na nástrele alebo v stopovej dráhe unikajúcej zveri.

Dt

Dt — skratka Piatej knihy Mojžišovej odvodená z označenia Deuteronomium (→ Biblia).

duál

duál [lat.] — dvojné číslo; menná alebo slovesná forma v rámci morfologickej kategórie čísla, ktorá bola v praslovančine a v starej slovenčine trojčlenná (singulár, plurál, duál). Duál sa používal pôvodne na vyjadrenie páru predmetov, ktoré spolu úzko súviseli (oči, ruky, nohy; plurál vtedy znamenal viac než dva), neskôr pri dvoch predmetoch aj všeobecne. Mal tri tvary, z ktorých každý vyjadroval dva alebo tri pády. Spočiatku bol pri podstatných menách tvarovo chudobný, pretože mal vždy jeden spoločný tvar pre nominatív, akuzatív a vokatív, druhý tvar pre genitív a lokál a tretí tvar pre datív a inštrumentál. Pri slovesách zanikol skôr a úplne (13. – 14. stor.), pri menách ako gramatická kategória v 17. stor., zo slovanských jazykov sa zachoval v slovinčine a lužickej srbčine. V slovenčine sú zvyškami duálu tvary dvoma, očú, ušú, v nárečiach aj tvary ženáma, roháma, do rukú ap.

dualita

dualita [lat.] — dvojnosť, dvojitosť;

1. log. vzťah medzi dvoma formulami, ktoré sú také isté s výnimkou zámeny všeobecného kvantifikátora existenčným, symbolu pre nulovú triedu symbolom pre univerzálnu triedu, zjednotenia množín znakom pre prienik množín, konjunktora disjunktorom, pričom konjunktor, disjunktor a negátor sú základné symboly a všetky ostatné výrokovo-logické spojky sú definovateľné pomocou nich. O dvoch formulách sa potom hovorí, že sú navzájom duálne. Napr. formula p a q je duálna s formulou p alebo q;

2. mat. symetrická relácia v rôznych oblastiach matematiky priraďujúca navzájom dvojice tried objektov, relácií, operácií ap. tak, že ich súčasnou vzájomnou zámenou sa zachováva zmysel definícií, relácií, operácií, výrokov, ako aj pravdivostná hodnota výrokov. Tento fakt spravidla vyjadruje princíp duality v príslušnej oblasti (v matematickej logike, teórii kategórií, projektívnej geometrii a i.).

Duba, Gyula

Duba, Gyula, 8. 6. 1930 Hontianska Vrbica, okr. Levice — maďarský prozaik a publicista. Debutoval satirami a humoreskami Človek, ktorý sa smeje a iné veselé príbehy (A nevető ember és egyéb vidám írások, 1959), Moja žena koketuje a ďalšie humorné príbehy (Szemez a feleségem és egyéb humoros írások, 1961), No, kto som? (Na, ki vagyok?, 1965), v ktorých ironizoval individualistov, nedostatky spoločnosti a kultúrneho života. V satirickej zbierke poviedok Na bezhviezdnom nebi pštros (Csillagtalan égen struccmadár, 1963; slov. 1966) zobrazil motív žiarlivého manžela a ženy, ktorá sa chce každému páčiť.

Neskôr sa venoval problémom roľníkov, vidieckej inteligencie a maďarskej menšiny na Slovensku, využívajúc prelínanie časových rovín, striedanie rozprávačského času a asociačnú charakterizáciu. Je autorom autobiografického románu Voľný pád (Szabadesés, 1969), v ktorom príslušníka mladej bratislavskej inteligencie prenasledujú spomienky na rodnú dedinu, sociografie Vajatajúci sedliacky svet (Vajúdó parasztvilág, 1974) o postupnom zániku tradičného dedinského života na rodnom dolnom Pohroní v 50. rokoch, románovej kroniky Šťuky sa trú (Ívnak a csukák, 1977), v ktorej realisticky priblížil tri povojnové roky dedinky na dolnom Pohroní, románov Vírivý čas (Örvénylő idő, 1982) a Vysnívali si more (Álmodtak tengert, 2 zväzky, 1993 – 94), v ktorom nastoľuje problém dvoch svetov mesta a dediny, zbierok noviel Skok do neznáma (Ugrás a semmibe, 1971; slov. 1976) a Anjel alebo strašidlo? (Angyal vagy madárijesztő?, 1975), zbierky kritík a štúdií Skutočnosť a životný pocit (Valóság és életérzés, 1972), literárnych paródií na kolegov a priateľov spisovateľov Kádrovanie na (vreckovom) Parnase (Káderezés a (zseb) Parnasszuson, 1979) a satír Únos dreziny (Az elrabolt taliga, 1980) a Rozprávajúci vrah (A mesélő gyilkos, 1992). Je nositeľom viacerých ocenení, napr. Ceny Imreho Madácha (1967, 1970, 1975, 1982) a Ceny Attilu Józsefa (2004).

dublety

dublety [fr.], dvojtvary — dve alebo viaceré podoby toho istého slova alebo tvaru s rovnakým významom a identickou funkciou, ale s rozdielnou formou. Odlišujú sa pravopisne, hláskoslovne, tvarovo, slovotvorne alebo lexikálne, napr. design – dizajn, čísel – čísiel, kanála – kanálu, aktivita – aktívnosť, zas – zasa.

Dubovský, Milan

Dubovský, Milan, 20. 6. 1940 Bratislava – 25. 4. 2020 Bratislava — slovenský skladateľ a klavirista. R. 1964 absolvoval štúdium skladby na VŠMU v Bratislave (J. Cikker). Pôsobil ako skladateľ v slobodnom povolaní, od 1990 umelecký vedúci Vojenského umeleckého súboru v Bratislave. Venoval sa najmä tvorbe scénickej a filmovej hudby. Autor vyše 150 skladieb pre film, televíziu, divadlo a rozhlas, opier Traja kohúti (1984), Železná riava (1988), Veľká doktorská rozprávka (1992), Tajomný kľúč (2000), bábkového muzikálu O muzikantovi Zvŕtalovi (1976), televízneho muzikálu Zhŕňajova nevesta (1978), ako aj komornej hudby a tvorby pre deti: Sláčikové kvarteto (1985), Malá tanečná suita (1986), Concertino per fagotto e quartetto d’archi (2001) a i.

Dúbrava

Dúbrava — geomorfologický oddiel Slovenska tvoriaci východnú časť Kozích chrbtov. Úzke hrasťové pohorie sa tiahne v smere západ – východ a oddeľuje Podtatranskú kotlinu na severe od Hornádskej kotliny na juhu. Najvyšší vrch Kozí kameň (starší názov Filagória) dosahuje výšku 1 255 m n. m. Geologický podklad tvoria druhohorné horniny – pieskovce, bridlice, arkózy a kremence, v západnej časti dolomity, vápence a bridlice. Porast tvoria zachované spoločenstvá reliktných dubových a borovicových lesov.