Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 1 – 50 z celkového počtu 70 hesiel.

Zobrazujem:

Zoraďujem:

A - Z

Čaputová, Zuzana

Čaputová, Zuzana, 21. 6. 1973 Bratislava — občianska aktivistka, prezidentka Slovenskej republiky (od 2019). Po absolvovaní štúdia práva na Právnickej fakulte UK v Bratislave (1996) pracovala v miestnej samospráve v Pezinku, najprv ako asistentka na právnom oddelení, neskôr ako zástupkyňa prednostu mestského úradu. V rokoch 1998 – 2001 pôsobila v treťom sektore, kde sa venovala verejnej správe a problematike týraných a zneužívaných detí, 2001 – 2017 spolupracovala s občianskym združením VIA IURIS, 2010 – 2019 vykonávala advokátsku prax. Od novembra 2006 stála na čele verejnej kampane proti povoleniu ďalšej skládky odpadu v Pezinku, ktorá by mala negatívny vplyv na životné prostredie a kvalitu života v meste a okolí. Na jar 2017 sa angažovala v kampani za zrušenie tzv. Mečiarových amnestií, ktorú podporilo viac ako 80-tisíc občanov a ktorá sa tak svojho času stala najväčšou online podpisovou akciou v histórii SR. V decembri 2017 oznámila vstup do politickej strany Progresívne Slovensko (PS), v ktorej od januára 2018 do mája 2019 zastávala funkciu podpredsedníčky. V roku 2019 bola ako kandidátka PS v druhom kole priamych prezidentských volieb zvolená za prezidentku Slovenskej republiky, inaugurovaná 15. 6. 2019. Je nositeľkou viacerých ocenení, za líderstvo v kauze pezinskej skládky bola ocenená udelením prestížnej Goldmanovej environmentálnej ceny (2016).

Čarajmákovia

Čarajmákovia, aj Čahárajmákovia, Ajmákovia, vlastným menom Čahár Aimáq, Aimáq — národnosť zo severozápadných horských oblastí Afganistanu (provincie Ghór, Herát a Bágdhís); asi 1,6 mil. (2021). Čarajmákovia žijú aj v Iráne (región Chorásán), Pakistane, Tadžikistane a Turkmenistane; spolu asi 2 mil. (2021).

Tradične sa delia na štyri kmene: Džamšídiov, Fírúzkúhiov, Tímúriov a Tajmaniov. Pokladajú sa za potomkov turkických a mongolských dobyvateľov, ktorí prišli do Afganistanu v 13. stor. a usadili sa v neprístupných horských oblastiach severozápadného Hindúkuša, kde sa zmiešali s miestnym obyvateľstvom. Živili sa prevažne nomádskym chovom dobytka, kôz, oviec a remeselnou výrobou (spracovanie kože, tkanie kobercov, rohoží). Kultúrne ich ovplyvnili najmä Peržania. Vyznávajú prevažne sunnitský islam. Nezávislosť si udržali až do roku 1842, keď si ich podrobil Herátsky emirát. V roku 1863 sa spolu s ním ich sídelné územie stalo súčasťou Afganistanu. V 20. stor. sa mnohí Čarajmákovia presťahovali do miest (Herát, Čachčarán).

Hovoria dialektom perzského jazyka známeho ako ajmáčtina (aimáqí).

čardáš

čardáš [maď.] — temperamentný párový ľudový tanec v 2/4 alebo v 4/8 takte.

Skladá sa z pomalej (lassan) a rýchlej (friss) časti. Od polovice 19. stor. bol rozšírený v Uhorsku. Charakteristické hudobné prvky novouhorského štýlu, ktoré prenikli do tohto tanečného typu, použili vo svojej tvorbe Johannes Brahms, Ferenc Erkel, Franz Liszt a i. Slovenský čardáš sa líši od maďarského tanečne a často aj hudobne.

Čarný, Ladislav

Čarný, Ladislav, 24. 12. 1949 Žilina — slovenský výtvarník. V rokoch 1968 – 74 študoval maľbu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. P. Matejku. V rokoch 1974 – 92 pôsobil na základnej umeleckej škole v Bratislave, od roku 1992 pedagogicky pôsobí na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (2000 – 2002 ako prorektor), v roku 2007 bol vymenovaný za profesora intermediálnej tvorby. Na výtvarnú scénu vstúpil v 2. polovici 70. rokov 20. stor., do roku 1989 pôsobil v rámci aktivít tzv. neoficiálnej výtvarnej scény (napr. prispieval do samizdatových albumov). V rokoch 1991 – 2000 bol členom Skupiny A-R (Avance-Retard) združujúcej umelcov analytických tendencií.

Jeho tvorba vychádza z analytických a konceptuálnych tendencií (→ konceptuálne umenie). Prvotné analýzy na poli maľby a skúmanie vzťahu medzi arteficiálnym a prírodným (séria malieb a kresieb pomocou svetla) vystriedala od polovice 80. rokov 20. stor. práca so špecifickým výtvarným materiálom – zrkadlom (Zrkadlové objekty, 1990; Salvator Mundi, 1990). Od 90. rokov 20. stor. sú ťažiskom Čarného tvorby inštalácie, ktoré reagujú na konkrétny výstavný priestor. Popri pretrvávajúcom záujme o svetlo (Umenie aury II, maľba fosforom, Galéria Jána Koniarka – synagóga, Trnava 1995) v nich dominuje práca s privlastnenou výtvarnou predlohou (Relikviáre, 1998), reakcia na ikonické diela M. Duchampa a experimenty s použitím videa, nájdených objektov a rôznych autorských techník (topenie ľadu, hnitie, cukor, med, soľ, mydlo a i.). Svoj výtvarný program syntetizoval v inštalácii Putrefactio est omnium rerum mater (1995), kde spojil stratégiu apropriácie tzv. charakterových hláv barokového sochára F. X. Messerschmidta s aktuálnou ideou recyklácie a procesuálneho umenia. Zaoberá sa vzťahmi umenia, kresťanstva a vedy, ako aj otázkou percepcie diváka, ktorý je aktívnym partnerom v dialógu s umeleckým dielom (napr. Schrödingerova mačka, mačkin Schrödinger, 2017). Venuje sa tiež metodike výtvarnej výchovy, je spoluautor osnov výtvarnej výchovy pre základné umelecké a základné školy a autor učebníc výtvarnej výchovy.

Čáslav

Čáslav — mesto v Česku v Stredočeskom kraji v okrese Kutná Hora v doline riečky Čáslavanka na brehu Podměstského rybníka na Českej tabuli, 231 m n. m.; 10-tis. obyvateľov (2019). Obchodné stredisko poľnohospodárskej oblasti. Priemysel drevársky (píla), textilný (pletiareň textilu), strojársky, potravinársky.

Založené okolo 1260 Přemyslom Otakarom II. v podhradí přemyslovského správneho hradu (na Hrádku, doložený 1130; zanikol krátko po založení mesta, 1278 sa uvádza ako opustený) ako kráľovské banské mesto. Významné centrum husitského hnutia, 1421 sa tam konal čáslavský snem.

Stavebné pamiatky: zvyšky mestských hradieb z 13. stor. vrátane tzv. Otakarovej veže (koniec 13. alebo začiatok 14. stor., prestavaná 1534 – 39), gotický Kostol sv. Petra a Pavla (pôvodne z konca 13. stor., niekoľkokrát rozšírený, 1537– 39 neskorogoticky prestavaný), románsky Kostol sv. Michala (z konca 11. alebo zo začiatku 12. stor., od 13. stor. tvorí sakristiu Kostola sv. Petra a Pavla), neskorobaroková radnica (1769 – 70); mesto si zachovalo stredoveký pôdorys.

časové kvantum

časové kvantum — krátky časový úsek, na ktorý je jednotlivým procesom prideľovaný procesor (→ prideľovanie času procesora), čím sa dosahuje zdanlivo súčasné vykonávanie viacerých procesov, hoci v ľubovoľnom okamihu sa v skutočnosti vykonáva najviac jeden proces. V súčasných operačných systémoch je jeho typická veľkosť desiatky až stovky ms.

čas prístupu do pamäte

čas prístupu do pamäte — časový interval výberu informácie z pamäte počítača alebo časový interval potrebný na uloženie informácie do pamäte, t. j. čas, ktorý uplynie od zadania adresy a povelu čítať z pamäte po získanie informácie z pamäte, alebo čas, ktorý uplynie od zadania adresy, informácie a povelu zapísať informáciu do pamäte po samotný zápis informácie do pamäte.

Čatár, Gustáv

Čatár, Gustáv, 4. 7. 1927 Gaboltov, okres Bardejov – 4. 9. 2017 Bratislava — slovenský lekár, zakladateľ lekárskej parazitológie na Slovensku R. 1952 – 57 pôsobil na Katedre lekárskej biológie, od 1957 vo Výskumnom laboratóriu parazitológie a mykológie (1966 rozdelené na dve samostatné pracoviská, 1968 z Výskumného laboratória parazitológie vznikol samostatný Parazitologický ústav), 1968 – 82 riaditeľ Parazitologického ústavu, 1980 – 92 prednosta Ústavu lekárskej biológie Lekárskej fakulty UK, súčasne od 1955 prednášal parazitológiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, od 1992 pôsobil aj na Trnavskej univerzite v Trnave. R. 1965 – 69 prodekan, 1969 – 86 dekan Lekárskej fakulty UK, 1986 – 89 prorektor UK v Bratislave; 1969 profesor, 1973 DrSc., 1977 člen korešpondent SAV, 1987 ČSAV. Zaoberal sa protozoárnymi nákazami – toxoplazmózou, urogenitálnou trichomoniázou, pneumocystózou, najmä možnosťami jej diagnostiky, a parazitickými zoonózami, na území Československa opísal prvý prípad difylobotriózy. Úspechy dosiahol pri skúmaní toxoplazmózy z hľadiska diagnostiky, terapie, epidemiológie a prevencie; významné sú jeho štúdie, ktoré prispeli k objasneniu vývinového cyklu Toxoplasma gondii, v ktorých potvrdil dominantnú úlohu mačky v epidemiológii toxoplazmózy. Autor a spoluautor viac ako 20 monografií, napr. K problému toxoplazmózy na Slovensku (1961), Chemoterapia parazitárnych chorôb (1970), Toxoplazmóza v ekologických podmienkach na Slovensku (1974), Aktuálne farmakoterapeutiká IV – Antiparazitiká (1991) a Vybrané kapitoly z mikrobiológie (2002), viac ako 10 vysokoškolských učebníc a učebných textov, napr. Lekárska parazitológia (1998) a Špeciálna epidemiológia (2007), autor viac ako 400 odborných a vedeckých prác v domácich a zahraničných časopisoch. Člen a čestný člen viacerých domácich a zahraničných vedeckých organizácií a spoločností, člen vedeckých rád a redakčných rád zahraničných i domácich vedeckých časopisov, nositeľ mnohých ocenení, 1973 Medaila J. E. Purkyňu.

čechračka

čechračka — jednotný názov holobazídiových húb rodov Paxillus a Tapinella z radu hríbotvaré. Veľké mäsité huby v mladom veku s podvinutým klobúkom, s hustými, mäkkými, na hlúbik sa zbiehajúcimi žltkastohnedými až oranžovými lupeňmi a s hladkými elipsoidnými hrubostennými výtrusmi. Na území Slovenska rastie v lesoch na humusovej pôde a na rozloženom dreve päť druhov: čechračka podvinutá (Paxillus involutus), ktorá má v mladom veku výrazne podvinutý okrovohnedý klobúk s pomerne krátkym žltkastým hlúbikom, čechračka jelšová (Paxillus rubicundulus), čechračka parková (Paxillus vernalis), čechračka tmavohlúbiková (Tapinella atrotomentosa) s páperistým hrdzavohnedým lievikovitým klobúkom, vyskytujúca sa najmä pod brezami, a čechračka lastúrovitá (Tapinella panuoides) s takmer bezhlúbikovitými mušľovitými, na dreve rastúcimi plodnicami, ktoré môžu zapríčiniť hnedú hnilobu.

čelesta

čelesta [lat.], tal. celesta — ladený idiofónny klávesový nástroj s jasným zvonivým tónom podobný malému pianínu a spôsobom tvorenia tónu zvonkovej hre. Zostrojil ho 1886 v Paríži Auguste Mustel (*1842, †1919). Vnútri nástroja sú kovové doštičky rôznej veľkosti, ktoré sa rozozvučia údermi oplstených kladiviek ovládaných klávesovým mechanizmom. Tónový rozsah čelesty je cc5, pri väčších nástrojoch Fd5, notuje sa v husľovom a basovom kľúči na dvoch osnovách o oktávu nižšie.

čembalo

čembalo [lat. > tal.] — brnkací strunový hudobný nástroj s klaviatúrou, predchodca klavíra; vznikol v 2. polovici 14. storočia zo psaltéria, takmer súčasne s klavichordom. Menšie typy čembala (spinet a virginal), ktoré boli obľúbené ako domáce hudobné nástroje, majú struny uložené rovnobežne s klaviatúrou (kolmo na klávesy), väčšie typy ako napr. klavičembalo kolmo na klaviatúru (rovnobežne s klávesmi). Struny sa rozochvievajú brnkaním pomocou kožených jazýčkov (spočiatku havraních bŕk) pripevnených na konci stĺpcov klávesov, ktoré sa pri stlačení klávesov vymrštia nahor a brnknú o struny. Všetky druhy čembál boli obľúbené v období baroka a hudobného klasicizmu ako koncertné nástroje sólového typu alebo súčasť komorného orchestra, o čom svedčí bohatá hudobná literatúra. V súčasnosti sa čembalo opäť stáva obľúbeným nástrojom.

čemer

čemer — v ľudovom liečiteľstve predstava choroby spôsobenej stravou skonzumovanou v nadmernom množstve alebo s veľkou chuťou. Príznakmi sú celková únava, zívanie, bolesti hlavy, nevoľnosť žalúdka a pod. Hrčky následne zhustnutej krvi spôsobujú opuchliny na zápästí, príp. na chrbte. Liečenie sa uskutočňovalo ich rozotieraním. Ešte v 18. stor. sa čemer považoval za chorobu aj v odbornej medicíne. Touto tzv. uhorskou chorobou sa zaoberal bratislavský lekár Ján Teofil Windisch (*1689, †1723) v dizertácii De languore Pannonico, v ktorej pri liečení propaguje niektoré ľudové praktiky, napr. používanie čemerice.

čeng

čeng, se — jeden z najcharakteristickejších čínskych strunových hudobných nástrojov; citara s 15 – 50 hodvábnymi strunami napnutými na širokom a masívnom drevenom podklade s rezonančnou dutinou. Pod každou strunou je podpierka, pričom stupňovité umiestnenie podpierok určuje rozdielnu dĺžku, a tým aj tónovú odlišnosť strún. Nástroj je pri hre umiestnený horizontálne na dvoch vysokých stojanoch pred hudobníkom, ktorý na ňom hrá nechtami spevnenými ochrannými nadstavcami. Prvé zmienky o čengu sú zo 4. stor. pred n. l.

čepček

čepček

1. tradičná plátenná pokrývka hlavy dievčat i chlapcov do veku troch – štyroch rokov. Má jednoduchý strih, uväzuje sa pod bradou. Najdekoratívnejší bol čepček na krst s červenou výzdobou, ktorá mala pôvodne magickú ochrannú funkciu. Od 2. polovice 20. stor. sa používajú aj čepčeky z pleteniny;

2. klobúčik, kápka — zvyšok blany z plodového obalu, ktorý zostal prilepený na hlave novorodenca (na tele sa nazýval košieľka), po usušení sa starostlivo uchovával a slúžil ako talizman (niekedy sa aj požičiaval). Podľa povier malo mať také dieťa šťastný život (narodiť sa s čepčekom znamenalo šťastie; mať dobrý osud, dobrý život), príp. schopnosť liečiť.

čereň

čereň, čerenec, dražiak, dzvihak, križiak — štvorcová sieť na lov rýb (rozmery 1 x 1 m až 4 x 4 m). Je upevnená na drevených oblúkoch a ručne alebo pomocou páky sa spúšťa do vody. Používa sa na lov z brehu alebo z člna na riekach, ale aj na stojatých vodách. V ľudovej kultúre bol čereň známy na celom území Slovenska.

čerešňa

čerešňa, Cerasus — rod dvojklíčnolistových rastlín z čeľade ružovité. Strom alebo ker pochádzajúci z Európy a Ázie, dorastajúci do výšky 20 – 30 m. Má konáre bez tŕňov, jednoduché stopkaté listy sú opadavé, na okraji pílkaté. Kvety sú päťpočetné, stopkaté, obojpohlavné, v sediacich alebo v stopkatých okolíkoch, prípadne v chocholíkatých strapcoch. Plodom je kôstkovica žltkastej, červenej alebo čiernej farby.

Ako ozdobná sa na Slovensku v parkoch pestuje čerešňa pílkatá (Cerasus serrulata, Cerasus serratifolia, Padus serrulata), nazývaná i sakura ozdobná alebo Prunus serrulata (bazionym). Druh čerešňa japonská (Cerasus japonica), nazývaná aj sakura alebo Prunus japonica (bazionym), pochádza z Číny. V Japonsku, kde je národným symbolom, sa vyskytuje iba ako pestovaný druh, v Európe sa v teplejších oblastiach pestuje od 19. stor. Je to nižší strom alebo vysoký ker, dorastajúci do výšky 2 m. Má prevažne holé konáriky a plnokveté alebo jednoduché kvety bielej, prípadne cyklámenovoružovej farby. Vyrastajú po 2 – 3 v okolíkoch, začínajú rásť zároveň s listami. Plod je vínovočervenej farby.

Druh čerešňa mahalebková (Cerasus mahaleb, mahalebka), nazývaná aj Prunus mahaleb (bazionym) alebo Padus mahaleb (synonymum), je ker alebo nízky strom, vysoký 6 – 10 m. Má hustú guľovitú alebo vajcovitú korunu a plstnaté prevísajúce konáre, ktorých kôra vonia kumarínom (drevo sa používalo na aromatizáciu tabakových výrobkov a na výrobu fajok). Biele voňavé kvety vyrastajú po 3 – 10 v krátkych chocholíkatých strapcoch, plod je čiernej farby a horkej chuti. Na slnečných stráňach južného Slovenska divo rastie poddruh čerešňa mahalebková pravá (Cerasus mahaleb subspecies mahaleb).

Druh čerešňa višňová (Cerasus vulgaris, Cerasus hortensis, Cerasus acida, Cerasophora acida, višňa), nazývaná aj Prunus cerasus (bazionym), je menší, 8 – 10 m vysoký strom s priamym kmeňom, guľatou korunou a koreňovými výbežkami. Má tmavočervenú, blanito lúpavú borku, kopijovité, na okraji pílkaté listy a okolíkaté kvety. Pestuje sa pre plod svetločervenej alebo tmavočervenej farby a kyslasto-trpkej chuti. Na územie Rímskej ríše sa dostala z Malej Ázie, na Slovensko ju priniesli Rimania. Plody sa využívajú v konzervárenskom a liehovarníckom priemysle, ich stopky na liečebné účely, drevo najmä v stolárstve a na jemnejšie sústružnícke práce.

Druh čerešňa vtáčia (Cerasus avium, Cerasus dulcis, Prunus avium, Cerasophora dulcis), nazývaná aj Prunus cerasus subspecies avium (bazionym), je strom vysoký do 30 m, s priamym kmeňom, rozložitou pyramidálnou korunou a bez koreňových výbežkov. Má svetlohnedú borku, odlupujúcu sa v priečnych pásoch. Kvety sú v okolíkoch po 2 – 6, plod je žltkastej, červenej alebo čiernej farby. Používa sa ako podpník. Vyšľachtené sú z nej ostatné kultivary, napr. čerešňa vtáčia srdcovková, srdcovka (Cerasus avium varieta juliana), so srdcovitými plodmi, čerešňa vtáčia chrupková, chrupka (Cerasus avium varieta duracina), s tvrdými plodmi. Odrody zaraďované medzi chrupky a srdcovky sa dostali na územie Rímskej ríše z Malej Ázie, na Slovensko ich priniesli Rimania. Plody sa využívajú na priamu konzumáciu a v konzervárenskom či liehovarníckom priemysle. Drevo sa využíva pri výrobe nábytku na jemnejšie sústružnícke práce a na výrobu fajok.

čeriny

čeriny — drobné formy georeliéfu, zvlnenia s výškou a dĺžkou vĺn spravidla niekoľko mm až cm utvorené na jemnozrnných nespevnených sedimentoch (najmä pieskoch) činnosťou vody alebo vetra. Pravidelné symetrické čeriny s ostrými hrebeňmi a oblými depresiami vznikajú kmitavým pohybom vĺn v stojatých alebo pomaly prúdiacich vodách. V prúdiacej vode alebo vplyvom vetra sa utvárajú prúdové čeriny s asymetrickým priečnym profilom orientované naprieč smeru prúdenia, pričom na náveternej (nárazovej) strane je miernejší a na záveternej strane strmší svah. Čeriny sa utvárajú najmä v korytách pokojne tečúcich riek, na plážach a na povrchu piesočných dún a pokrovov. Na Slovensku sú najčastejšie v nížinných oblastiach, najmä v Borskej nížine. Vplyvom zrýchleného prúdenia vzduchu alebo vody ľahko zanikajú, vo flyšových horninách však možno nájsť fosílne, milióny rokov staré čeriny, ktoré sa zachovali vďaka spevneniu pôvodných sypkých hornín.

čerkáč

čerkáč, Lysimachia — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď prvosienkovité. Prevažne byliny rastúce na vlhkých miestach. Majú protistojné, oválne alebo kopijovité listy a žlté pravidelné päťpočetné kvety, plod tobolka. Do rodu patrí asi 100 druhov, na Slovensku rastú štyri: čerkáč obyčajný (Lysimachia vulgaris), vzpriamená rastlina s celistvookrajovými protistojnými kopijovitými listami, plazivý čerkáč peniažtekový (Lysimachia nummularia) rastúci na mokrých trávnikoch, a čerkáč hájny (Lysimachia nemorum) a čerkáč bodkovaný (Lysimachia punctata), ktoré rastú prevažne v lesoch.

Černé jezero

Černé jezero — jazero ľadovcového pôvodu v Česku na Šumave v kare na Jezernej hore, 1 008 m n. m.; plocha 18,47 ha, objem 2,8 mil. m3, maximálna hĺbka 39,8 m (najväčšie a najhlbšie jazero v Česku). Vyteká z neho Černý potok ústiaci do Úhlavy. Od decembra do apríla zamrznuté. Spolu s Čertovým jezerom (plocha 10,31 ha, objem 1,8 mil. m3, max. hĺbka 36,5 m) národná prírodná rezervácia (vyhlásená 1933, rozloha 208,46 ha) v NP Šumava.

černokňažník

černokňažník, chmurnik, planetnik, veterník — podľa ľudových poverových predstáv mužská démonická bytosť, ktorá môže riadiť prírodné živly a ovplyvňovať počasie.

Najčastejšie mal podobu čierneho mnícha v dlhom rúchu a s čiernou knihou, drobného človiečika so širokým klobúkom alebo chudého človeka s krížom cez nos. Jedol iba vajcia od čiernej sliepky a pil mlieko od čiernej kravy. Príbytok, v ktorom ho týmto obdarovali, bol chránený pred bleskom. Lietal v oblakoch na drakovi, pomocou ktorého ovládal ťažké mraky, vyvolával búrku a krupobitie, niekedy mal aj charakter bosoráka ovládajúceho čiernu mágiu.

Postava černokňažníka je hojne zastúpená v ľudových rozprávkach, kde najčastejšie zosobňuje sily zla, okrem čarovania však vedel nájsť aj vzácne rudy.

Černovice

Černovice — mesto v Česku v kraji Vysočina v okrese Pelhřimov v Křemešnickej vrchovine (Českomoravská vrchovina) v doline Černovického potoka, 594 m n. m; 1,7 tis. obyvateľov (2019). Kožiarsky priemysel.

Založené pravdepodobne v prvej polovici 14. stor., doložené 1369, od 1991 mesto.

Stavebné pamiatky: Kostol Povýšenia svätého Kríža (pred 1668, na mieste pôvodného gotického zo 14. stor., 1737 zbarokizovaný), židovský cintorín (pravdepodobne z polovice 17. stor.), barokový zámok (18. stor., neskôr klasicisticky upravený).

černuška

černuška, Nigella — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď iskerníkovité. Prevažne jednoročné byliny s jemne strihanými striedavými listami a obojpohlavnými vrcholovými päťpočetnými kvetmi, plod mechúrik. Patria sem druhy rastúce prevažne v oblastiach okolo Stredozemného mora. Na Slovensku rastie ako burina černuška roľná (Nigella arvensis), pestujú sa černuška damascénska (Nigella damascena), ktorej olejnaté semená obsahujú alkaloid damascein a silicu voňajúcu a chutiacu ako ananás alebo jahoda, a černuška siata (Nigella sativa) pochádzajúca z Ázie a sev. Afriky, obsahujúca v semenách silice, glykozidy a alkaloidy. Používala sa preto v ľudovom liečiteľstve a ako chlebové korenie (pod názvom čierna rasca).

černuška

černuška, Cheilosia — rod z triedy hmyz (Insecta), rad dvojkrídlovce, čeľaď pestricovité. Na kvetoch rastlín z čeľade mrkvovité (v koreňoch ktorých sa vyvíjajú larvy) je hojný 9 – 12 mm dlhý druh černuška strečkovitá (Cheilosia illustrata) s hustým ochlpením a tmavým sfarbením. Lieta od apríla do augusta.

Červenák, Benjamín Pravoslav

Červenák, Benjamín Pravoslav, 9. 10. 1816 Pliešovce, okres Zvolen – 15. 6. 1842 Bodony, Maďarsko — slovenský učiteľ, člen štúrovskej generácie. Počas štúdií na evanjelickom lýceu v Bratislave sa zapojil do študentského hnutia. Spolu s A. B. Vrchovským založil tajný spolok Vzájomnosť (1837) a redigoval jeho rukopisné noviny. V rokoch 1838 – 39 riadil činnosť Slovanského ústavu a bol námestníkom profesora na Katedre reči a literatúry česko-slovanskej na bratislavskom evanjelickom lýceu (po Ľ. Štúrovi). Politické názory na vývoj národného hnutia spracoval v posmrtne vydanom diele Zrcadlo Slovenska (1844).

Červené more

Červené more — vnútorné more Indického oceána medzi severovýchodnou Afrikou a Arabským polostrovom; dĺžka 2 250 km, maximálna šírka 355 km, plocha 438 000 km2, priemerná hĺbka 490 m, maximálna hĺbka 3 039 m. S Adenským zálivom Arabského mora je spojené úžinou Báb el-Mandeb, so Stredozemným morom spojené Suezským zálivom a Suezským prieplavom. Na rozhraní Africkej dosky a Arabskej dosky vypĺňa tektonickú zníženinu, v ktorej centrálnej časti sa tiahne pozdĺžna úzka riftová zníženina so strmými svahmi a s hĺbkami od 2 000 až po viac ako 2 500 m. V dôsledku ustavičného pohybu litosférických dosiek sa priame brehy Červeného mora od seba vzďaľujú rýchlosťou 10 mm za rok, čo spôsobuje, že doň nevteká žiadna stála rieka. Červené more leží v oblasti teplého a suchého podnebia (priemerná teplota vzduchu v januári je na juhu 24 °C, na severe 16 °C, v júli na juhu 32,5 °C, na severe 27,5 °C, ročný úhrn zrážok je na juhu 200 – 220 mm, na severe 30 – 50 mm). Priemerná teplota vrchných vrstiev vody klesá z juhu na sever (v júli z 32 na 27 °C, v januári z 26,5 na 20 – 22 °C). Slanosť sa zvyšuje z 38 – 39 ‰ v južnej časti na 42 ‰ na severe (najslanšie a jedno z najteplejších morí sveta). V centrálnych tektonických zníženinách boli v roku 1964 objavené vrstvy vody s teplotou 44 – 72 °C a slanosťou 270 – 310 ‰ (v dôsledku vyvierania horúcich slaných vôd). More chudobné na rastlinstvo má bohatú živočíšnu pestrosť – 177 zaznamenaných druhov koralov (najmä na juhu početné koralové útesy), viac ako 1 000 druhov rýb. Názov Červeného mora súvisí pravdepodobne s veľkým výskytom rias (Trichodesmium erythraeum), ktoré mu dávajú zdanlivo červenú farbu.

Červené more je významnou oblasťou námornej dopravy, Suezským prieplavom vedie námorná magistrála spájajúca Atlantický oceán a jeho moria s Indickým oceánom – najkratšia vodná cesta z Európy do Ázie a Austrálie. Hlavnými prístavmi sú Šarm aš-Šajch, Suez, Hurgada, Safága, (Egypt), Port Sudan (Sudán), Mitsíva, Asab (Eritrea), Eilat (Izrael), Akaba (Jordánsko), Janbú, Džidda, (Saudská Arábia), Hodejda (Jemen). Rybolov má menší význam, lokálne je rozvinutý lov perál. Na oblasť Červeného mora sa viažu rôznorodé nerastné suroviny (ropa, železo, mangán, meď, zinok a pod.). Pozdĺž pobrežia Červeného mora, ktoré je jedným z najsevernejšie položených koralových morí a patrí medzi najnavštevovanejšie potápačské lokality na svete (väčšina z nich sa nachádza na pobreží Egypta), nastal v 2. polovici 20. stor. prudký rozvoj cestovného ruchu.

V Biblii sa označenie Červené more vzťahuje na dnešný Akabský (v staroveku Ejlatský) záliv (2M 23,31, 1Kr 9,26), na iných miestach na dnešný Suezský (v staroveku Heroopoliský) záliv, ku ktorému sa viaže aj udalosť spojená s vyslobodením Izraelčanov zo zajatia v Egypte a s ich putovaním cez púšť.

Červený Kláštor

Červený Kláštor — obec v okrese Kežmarok v Prešovskom kraji v Pieninách v doline Dunajca na hranici s Poľskom, 462 m n. m.; 223 obyvateľov (2019); miestne časti: Červený Kláštor, Červený Kláštor-kúpele. Vznikla 1948 spojením Červeného Kláštora (písomne doložený 1344), Nižných Švábov (1550) a kúpeľov Smerdžonka (1828, dnes Červený Kláštor-kúpele). Obyvatelia sa pôvodne zaoberali roľníctvom, pastierstvom, prácou v lesoch a tesárstvom. Obcou prechádza cesta II. triedy vedúca z obce Hniezdne, dolinou Dunajca k štátnej hranici s Poľskom (hraničný priechod Lysá nad Dunajcom). Do katastra obce zasahuje územie Pieninského národného parku a je tam i jeho sídlo. Obec je významným turistickým strediskom (prielom Dunajca, splav Dunajca na rafte, plavba na pltiach). V obci sa tradične usporadúva hudobný festival Stretnutie Goralov v Pieninách, folklórne festivaly Zamagurské folklórne slávnosti a Kláštorné dni a festival pre mládež a rodiny Breakfestival. Pri alkalicko-sírnatých prameňoch vznikli kúpele Pod Troma Korunami, dnes Kúpele Červený Kláštor Smerdžonka, ktoré boli už v roku 1887 začlenené medzi oficiálne kúpele Uhorska a patrili medzi jedny z najvýznamnejších. Zanikli po 2. svetovej vojne, avšak vyhlásenie prameňa za prírodný liečivý zdroj v roku 2010 podnietilo novodobý rozvoj kúpeľníctva. V roku 2012 sa tam začali liečiť kožné choroby, od roku 2016 po získaní štatútu klimatických kúpeľov sa rozšírila pôsobnosť kúpeľov o liečenie ďalších chorôb (netuberkulózne choroby dýchacích ciest, duševné choroby, onkologické choroby, choroby poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, choroby z povolania).

V chotári obce sa nachádza bývalý kartuziánsky (neskôr kamaldulský) kláštor nazývaný Červený kláštor (aj Lechnický kláštor, Lechnica), ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a najlepšie zachovaným stredovekým kartuziánskym (→ kartuziáni) kláštorom na Slovensku (dnes Múzeum Červený kláštor). Založenie kláštora je späté s dedinou Lechnica, ktorá bola majetkom rodu Berzeviciovcov. V roku 1319 daroval magister Kokoš (Gallus) z rodu Berzeviciovcov Lechnicu kartuziánom z kláštora na Skale útočišťa (latinsky Lapis Refugii, dnes Kláštorisko v Slovenskom raji). Kartuziáni v blízkosti Lechnice, na sútoku Dunajca a potoka Lipník (pri brode, kde sa vyberalo clo), v údolí sv. Antona založili filiálny kláštor. Zasvätený bol Panne Márii a sv. Jánovi Krstiteľovi. V roku 1352 sa stal samostatným. Kamenné budovy opevneného kláštora s kláštorným Kostolom sv. Antona Pustovníka boli vybudované po roku 1360. Ich výstavbu realizovala levočská stavebná huta. Kláštor bol postavený podľa kartuziánskej schémy, mal dva rajské dvory, severne od kostola sa nachádzali domy pre rehoľníkov (každý žil pustovníckym životom v osobitnom dome so záhradou) i spoločné priestory klauzúry (kapitulná sieň, refektár). V roku 1431 bol vyplienený husitmi, obnovený po roku 1458. V roku 1543 sa doň nakrátko (do 1545) presťahovali kartuziáni z kláštora na Skale útočišťa. S postupom reformácie začal upadať a v roku 1563 bol rozhodnutím Ferdinanda I. zrušený (komplex sa stal majetkom Spišskej kapituly). Okolo roku 1630 bol kláštorný komplex Rákociovcami prebudovaný na obrannú pevnosť, ktorá bola hospodársko-správnym centrom ich tamojšieho panstva. V roku 1699 celý areál odkúpil nitriansky biskup Ladislav III. Maťašovský (biskup v období 1696 – 1705) pre kamaldulských mníchov (→ kamalduli), ktorí sa tam usadili v roku 1711. Kláštor bol vlastníkom majetku, ku ktorému postupne patrilo až 10 okolitých dedín (k povinnostiam poddaných patrilo aj zbieranie liečivých bylín). Celý areál kláštora bol v 18. stor. upravený (1750 veža kostola, barokový refektár, hospodárske budovy, veža pri dome priora a i.). Súčasťou kláštora bol aj hospic pre pocestných s nemocnicou, lekáreň (založená 1754), kláštorná záhrada a hospodársky dvor s mlynom. V tomto období sa stal významným centrom kultúry a vzdelanosti, pôsobil tam Cyprián a Š. R. Hadbavný. Kláštor bol zrušený v roku 1782, od 1818 majetky kláštora slúžili gréckokatolíckemu biskupstvu v Prešove, po požiari v roku 1907 sa stal takmer ruinou. Pamiatkovo obnovený bol v 2. polovici 20. stor. a začiatkom 21. stor. Spomedzi budov kláštora je z architektonického hľadiska najvýznamnejší gotický jednoloďový kláštorný Kostol sv. Antona Pustovníka. Je zaklenutý krížovými rebrovými klenbami a má dvojicu postranných (dvojpodlažných) kaplniek vedľa presbytéria a na západnej strane emporu. Pôvodný mobiliár (napr. oltáre z dielne Majstra Pavla z Levoče z prvých desaťročí 16. stor.) sa nezachoval. Kostol bol v 18. stor. barokovo upravený (1747 vznikla štuková a maliarska výzdoba i barokový mobiliár) a aj novo posvätený. Z kláštorných budov sa zachovala neskorogotická kapitulná sieň (v literatúre označovaná aj ako refektár) zaklenutá rebrovou sieťovou klenbou z obdobia okolo roku 1510 s maľbami christologického cyklu z 1. štvrtiny 16. stor.

Medzi stavebné pamiatky v obci patrí aj evanjelický kostol z roku 1808.

Červený Kostelec

Červený Kostelec — mesto v Česku v Královohradeckom kraji v okrese Náchod v zníženine Krkonošského podhůří, 414 m n. m.; 8,4 tis. obyvateľov (2019). Priemysel kovoobrábací (strojárske súčiastky), gumárenský (automobilové tesnenia), stavebných materiálov.

Založený koncom 13. stor., jeho rozvoj (od druhej polovice 18. stor.) súvisí s rozmachom textilnej výroby (tkáčstvo), od 1867 mesto.

Česká Kamenice

Česká Kamenice — mesto v Česku v Úsťanskom kraji v okrese Děčín na brehu rieky Kamenice v Děčínskej vrchovine (České středohoří), 301 m n. m.; 5,3 tis. obyvateľov (2019). Priemysel strojársky, papiernický, potravinársky. Turistické stredisko, na území mesta sa stretávajú tri chránené územia: CHKO Lužické hory, CHKO Labské pískovce, CHKO České středohoří.

Mestské práva 1383. Stavebné pamiatky: zrúcaniny hradu Kamenice (pravdepodobne 1441, 1619 uvedený ako pustý), gotický salhausenský zámok (1522), renesančný zámok (16. stor., v 19. stor. čiastočne klasicisticky prestavaný).

Česká kriedová tabuľa

Česká kriedová tabuľa — starší názov pre geomorfologickú subprovinciu v Česku, dnes Česká tabuľa.

Česká Lípa

Česká Lípa — okresné mesto v Česku v Libereckom kraji na rieke Ploučnice v Ralskej pahorkatine (Česká tabuľa), 258 m n. m.; 37-tis. obyvateľov (2019). Priemysel strojársky (výroba komponentov vlakových súprav), automobilový, textilný (prvá manufaktúra 1717), potravinársky, drevospracujúci, elektronický (výroba ručného náradia), energetický (výroba palív). Železničný uzol. V minulosti ťažba uránu nadštátneho významu.

Vzniklo okolo polovice 13. stor. na mieste staršej slovanskej osady, písomne doložené 1263, začiatkom 19. stor. patrilo medzi osem najväčších miest Čiech, významná križovatka obchodných ciest vedúcich popri rieke a žitavskej ceste; k rozvoju mesta neskôr prispela železnica.

Stavebné pamiatky: zrúcanina hradu Lipý (pôvodne gotický z konca 13. stor., novopostavený po zničení a vypálení 1426, v 16. stor. prestavaný na renesančný zámok), Kostol Narodenia Panny Márie (okolo 1381, novopostavený 1710 – 14, veža 1873), Kostol Povýšenia svätého Kríža (doložený 1385), renesančný letohrádok Červený dům (1583, obnovený 1883), kláštorný Kostol Všetkých svätých (1627).

Česká Skalice

Česká Skalice — mesto v Česku v Královohradeckom kraji v okrese Náchod pri rieke Úpa na Orlickej tabuli, 284 m n. m.; 5,1 tis. obyvateľov (2019). Priemysel strojársky (výroba poľnohospodárskych strojov), drevospracujúci, potravinársky.

Vzniklo spojením Veľkej Skalice a Malej Skalice, ktoré predstavovali v stredoveku samostatné obce; 1886 mestské práva.

Neďaleko Českej Skalice vodná nádrž Rozkoš, zámok Ratibořice a Babiččino údolí.

Česká Třebová

Česká Třebová — mesto v Česku v Pardubickom kraji v okrese Ústí nad Orlicí v širokej doline riečky Třebovka vo Svitavskej pahorkatine takmer na rozvodí Labe – Dunaj, 375 m n. m.; 16-tis. obyvateľov (2019). Priemysel kovospracujúci (výroba radiátorov, snehových reťazí), strojársky (opravovne lokomotív), textilný.

Založená na území, ktorým oddávna prechádzalo jedno z najvýznamnejších obchodných spojení Čiech a Moravy, písomne doložené 1278 – 81, štatút mesta 1921; rozmach po dostavaní železníc Praha – Olomouc (1845) a Praha – Brno (1849), význam železničnej križovatky poklesol v polovici 20. stor. výstavbou novej trate Praha – Havlíčkův Brod – Brno. Centrum mesta tvoria dve rovnobežné ulice prepojené námestím, od 1995 je historické jadro pamiatkovou zónou.

Stavebné pamiatky: románska Rotunda svätej Kataríny (prvá polovica 13. stor.), radnica (1547).

České Budějovice

České Budějovice — mesto v Česku, administratívne stredisko Juhočeského kraja a okresu České Budějovice v Českobudějovickej panve pri ústí rieky Malše do Vltavy, 381 m n. m.; 94-tis. obyvateľov (2019). Priemysel potravinársky (mliekarenský), pivovarnícky (produkcia piva Budvar a Samson), strojársky (výroba komponentov motorov pre osobné automobily), kovoobrábací (zlievareň), papiernický (výroba vlnitej lepenky), polygrafický, tradičná výroba školských a kancelárskych potrieb (KOH-I-NOOR HARDTMUTH), výroba zdravotníckeho materiálu, veterinárnych a laboratórnych produktov z plastu. Cestný uzol (mestom prechádzajú tri medzinárodné cesty, tri cesty I. triedy a dve cesty II. triedy); železničná stanica na trati vedúcej z Nemecka z Berlína cez Drážďany do Česka a následne cez Děčín, Ústí nad Labem, Kralupy nad Vltavou, Prahu, Tábor, České Budějovice a České Velenice do Rakúska do Linzu; juhozápadne od mesta v katastri obce Planá sa nachádza verejné vnútroštátne a neverejné medzinárodné letisko Letiště České Budějovice (bývalé vojenské letisko, po prebiehajúcej modernizácii sa má stať verejným medzinárodným letiskom), 7 km od mesta v katastri obce Hosín sa nachádza verejné vnútroštátne letisko slúžiace najmä na rekreačné bezmotorové a motorové lietanie a parašutizmus; mesto je prostredníctvom rieky Labe napojené na európsku sieť vodných ciest, má prístav pre osobné a rekreačné lode a prístavisko (začiatočné miesto splavnosti Vltavy) so súborom stavieb – kultúrnou pamiatkou Lannova loděnice. Významné stredisko cestovného ruchu s mnohými stavebnými pamiatkami zachovalými najmä v historickom centre, okolie mesta charakteristické sústavou rybníkov, z ktorých sa viaceré nachádzajú priamo na jeho území.

Založené 1261 Přemyslom Otakarom II. Jedno z najvýznamnejších a najväčších českých miest, výrazný rozmach v 14. stor. za vlády Karola IV. Historické jadro mesta s pravidelným pôdorysom, ktorého stred tvorí štvorcové námestie s podlubiami, patrí k vrcholom stredovekého urbanizmu (podľa modelu Českých Budějovíc boli v južných Čechách neskôr prestavané aj ďalšie mestá); od 1980 mestská pamiatková rezervácia.

Stavebné pamiatky: zachované veľké časti mestského opevnenia (druhá polovica 13. stor.), gotické, renesančné a barokové domy často s atikami v priečelí, Chrám sv. Mikuláša (druhá polovica 13. stor.), piváreň Masné krámy (1364), špitálsky kostol (16. stor.), zbrojnica (1531, neskôr soľnica), goticko-renesančná Černá věž (1549 – 77, vysoká 72 m), renesančná radnica (1555), renesančný kapucínsky Kostol sv. Anny (1615 – 21), baroková Samsonova fontána (20. roky 18. stor.), biskupský palác (18. stor.).

Významné vedecké, kultúrne a športové stredisko: Jihočeská univerzita (založená 1991), viacero vedeckých ústavov; Jihočeské divadlo, Jihočeské muzeum; sídlo biskupstva (od 1785); výstavisko usporadúvajúce mnoho akcií a veľtrhov, o. i. medzinárodný agrosalón Země živitelka.

České Švýcarsko

České Švýcarsko — územie v severnej časti Česka severne od Děčína v pohraničnej oblasti s Nemeckom, súčasť Děčínskej vrchoviny. Predstavuje chránené územie Národní park České Švýcarsko (vyhlásený 2000, rozloha 79 km2). Väčšia časť územia je súčasťou CHKO Labské pískovce, menšia časť súčasťou CHKO Lužické hory.

Oblasť je budovaná druhohornými, prevažne kriedovými pieskovcami miestami preniknutými treťohornými vulkanitmi. Počas treťohôr bola pieskovcová tabuľa vyzdvihnutá a rozlámaná, neskôr vodnou eróziou pozdĺž puklín rozčlenená na hustú sieť dolín, ktoré sú v súčasnosti väčšinou suché.

Hlavnou dolinou je kaňon rieky Labe, ďalšími malebnými kaňonmi pretekajú riečky Kamenice a Křivice s prítokmi. Eróziou členené pieskovcové kvádre postupne získavali charakter skalných miest (napr. Tiské, Děčínské stěny, Jetřichovské stěny).

Najvýznamnejšie turistické a rekreačné strediská oblasti: Děčín, Hřensko, Česká Kamenice, Krásná Lípa. Na nemeckej strane nadväzuje na České Švýcarsko územie Sächsische Schweiz (Saské Švajčiarsko) a celé územie sa nazýva Českosaské Švýcarsko.

Českosaské Švýcarsko

Českosaské Švýcarsko — zaužívaný, hovorový názov pre oblasť pieskovcových skál pozdĺž rieky Labe v severnej časti Česka a východnej časti Nemecka. Územie zodpovedá pohoriu Děčínská vrchovina (nem. Elbsandsteingebirge). Na nemeckej strane národný park Nationalpark Sächsische Schweiz, na českej strane národný park Národní park České Švýcarsko.

Český Brod

Český Brod — mesto v Česku v Stredočeskom kraji v okrese Kolín na Středolabskej tabuli, 219 m n. m.; 7,1 tis. obyvateľov (2019). Priemysel strojársky (výroba domácich spotrebičov, leteckých prístrojov a dielcov pre automobilový priemysel), chemický, potravinársky (mäsokombinát), elektrotechnický. Cestný uzol, železničná stanica na trati Praha – Česká Třebová.

Založený asi v 30. rokoch 12. stor. pri brode cez riečku Šembera, nazvaný Brod, 1315 Český Brod, 1437 kráľovské mesto; výrazný rozvoj po 1844.

Stavebné pamiatky: fragmenty hradieb zo 14. stor., Kostol svätého Gotharda (12. stor., 1512 vyhorel, prestavaný v 18. a 19. stor.) s neskorogotickou zvonicou (1578 – 80), radnica (pred 1402); centrum mesta od 1990 mestská pamiatková zóna.

Český Dub

Český Dub — mesto v Česku v Libereckom kraji v okrese Liberec v Jičínskej pahorkatine na úpätí Ještědského chrbta, 325 m n. m.; 2,8 tis. obyvateľov (2019). Priemysel chemický (výroba plastov), textilný, strojársky, výroba hračiek.

Územie osídlené Slovanmi od 11. stor.; mestské práva 1499, intenzívny rozvoj mesta do konca 19. stor., v 20. stor. stagnácia.

Stavebné pamiatky: historické jadro 1992 vyhlásené za mestskú pamiatkovú zónu, Kostol sv. Ducha (po 1237, pôvodne gotický, prestavaný okolo 1530, 1647 a 1694), zvyšky mestského opevnenia (druhá polovica 13. stor.), zámok (prestavaný v 16. stor. z kláštora) s Kaplnkou sv. Jána Nepomuckého (1552 – 59), renesančná radnica (1565), baroková cintorínska kaplnka (1681). Podještědské múzeum (založené 1919).

Český Krumlov

Český Krumlov — okresné mesto v Česku v Juhočeskom kraji v Šumavskom podhůří v hlbokej doline Vltavy, 492 m n. m.; 13-tis. obyvateľov (2019). Priemysel potravinársky (mliekareň, pivovar), drevospracujúci. Dopravná križovatka; stredisko cestovného ruchu. Pôvodne malá obec Hrádek pri vltavskom brode na stredovekej ceste z Prahy do Linzu, nad ktorou bol v 1. polovici 13. stor. rodom pánov z Krumlova postavený hrad. R. 1274 mestské práva, výrazný rozvoj v 14. stor., keď po 1302 prešiel hrad do rúk rodu Rožmberkovcov. R. 1494 mesto s kráľovským právom, dynamický rozvoj až do 1600, potom do 2. polovice 18. stor. stagnácia; opätovný rozvoj koncom 19. stor. najmä v dôsledku nárastu ťažby tuhy a začatia prevádzky na železničnej trati z Českých Budějovíc.

Stavebné pamiatky: hrad Krumlov založený v 1. polovici 13. stor. (po Pražskom hrade najrozsiahlejší v Čechách), ktorého najstaršou časťou je Dolný hrad, nazývaný Hrádek, s dolným nádvorím, kde sa nachádza mincovňa (1. tretina 18. stor.), a s vežou (renesančne upravená 1591). Horný hrad je z 1. polovice 14. stor., rozšírený okolo 1400, renesančne prestavaný v 2. polovici 16. a v 2. polovici 17. stor. (úprava rozsiahleho parku, 1755 – 57 postavený letohrádok Bellarie). Zámocký komplex ďalej tvorí park so zámockým divadlom (1765 – 66, jedno z najstarších zachovaných divadiel v Európe s pôvodným vybavením) spojeným s hradom krytým mostom (postupne budovaný unikátny Plášťový most zachovaný v podobe z 1765), jazdiareň (1744) a letné divadlo s otáčavým hľadiskom (1958). Časť mesta na pravom brehu Vltavy má gotický pôdorys z 13. stor., nachádzajú sa tam gotické a renesančné budovy, gotický Kostol sv. Víta (1407 – 39) so sieťovou klenbou, kláštory minoritov a klarisiek so spoločným gotickým, neskôr zbarokizovaným kostolom, Kostol sv. Jošta (1596 – 98 upravený D. B. Comettom), renesančný pivovar (1606 – 08) a zbrojnica, Budějovická brána (1598 – 1602), renesančná radnica (1580). Historické jadro mesta je od 1963 mestskou pamiatkovou rezerváciou, 1992 zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Český ráj

Český ráj — územie, turistický región v Česku asi 90 km severovýchodne od Prahy. Oblasť s atraktívnymi prírodnými scenériami a mnohými historickými pamiatkami, centrom je mesto Turnov. Na časti územia, v Jičínskej pahorkatine, je Chránená krajinná oblasť Český ráj predstavujúca tri samostatné celky; vyhlásená 1955 (najstaršia CHKO v Česku), rozloha 181,5 km2 (výrazne plošne rozšírená 2002).

Väčšinu územia CHKO tvoria pieskovce, ktoré tam boli uložené v období mladších druhohôr počas kriedy, v období treťohôr v dôsledku vulkanickej činnosti vzniklo mnoho podpovrchových magmatických telies. Pieskovce boli ronom a eróziou rozčlenené na skalné mestá a tabuľové vrchy (Prachovské skály, Mužský, Hruboskalské skály a i.), magmatické telesá boli v dôsledku selektívnej erózie obnažené a vystupujú na povrch ako vulkanické kužele (Trosky, 514 m n. m.; Vyskeř, 465 m n. m. a i.). Miestami borovicové porasty. V oblasti je viacero hradov (hrad Kost, jeden z najlepšie zachovaných stredovekých hradov v Čechách; zrúcaniny hradu Trosky a i.). Východiskom do CHKO sú mestá Jičín, Turnov a Mnichovo Hradiště.

čchin

čchin — tradičný čínsky strunový hudobný nástroj; čínska sedemstrunová vertikálna citara. Je staršou predchodkyňou mnohostrunovej horizontálnej citary čeng (se). Má obdĺžnikový drevený trup so širšou hlavovou a s užšou chvostovou časťou, s rezonančnou dutinou na rubovej strane. Struny sú bez podpierok, ich rezonančná dĺžka sa skracuje a predlžuje len prstami. Prvé zmienky o nástroji sú už z konca 2. tisícročia pred n. l. Jeho neskoršie obdoby sa môžu odlišovať tvarom a menším počtom strún.

čiaška

čiaška — časť kvetu, kvetný orgán. Rozlišuje sa stonková čiaška (kupula), ktorá je miskovite rozšíreným a vyhĺbeným kvetným lôžkom obaľujúcim sčasti kvet, a kvetná čiaška (receptákulum) – zrastené spodné časti kvetu do miskovitého či bankovitého útvaru zrastajúceho niekedy so semenníkom.

Čiba, Štefan

Čiba, Štefan, aj Csiba Stephan alebo Csiba István Mihály, 28. 10. 1673 Suchá nad Parnou, okres Trnava – 9. 8. 1719 Košice — slovenský prírodovedec, jezuita. V rokoch 1698 – 1700 bol učiteľom na kolégiách v Györi a Trnave, 1706 – 08 profesorom prírodopisu a humanitných predmetov na univerzite v Trnave, 1709 – 11 na akadémii v Košiciach, 1712 – 14 na univerzite v Trnave, 1715 – 19 prednášal teológiu a filozofiu na akadémii v Košiciach. Zaoberal sa najmä prírodovedou a filozofiou, je autorom dvoch kompilačných prác o minerálnych vodách v Uhorsku (Dissertatio historico-physica de admirandis Hungariae aquis, 1713) a o geologickej skladbe minerálov, nerastnom bohatstve a zriedkavo sa vyskytujúcich rastlinách a živočíchoch uhorských Karpát (Dissertatio historico-physica de montibus Hungariae, metallis et lapidibus, 1714).

Čierne more

Čierne more — vnútorné more Atlantického oceána medzi juhovýchodnou Európou a západnou Áziou, obmývajúce brehy Bulharska, Rumunska, Ukrajiny, Ruska, Gruzínska s Abcházskom a Turecka; maximálna dĺžka od západu na východ 1 150 km, maximálna šírka od severu na juh 580 km, plocha 423 000 km2, priemerná hĺbka 1 240 m, maximálna hĺbka 2 210 m, na severe a západe je veľká plocha šelfu s hĺbkou do 100 m. Prielivmi Bospor a Dardanely a Marmarským morom je spojené so Stredozemným morom, Kerčským prielivom na severe s Azovským morom, ktoré fakticky predstavuje jeho záliv. Pobrežie v západnej a severozápadnej časti je úzke, rovinné, s výskytom slaných jazier a močiarov, na juhu a východe prevažne vysoké a strmé podobne ako na juhu Krymského polostrova.

Severná časť Čierneho mora leží v miernom klimatickom pásme, južná časť v subtropickom stredomorskom pásme. Pokojný ráz podnebia býva v zimných mesiacoch narúšaný hustými hmlami a silnými búrkami. Priemerné teploty vzduchu v januári sa na severe pohybujú do 3 °C, na juhu a juhovýchode 6 – 9 °C, v júli od 22 – 23 °C do 25 °C. Teplota vrchných vrstiev vody dosahuje v zime prevažne 6 – 7 °C, v lete 22 – 25 °C, ľad sa vytvára iba v severnej časti a maximálne na 50 dní. Priemerná slanosť vrchných vrstiev vody je okolo 18 ‰, v blízkosti ústí riek 3 – 9 ‰, vo väčších hĺbkach 20 – 22 ‰. Slanšia voda priteká do Čierneho mora z Marmarského pri dne, menej slaná prúdi opačným smerom na povrchu. Od hĺbok 120 – 150 m smerom ku dnu sa zvyšuje obsah sírovodíka a znižuje sa obsah kyslíka, čo limituje podmienky pre život, čím sa Čierne more výrazne líši od ostatných morí svetového oceána. Najvýznamnejšími prítokmi sú Dunaj, Dnester, Južný Buh, Dneper, Kizilirmak.

Čierne more predstavuje významnú rybolovnú oblasť, zo 170 druhov rýb má asi 20 % priemyselný význam (jesetery, makrely, kambaly, slede a i.). Má aj veľký dopravný význam, veľké prístavy sú v mestách Odesa, Čornomorsk, Sevastopoľ, Jalta, Kerč (Ukrajina), Novorossijsk, Soči, (Rusko), Poti, Batumi (Gruzínsko), Konstanca (Rumunsko), Burgas, Varna (Bulharsko), Trabzon, Samsun, Zonguldak (Turecko). Na pobreží je množstvo turisticko-rekreačných stredísk, vyhľadávané je pobrežie Krymského polostrova (Jalta, Alušta, Sudak, Koktebel, Feodosija), kaukazské čiernomorské pobrežie (Anapa, Galendžik, Soči, Gagra, Picunda, Suchumi, Batumi), ako i pobrežie Balkánskeho polostrova (Zlaté piesky, Slnečné pobrežie v Bulharsku, Mamaia, Eforie v Rumunsku).

Čierny, Gustáv

Čierny, Gustáv, 19. 1. 1924 Bodorová, okres Turčianske Teplice – 15. 12. 2011 Bratislava — slovenský lekár, anatóm. Od 1952 pôsobil v Anatomickom ústave Lekárskej fakulty UK v Bratislave (1962 – 86 jeho prednosta), 1961 – 63 prodekan Lekárskej fakulty UK; 1973 profesor, 1983 DrSc. Zaoberal sa neuroanatómiou, najmä lokalizáciou motoneurónov v predných rohoch miechy pre svaly končatín a trupu. Predseda Slovenskej anatomickej spoločnosti a Československej anatomickej spoločnosti J. E. Purkyňu, dlhoročný člen Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti, čestný člen viacerých zahraničných anatomických spoločností. Autor a spoluautor diel Návody na pitevné cvičenia hlavy a krku (1978), Sústavná anatómia človeka I (1979), Klinická urológia (1990). Nositeľ viacerých ocenení.

čierny humor

čierny humor — špecifický druh humoru; objavujú sa v ňom drastické a tragické motívy, situácie a výroky, ktoré sú v zámernom protiklade ku komickému kontextu a ktoré prechádzajú až do absurdít objavujúcich prekvapujúce nové súvislosti a javy.