Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 1 – 33 z celkového počtu 33 hesiel.

Zobrazujem:

Zoraďujem:

A - Z

esejistický štýl

esejistický štýl — jeden z funkčných štýlov spisovného jazyka, ktorý sa uplatňuje v kratších prozaických útvaroch o aktuálnych otázkach duchovného, kultúrneho a spoločenského života, ako aj o vedeckých problémoch. Esejistický štýl je umelecko-estetická forma prejavu umožňujúca vyjadriť subjektívny postoj autora. Charakteristickou črtou esejistického štýlu okrem subjektívnosti prejavujúcej sa vo výbere a v špecifickom videní témy i v uplatňovaní osobných, ale i exkluzívnych výrazov a konštrukcií, ako aj v uvoľnenej kompozícii (striedanie časov, zmeny rytmu, časté digresie v texte) je aj vecnosť. Esejistický štýl stojí na hranici medzi náučným a umeleckým štýlom najmä tým, že sa faktografickosť strieda s hravosťou výrazu. Výraznou charakteristickou črtou esejistického štýlu je jeho pojmovosť (používa nominálne vyjadrovanie) a variabilnosť (využíva zvláštne kombinácie slov a konštrukcií). Pre esejistický štýl je príznačný slohový opisný postup v kombinácii s výkladovým slohovým postupom.

esenciálny

esenciálny [lat.] — podstatný; lek. samostatný, neznámeho pôvodu (o chorobe); označenie ochorenia, ktorého podstata nie je známa a nevyplýva z iného známeho stavu alebo ochorenia (napr. esenciálna hypertenzia).

Espinosa Medrano, Juan de

Espinosa Medrano, Juan de, pseudonym El Lunarejo (Pehavý), asi 1629 Calcauso – 13. 11. 1688 Cuzco — peruánsky esejista, dramatik, teológ a filozof, jeden z vrcholných predstaviteľov kulteranizmu. Študoval v seminári v Cuzcu, kde prednášal teológiu a umenie, od roku 1658 pôsobil ako kazateľ v tamojšej katedrále. Bol veľmi dobrý rečník, ovládal gréčtinu a hebrejčinu, do kečuánčiny preložil Vergília.

Napísal viacero náboženských hier, z ktorých vynikajú Milovať vlastnú smrť (Amar su propia muerte, asi 1650) a auto sacramental Márnotratný syn (El hijo pródigo, asi 1657), napísané v kečuánčine. Bol obdivovateľom Luisa de Góngora, ktorému venoval spis Obrana dona Luisa de Góngora, kniežaťa lyrických básnikov Španielska (Apologetico en favor de D. Luis de Gongora principe de los poetas lyricos de España, 1662). Jeho kázne vyšli posmrtne v diele Deviaty div (La novena maravilla, 1695).

Esterházy, Péter

Esterházy, Péter, 14. 4. 1950 Budapešť – 14. 7. 2016 tamže — maďarský prozaik a publicista. Bol potomkom uhorského šľachtického rodu Esterháziovcov. Absolvoval prírodovedeckú fakultu budapeštianskej univerzity, od roku 1978 pôsobil ako slobodný umelec. Bol výraznou osobnosťou maďarskej postmodernej prózy. Jeho tvorba má spoločensko-psychologický charakter, snaží sa v nej pomocou hry s jazykovými prostriedkami a analýzy odkrývať životné postoje, myšlienkový a životný štýl i životné pocity, vzťahy človeka k umeniu, dejinám i medzi ľuďmi navzájom a sprítomniť esenciu vecí.

Je autorom zbierky poviedok V pápežských vodách nebuď pirátom! (Pápai vizeken ne kalózkodj!, 1977) a románov Výrobný román (mikrrroromán) (Termelési-regény (kisssregény), 1979), Kto ručí za bezpečnosť lady? (Ki szavatol a lady biztonságáért?, 1982), Malá maďarská pornografia (Kis Magyar Pornográfia, 1984), Pomocné slovesá srdca (A szív segédigéi, 1985; slov. 2009), Hrabalova kniha (Hrabal könyve, 1990), Jedna žena (Egy nő, 1995; slov. 2011), Harmonia cælestis (2000; slov. 2005), Žiadne umenie (Semmi művészet, 2008; slov. 2009), Jednoduchý príbeh čiarka sto strán: šermovacia verzia (Egyszerű történet vessző száz oldal – a kardozós változat, 2013; slov. 2013), Jednoduchý príbeh čiarka sto strán: verzia podľa Marka (Egyszerű történet vessző száz oldal – a Márk változat, 2014; slov. 2014), esejí Preparovaná labuť (A kitömött hattyú, 1988) a i. Bol nositeľom viacerých ocenení, napr. Kossuthovej ceny (1996), Rakúskej štátnej ceny za európsku literatúru (1999) a Ceny Sándora Máraia (2001).

estuár

estuár [lat.] — lievikovité ústie rieky do mora formujúce sa na plochých, tektonicky poklesávajúcich pobrežiach vplyvom výrazného morského prílivu a odlivu. Počas prílivu vniká prílivový prúd s morskou vodou do ústia rieky, pričom sa slaná morská voda mieša s riečnou a hladina vody v rieke sa vzdúva až niekoľko 100 km proti prúdu. Prílivový prúd eroduje v koryte rieky a rozširuje ho najmä priamo v ústí. Opačne orientovaný prúd utvárajúci sa pri odlive zabezpečuje vyprázdňovanie estuáru od riečnych i od morských nánosov, pričom sa v zaplavenom ústí toku utvárajú korytá prílivových a odlivových prúdov. Typickým estuárom ústi napr. Labe a Temža do Severného mora a Mersey do Írskeho mora. Ak riečna sedimentácia v ústí prevýši odnosovú aktivitu odnosového prúdu, estuár sa začne transformovať na riečnu deltu (napr. ústie Amazonky a Gangy). Príliv v estuárových ústiach riek umožňuje plavbu oceánskych lodí hlboko do vnútrozemia. Ako estuáry sa niekedy označujú tie časti ústia akejkoľvek rieky alebo potoka, v ktorých sa prílivová vlna stretáva s riečnym prúdom.

Ešpaj, Andrej

Ešpaj, Andrej (Jakovlevič), 15. 5. 1925 Kosmodemiansk, Marijsko – 8. 11. 2015 Moskva — marijský hudobný skladateľ a klavirista. Základy hudobného vzdelania získal u svojho otca Jakova Andrejeviča Ešpaja (*1890, †1963), folkloristu a priekopníka marijskej hudby. V rokoch 1935 – 41 študoval na hudobnej škole Gnesinovcov, do 1953 na Moskovskom konzervatóriu P. I. Čajkovského hru na klavíri (V. V. Sofronickij) a skladbu (N. P. Rakov, N. J. Miaskovskij, A. I. Chačaturjan). V rokoch 1963 – 70 profesor skladby na Moskovskom konzervatóriu P. I. Čajkovského.

V tvorbe často využíval folklórny materiál marijskej hudby. Autor 9 symfónií, inštrumentálnych klavírnych i husľových koncertov, skladieb pre klavír, hudobných komédií Siedme nebo (1969), baletov Angara (1976, podľa divadelnej hry A. N. Arbuzova Irkutský príbeh), Kruh (1980), komornej, scénickej, filmovej hudby a i.

eternit

eternit — ľudový názov výrobkov z azbestocementu (dosky a vlnovky používané ako krytina, príp. ako obklady fasád budov, rôzne tvarovky a potrubia). V súčasnosti sa už nevyrába. Nazvaný podľa výrobcu a. s. Eternit v Berlíne.

etchplén

etchplén [eč-; germánske jazyky > hol. > angl. + lat. > fr. > angl.] — mierne zvlnený zarovnaný povrch georeliéfu, ktorý sa utvára zo staršieho zarovnaného povrchu odnesením hrubej vrstvy zvetranín elúvia, pod ktorým sa obnažuje nezvetrané skalné podložie. Hrúbka zvetranín sa mení v závislosti od odolnosti hornín proti zvetrávaniu, preto je povrch etchplénu viac zvlnený ako povrch pôvodného zarovnaného povrchu pokrytého zvetraninou.

Etchplén bol prvýkrát opísaný v 30. rokoch 20. stor. v Ugande, v súčasnosti sa za etchplén pokladá veľká časť starých zarovnaných povrchov v Európe vrátane stredohorskej rovne, ktorej zvyšky sa vyskytujú v centrálnych polohách väčšiny pohorí Karpát.

etický datív

etický datív — štylistický prostriedok používaný zvyčajne v textoch dialogickej povahy s cieľom vzbudiť záujem poslucháča. Vyjadruje sa zámennými tvarmi všetkých osôb jednotného i množného čísla, napr. Idem ti (vám) domov, a čo ti (vám) nevidím. To ti (vám) bolo prekvapenie!

etnicita

etnicita [gr.] — komplex systémovo prepojených javov, ktoré ako celok vyjadrujú špecifickosť etnika a jeho etnickú situáciu, t. j. spoločný systém kultúrnych, biologických, jazykových, historických, územných a iných faktorov (spoločná kultúra, jazyk, náboženské tradície, spravidla i rovnaké biologické znaky), prostredníctvom ktorých si príslušníci etnika uvedomujú svoju spolupatričnosť a zároveň odlišnosť od iných spoločenstiev a ktoré sú základom ich etnického vedomia.

Etnicita sa reprodukuje odovzdávaním svojich zložiek z jedného pokolenia na druhé, čím sa zabezpečuje stabilita etnicky významných javov.

Pôsobením historických procesov, rôznych migrácií a interetnických vzťahov podlieha etnicita rozmanitým zmenám v čase a priestore, ktorých prejavom sú etnické procesy.

etnické procesy

etnické procesy — spoločenské a historické procesy, ktorých výsledkom sú zmeny etnicity u etnika a u jeho jednotlivých príslušníkov.

Etnoevolučné procesy vznikajú, ak má vývin etnicity a jej zložiek (jazyk, kultúra, etnické vedomie) evolučný charakter, pri ktorom pretrvávajú základné atribúty etnicity. Podmienené sú vnútorným hospodárskym, sociálnym a kultúrnym rozvojom konkrétneho etnika, ako aj kultúrnymi vplyvmi a kontaktmi s inými etnickými spoločenstvami. Výsledkom etnoevolučných procesov sú zmeny etnokultúrnej špecifickosti.

Ak je však vývin sprevádzaný prerušením postupnosti, príp. aj zánikom pôvodných a vznikom nových atribútov etnicity, ide o etnotransformačné procesy, ktoré sú podmienené spolužitím príslušníkov rôznych etník alebo oddelenou existenciou časti či jednotlivých príslušníkov určitého etnika v inoetnickom prostredí. Ich výsledkom sú nielen zmeny etnokultúrnej špecifickosti, ale aj zmeny etnickej príslušnosti.

etnické vedomie

etnické vedomie — zložka etnicity, v ktorej je obsiahnuté vedomie etnickej príslušnosti, spoločného pôvodu, spoločných historických osudov, ako aj predstavy o vlastnostiach a kultúrnych znakoch vlastného etnika. Etnické vedomie vzniká v procese etnogenézy a jednotlivci ho nadobúdajú (rovnako ako ďalšie zložky etnicity) v procese socializácie osobnosti. Súčasťou etnického vedomia sú rozmanité etnické stereotypy, predstavy a hodnotiace postoje o vlastnom etniku i o druhých etnikách.

etnocentrizmus

etnocentrizmus [gr.] — postoj k iným etnickým, rasovým, náboženským a kultúrnym skupinám, založený spravidla na emóciách a predsudkoch. Vychádza predovšetkým z pozícií tradícií a hodnôt vlastnej etnickej (kultúrnej) skupiny, spôsob života, obyčaje, správanie a názory jej členov nekriticky považuje za všeobecné meradlo hodnôt, za nadradené spôsobom uplatňujúcim sa v iných skupinách. Zveličuje rozdiely medzi vlastnou a ostatnými etnickými skupinami, apriórne odmieta iné etniká a ich hodnoty. Prejavuje sa v nacionalizme, šovinizme a rasizme.

Termín etnocentrizmus použil ako prvý americký sociológ William Graham Sumner.

Pojem etnocentrizmus sa používa aj ako kritická výhrada k postupom a záverom etnológov a sociológov v prípade, ak zámerne povyšujú niektoré vzorce fungovania známe z vlastnej spoločnosti na univerzálne platné.

Etnofilm Čadca

Etnofilm Čadca — festival filmov a videoprogramov venovaný problematike ľudovej kultúry a spôsobu života ľudských spoločenstiev, usporadúvaný od roku 1980 raz za dva roky v Čadci. Prvých 10 ročníkov bola uvádzaná československá, resp. slovenská a česká tvorba, od 11. ročníka (2000) sa koná ako medzinárodné bienále, uvádzajú sa aj diela z ďalších krajín z celého sveta. Základom Etnofilmu Čadca je súťažná prehliadka dokumentárnej, populárno-vedeckej a spravodajsko-publicistickej tvorby, ktorú dopĺňajú tematické projekcie, výstavy a odborné semináre. Poslaním festivalu je uviesť a oceniť diela, ktoré dokumentujú, sprístupňujú a propagujú hodnoty tradičnej kultúry a života ľudí v ich etnickej, sociálnej a regionálnej rozmanitosti.

etnogenéza

etnogenéza [gr.] — proces vznikania a zanikania etnika, jeho vývin od rodovo-kmeňových štruktúr po sformovanie národností a národov. Zahŕňa viaceré etapy. Po začiatočnom pôsobení rôznych činiteľov (geografické podmienky, migrácie, vývin sociálnych vzťahov, duchovnej kultúry a pod.) sa z množstva rôznorodých etnických zložiek utvára nové etnikum. Súčasne sa formujú črty etnokultúrnej špecifickosti, ktorými sa nové etnikum začne odlišovať od iných súvekých spoločenstiev. Keď sa špeciálne znaky materiálnej a duchovnej kultúry stanú dostatočne zreteľnými, vytvára sa vedomie spolupatričnosti príslušníkov nového etnika ako osobitného spoločenstva. Prejavom zavŕšenia procesov etnogenézy je sformovanie etnického vedomia príslušníkov etnika.

etnografia

etnografia [gr.] — spoločenskovedná historická disciplína zaoberajúca sa vývojom materiálnej, sociálnej a duchovnej kultúry jednotlivých etnických spoločenstiev. Sústreďuje sa na zber, opis a analýzu jednotlivých kultúrnych javov, zatiaľ čo etnológia sa zameriava na ich komparáciu a teoretickú interpretáciu.

etnografická oblasť

etnografická oblasť — osobitný región, ktorý spájajú rovnaké alebo podobné črty ľudovej kultúry. Je výsledkom regionálnych a historických odlišností vo vývoji kultúry, ktoré sa formovali na základe osídlenia, prírodného a hospodársko-spoločenského prostredia a administratívnosprávnych okolností. Etnografické oblasti sa menili v závislosti od historických podmienok. Pri ich vymedzení sa uplatňujú vedecké poznatky, preto sa menili aj podľa vývinu kritérií etnografickej vedy.

etnografická skupina

etnografická skupina — časť národnosti alebo národa tvorená nositeľmi ľudovej kultúry, ktorí sú spoločensky a kultúrne odlišní od svojho okolia a spojení skupinovým povedomím i skupinovým menom. Na Slovensku sú etnografické skupiny nazvané podľa nárečových znakov (čilejkári), geografického prostredia (horniaci) alebo podľa znakov odevu (kabaničiari).

etnonymum

etnonymum [gr.] — názov etnika (národa, národnosti, kmeňa), ktorý je vonkajším vyjadrením totožného etnického vedomia príslušníkov daného spoločenstva. Často sa názov, ktorým príslušníci etnika označujú samých seba (endoetnonymum), nekryje s názvom, ktorým dané spoločenstvo označujú príslušníci iných skupín (exoetnonymum), napr.: Albánec – Shqiptar, Armén – Haj, Rakúšan – Österreicher.

etnosociológia

etnosociológia [gr. + lat. + gr.] —

1. odvetvie etnológie zaoberajúce sa príčinnými vzťahmi sociálnych javov v etnických skupinách;

2. smer v nemeckej etnológii zdôrazňujúci sociologické aspekty pri skúmaní kultúry najmä predindustriálnych spoločenstiev;

3. hraničná vedná disciplína v bývalom ZSSR skúmajúca osobitosti etnických procesov v rozličných sociálnych skupinách a špecifických spoločenských zmien v rôznych etnických spoločenstvách.

Et tu, Brute?!

Et tu, Brute?! [tú brú-; lat.] — Aj ty, Brutus?! Slová, ktoré údajne 15. 3. 44 pred n. l. vyslovil Caesar, keď tesne pred smrťou zistil, že jeho blízky priateľ Brutus (Marcus Iunius Brutus) sa podieľa na príprave jeho vraždy. Podľa niektorých rímskych historikov oslovil Caesar Bruta v starogréčtine: Kai sy, teknon?! (Aj ty, synu?!), výrok sa často uvádza v latinskej paralele Et tu, mi fili?! (Aj ty, môj synu?!). V podobe Et tu, Brute?! je výrok súčasťou drámy W. Shakespeara Julius Caesar.

etymologická figúra

etymologická figúra, lat. figura etymologica — spojenie slov s rovnakým základom patriacich k rozličným slovným druhom; básnická ozdoba i pôsobivá hra slov so zvukovým efektom, napr. blýskať sa bleskom, dobojovať boj, hrať hru ap. Podobný význam ako etymologická figúra má paronomázia. Ako etymologické figúry môžu figurovať i slová podobne znejúce, ale s iným významom, resp. slová so zámenou slabík (napr. čulýlúči).

etymón

etymón [gr.] — prvotná podoba alebo význam slova, jeho východiskový alebo základný tvar.

eu-

eu- [gr.] — prvá časť zložených slov s významom kladný, dobrý, správny; opak: kako-.

eubaktérie

eubaktérie [gr.], Eubacteria — jedna z dvoch skupín baktérií; pravé baktérie. Pestrá skupina prokaryontných mikroorganizmov s najrôznejšími morfologickými, ekologickými a fyziologickými vlastnosťami. Bunková stena ich buniek je tvorená peptidoglykánom. Lipidy cytoplazmatickej membrány sú tvorené estermi glycerolu a mastných kyselín s lineárnym uhľovodíkovým reťazcom. Podľa najnovšieho klasifikačného systému sa na základe štruktúry bunkovej steny rozlišujú tri oddelenia eubaktérií: Gracilicutes (eubaktérie s bunkovou stenou gramnegatívneho typu), Firmicutes (eubaktérie s bunkovou stenou grampozitívneho typu) a Tenericutes (eubaktérie bez bunkovej steny).

Eucryphia

Eucryphia [-krifia; gr.] — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď Eucryphiaceae. Stromy s protistojnými kožovitými jednoduchými alebo perovitozloženými listami a obojpohlavnými voňavými bielymi kvetmi vyrastajúcimi z pazúch listov, plod mechúrik so semenami s mäsitým endospermom. Patrí sem päť druhov vyskytujúcich sa v Čile, Tasmánii a vo východnej Austrálii, napr. do 15 m vysoká Eucryphia cordifolia a do 8 m vysoká Eucryphia lucida.

Eudorina elegans

Eudorina elegans — druh z radu bičíkaté zelené riasy. Vytvára oválne až guľovité, zvyčajne 32-bunkové cenóbiá s guľovitými alebo oválnymi bunkami. Častý druh vyskytujúci sa v planktóne.

eufemizmus

eufemizmus [gr.], melioratívum — slovo alebo slovné spojenie s kladným citovým zafarbením zjemňujúce jazykový prejav; opak: dysfemizmus. Eufemizmus nahrádza priame pomenovania vecí spoločensky nevhodných, vzbudzujúcich nepríjemné predstavy alebo zraňujúcich ľudské city. Eufemisticky sa pomenúvajú napr. niektoré fyziologické úkony alebo negatívne stránky života (alkoholizmus, zlodejstvo, staroba, smrť). Napr. rozlúčiť sa so životom, usnúť (zomrieť), kúpiť za päť prstov (ukradnúť), nie je najmladší (starý) ap.

eufónium

eufónium [gr.], aj barytónový roh — plechový dychový hudobný nástroj (nátrubkový aerofón) oválneho tvaru. Bol zostrojený v roku 1843 ako barytónový člen skupiny spevorohov, preto býva nesprávne nazývaný aj barytón. Tvarom je podobný basovej krídlovke, líši sa však od nej väčšími rozmermi a širšou trubicou. Je opatrený štyrmi ventilmi, ladený v B, široko menzúrovaný. Má plný a mohutný zvuk, chromatický rozsah od E (i hlbšie od B1) po b1.

V dychovom orchestri hrá často unisono s basovou krídlovkou, v symfonickom orchestri sa používa zriedkavejšie (napr. v dielach novoromantických skladateľov).

eufória

eufória [gr.] — povznesená, bezstarostná, radostná nálada, telesná a duševná pohoda; opak dysfória. U zdravých osobností sa vyskytuje ako normálny, prirodzený stav (ako reakcia na situáciu, zážitok ap.). Prechodne sa vyskytuje napr. pri alkoholovej opojenosti alebo po požití drogy.

Eugenia

Eugenia — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď myrtovité. Vždyzelené kry alebo nízke stromy vysoké do 10 m, pochádzajúce z Južnej Ameriky. Má lesklé, väčšinou špicaté kožovité vajcovité alebo kopijovité listy dlhé do 10 cm a biele, žlté alebo ružové kvety rastúce jednotlivo alebo vo zväzočkoch v pazuchách listov, plod dužinatá bobuľa (pri väčšine druhov lahodnej chuti). Medonosné rastliny. Patria sem napr. druhy Eugenia brasiliensis, Eugenia aggregata, Eugenia dysenterica a Eugenia klotzschiana.