Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 1 – 47 z celkového počtu 47 hesiel.

Zobrazujem:

Zoraďujem:

A - Z

Dvinský záliv

Dvinský záliv, rusky Dvinskaja guba — záliv v juhovýchodnej časti Bieleho mora na severozápade Ruska; dĺžka okolo 93 km, šírka pri vstupe 130 km, hĺbka na juhovýchode 15 – 26 m, na severozápade do 120 m. V zime zamŕza, teplota vrchných vrstiev vody v lete dosahuje 11 – 12 °C (najvyššia teplota Bieleho mora). Ústi doň Severná Dvina. Významné prístavy: Archangeľsk, Severodvinsk.

dvojak

dvojak — poľovná sklopná guľová zbraň s dvoma hlavňami (s drážkovým vývrtom) vedľa seba.

dvojbodka

dvojbodka

1. bot. → dvorčekovitá bodka;

2. jaz. interpunkčné znamienko, ktoré sa píše za vetou alebo za výrazmi uvádzajúcimi priamu reč, alebo pred výrazmi, ktoré vysvetľujú, prípadne dopĺňajú predchádzajúcu časť. V medzinárodnej fonetickej transkripcii sa dvojbodka používa na označenie dĺžky samohlások (a: = á).

dvojka

dvojka — poľovná sklopná broková zbraň s dvoma hlavňami (s hladkým vývrtom) vedľa seba.

dvojklíčnolistové rastliny

dvojklíčnolistové rastliny, Dicotyledonopsida, Magnoliopsida — stromy, kry, polokry alebo byliny, ktoré majú dva protistojné klíčne listy vyvinuté v zárodku (v embryu; uprostred neho je rastový vrchol, z ktorého sa vyvíjajú nadzemné orgány), vajíčka sú ukryté v semenníku uzatvárajúcom jedno- alebo viacsemenný plod. Dvojklíčnolistové rastliny majú vyvinutý hlavný koreň a bočné korene, stonku s druhotne hrubnúcim kambiálnym kruhom (→ eustéla), rôzne listy (jednoduché až zložené) väčšinou s perovitou alebo dlaňovitou žilnatinou a s chýbajúcou listovou pošvou a prevažne päťpočetné kvety s rozlíšeným kalichom a korunou. Vývojovo zrejme staršia trieda krytosemenných rastlín (→ jednoklíčnolistové rastliny) tvoriaca ich najväčšiu časť. Patrí sem asi 10-tisíc rodov s 210 tisícmi druhov.

dvojkový kód

dvojkový kód, binárny kód — zápis údajov pomocou dvojkových číslic 0 a 1 používaný v digitálnej výpočtovej technike. Na zápis alfanumerických znakov sa používajú štandardizované kódovania, v ktorých sú jednotlivé znaky reprezentované postupnosťou núl a jednotiek (→ kódovanie znakov v počítači). Na zápis čísel sa používajú viaceré postupy (→kódovanie celých čísel v počítači, →kódovanie reálnych čísel v počítači). V dvojkovom kóde sa reprezentujú aj inštrukcie počítača (→ strojový jazyk).

dvojpoľné hospodárenie

dvojpoľné hospodárenie, dvojpoľný systém — extenzívny spôsob obhospodarovania poľnohospodárskej pôdy. Jeho podstata spočívala v rozdelení chotára na dve časti – obrábaná pôda sa striedala s úhorom v jednoročných intervaloch. Dvojpoľné hospodárenie na Slovensku v niektorých regiónoch (Orava, Gemer, Tekov) pretrvalo až do 19. stor. Príčinou boli nevhodné klimatické podmienky na pestovanie ozimných druhov obilnín (Orava) a nedostatok pasienkov (Gemer, Tekov), ktoré úhor nahrádzal.

Dvonč, Ladislav

Dvonč, Ladislav, 24. 9. 1926 Humenné – 31. 8. 2003 Bratislava — slovenský jazykovedec. R. 1949 – 95 pôsobil v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV v Bratislave; 1986 DrSc. Pracoval v oblasti výskumu súčasného slovenského jazyka (ortoepia, pravopis, slovná zásoba, gramatická stavba), zaoberal sa aj jazykovou kultúrou, onomastickým výskumom, dejinami slovenskej jazykovedy i spracúvaním jej bibliografie. Autor diel Rytmický zákon v spisovnej slovenčine (1955), Bibliografia slovenskej jazykovedy rokov 1948 – 65, (4 zväzky, 1957, 1958, 1962, 1970), Dynamika slovenskej morfológie (1984), Slovenskí jazykovedci, súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov rokov 1925 – 2000, (4 zväzky, 1987, 1997, 1998, 2002). Spoluautor Morfológie slovenského jazyka (1966). Publikoval vyše 300 vedeckých štúdií. Člen a predseda viacerých názvoslovných a iných komisií.

dymno

dymnoatmosférický aerosól obsahujúci mikroskopické kvapôčky vody alebo tuhé vlhké hygroskopické čiastočky, ktoré sa vznášajú v prízemnej vrstve atmosféry, znižujúci vodorovnú viditeľnosť; druh hydrometeora. Kým hmla znižuje vodorovnú dohľadnosť na vzdialenosť menšiu ako 1 km, pre dymno je charakteristická viditeľnosť od 1 do 10 km.

dymová vlečka

dymová vlečka — priestorový útvar v ovzduší obsahujúci produkty spaľovania tuhých palív nepretržite vypúšťané zo zdroja (komína) alebo zo skupiny zdrojov do atmosféry (okamžitá dymová vlečka). Pretože spaliny sa vyznačujú vyššou teplotou, ako je teplota okolitej atmosféry, dymová vlečka pri malej rýchlosti vetra vystupuje smerom nahor a so zvyšujúcou sa rýchlosťou vetra sa začína ohýbať do smeru prevládajúceho prúdenia. Ak sa teplota spalín vyrovná teplote okolitej atmosféry, dymová vlečka sa dostane do horizontálnej polohy súhlasne so smerom vetra. Výška, v ktorej sa dymová vlečka dostane do horizontálnej polohy, sa nazýva efektívna výška komína. Rozdiel medzi efektívnou a stavebnou výškou komína sa nazýva prevýšenie dymovej vlečky.

Pre okamžitú dymovú vlečku je typický kužeľovitý, pri dobrých rozptylových podmienkach vlnovitý tvar. Okamžitý tvar dymovej vlečky sa neustále mení. Spriemerovaním tvaru dymovej vlečky v dostatočnom časovom intervale sa získa priemerná dymová vlečka. Empiricky sa zistilo, že rozdelenie znečisťujúcej látky v okamžitej i v priemernej dymovej vlečke spĺňa tvar Gaussovej krivky, pričom hranica dymovej vlečky je definovaná ako miesto, v ktorom koncentrácia znečisťujúcej látky klesne na desatinu jej osovej hodnoty.

dynamická meteorológia

dynamická meteorológia — odbor meteorológie, ktorý pomocou teoretických metód skúma pohyby vzduchu v atmosfére Zeme a sily, ktoré ich spôsobujú, ako aj termodynamické deje, ktoré pri nich prebiehajú, a pomocou matematického aparátu formuluje a vysvetľuje základné zákonitosti javov a procesov pozorovaných v atmosfére. Jej poznatky sa preto využívajú pri riešení mnohých otázok meteorologickej praxe, ako sú objektívne metódy predpovede tlakových a teplotných polí a polí vlhkosti, predpovede oblačnosti a atmosférických zrážok, problémy vzájomnej väzby atmosféry a oceána, teória aktívneho pôsobenia na mikroklímu, problémy súvisiace so znečistením atmosféry a na ne nadväzujúce otázky klimatických zmien a teórie klímy a pod. Zostavuje fyzikálne zdôvodnené teoretické modely atmosférických procesov, ktoré sa overujú na základe meteorologických meraní. Dynamická meteorológia je teoretická disciplína, ktorá sa neustále vyvíja a jej vývoj úzko súvisí s rozvojom synoptickej meteorológie, klimatológie, ako aj s rozvojom metód meteorologických meraní.

Člení sa na termodynamiku atmosféry, statiku atmosféry a dynamiku atmosféry. Termodynamika atmosféry využíva zákony termodynamiky a aplikuje ich na deje prebiehajúce v atmosfére. Osobitne skúma zákony termodynamiky v suchom vzduchu i vo vzduchu obsahujúcom vodu v jednej alebo až v troch fázach. Zaoberá sa aj dejmi, pri ktorých dochádza k fázovým premenám vody a k transformáciám energie v atmosfére, ktoré sú s nimi spojené. Statika atmosféry sa zaoberá rozložením stavových veličín (tlaku, teploty a hustoty vzduchu) v atmosfére, pričom predpokladá, že atmosféra ako celok sa vzhľadom na zemský povrch nepohybuje. Definuje statické modely atmosféry, podmienky statickej rovnováhy v atmosfére a stability teplotného zvrstvenia. Dynamika atmosféry skúma pohyby vzduchu v atmosfére (prúdenie), ich zákonitosti a príčiny. V jej rámci sa formulujú a riešia rovnice hydrodynamiky.

dysfemizmus

dysfemizmus [gr.] — slovo alebo výraz so silným negatívnym citovým zafarbením, ktorý zhoršuje predstavu o danom jave, veci, osobe alebo obsahu výpovede. Používa sa namiesto neutrálneho výrazu, napr. líška (o prešibanom človeku); opak: eufemizmus.

dysfónia

dysfónia [gr.] — porucha hlasu prejavujúca sa chripotom až stratou hlasu. Môže byť organická (následkom poškodenia hrtana) alebo funkčná (napr. pri nadmernom zaťažovaní hlasu).

dysfória

dysfória [gr.] — porucha afektivity; pocit nepríjemnej, mrzutej, podráždenej nálady (rozladenosť). Môže sa prejaviť aj ako zlostná zapáravosť. Vyskytuje sa pri depresii, abstinenčných stavoch, organických psychopatologických stavoch, ako aj pri epilepsii.

dysgamaglobulinémia

dysgamaglobulinémia [dyz-; gr. + lat.] — starší, menej používaný termín na označenie selektívnej imunoglobulínovej deficiencie, t. j. nedostatočnej hladiny jednej triedy alebo podtriedy imunoglobulínov (→ imunodeficiencie).

dysgenitalizmus

dysgenitalizmus [dyz-; gr.] — chorobný stav spôsobený abnormálnym vývinom genitálií. Ak sa vývin pohlavných orgánov počas embryonálneho vývinu zastaví pred ich diferenciáciou, chýba u žien tkanivo vaječníkov, u mužov tkanivo semenníkov. Ak vznikne vývinová porucha po diferenciácii pohlavných orgánov, vzniká dysgenéza gonád (→ dysgenéza).

dyskrázia

dyskrázia [gr.] —

1. chorobné zloženie telových tekutín, najmä krvi;

2. znížená odolnosť organizmu.

dysmorfofóbia

dysmorfofóbia [dyz-; gr.] — chorobný strach (→ fóbia), obava zo zdeformovania niektorých častí tváre, ktorá nezodpovedá hodnoteniu iných osôb. Prejavuje sa obavami chorého, že sa mu mení, deformuje nos, ústa, brada, hlava ap.

dysplázia

dysplázia [gr.] — neúplný, nedostatočný alebo chybný vývin orgánu alebo tkaniva. Môže postihovať rôzne časti, ale aj celé orgány ľudského tela. S poškodením anatomickej stavby súvisí aj porucha funkcie, ktorá môže byť do určitej miery kompenzovaná inými (náhradnými) mechanizmami.

dysproteinémia

dysproteinémia [gr.] — súbor porúch v látkovej premene proteínov krvnej plazmy; kvantitatívna alebo kvalitatívna porucha ich zloženia podmienená chorobným procesom. Najčastejšími príčinami dysproteinémie sú nadmerné vylučovanie proteínov (obličkami, črevom, pri popáleninách), nedostatočná syntéza proteínov v pečeni (ochorenia pečene), akútne a chronické zápaly, nekrotické procesy a malígne nádory, ako aj vrodená alebo získaná nedostatočná syntéza špecifických proteínov.

dystopia

dystopia [gr.] — chybné uloženie orgánu alebo časti tkaniva na anatomicky nesprávnom, nezvyklom mieste; napr. dystopia obličky – vrodená abnormálna poloha obličky zvyčajne v malej panve; dystopia sliznice žalúdka – chybná poloha sliznice v Meckelovom výbežku – Meckelovom divertikule tenkého čreva.

dyzentéria

dyzentéria, bacilárna úplavica, črevná úplavica — vysoko nákazlivé črevné ochorenie človeka a zvierat, ktorého pôvodcom sú baktérie rodu Shigella (bacilárna dyzentéria), na Slovensku najčastejšie Shigella sonnei, v menšej miere Shigella flexneri; najťažší priebeh má dyzentéria vyvolaná baktériou Shigella dysenteriae. V tropických a subtropických oblastiach sa vyskytuje amébová dyzentéria (→ amébiáza).

Dyzentéria je typickým ochorením z nedodržania základných hygienických noriem, prenáša ju výlučne človek špinavými rukami, potravinami, vodou a pod. Inkubačná doba je 1 – 7 dní, najčastejšie 3 dni. Ochorenie sa začína bolesťami brucha s bolestivým nutkaním na stolicu (tenezmus) 10- až 30-krát denne a horúčkou. Stolica je vodnatá, často s prímesou hlienu a krvi. V súčasnosti má dyzentéria zväčša ľahký, u oslabených, starých alebo malých jedincov však môže mať ťažký priebeh.

Liečba spočíva v podávaní dostatočného množstva tekutín a diéte, pri ktorej v ľahších prípadoch príznaky ochorenia ustúpia o 1 – 2 dni, v ťažších prípadoch je nevyhnutná rehydratácia organizmu infúziami, podávanie chemoterapeutík určených na dezinfekciu čriev, prípadne spazmolytík na zmiernenie tenezmu.

dyzestézia

dyzestézia [gr.] — porucha citlivosti, pri ktorej vnem kvalitatívne nezodpovedá podnetu (napr. dotyk je pociťovaný ako mravčenie, pálenie alebo ako bolesť). Vyskytuje sa pri poškodení nervového systému, resp. pri regenerácii prerušeného periférneho nervu.

dyzosmia

dyzosmia [gr.] — porucha čuchu.

dyzostóza

dyzostóza [gr.] — vrodená porucha tvorby, vývoja a rastu tkanív tvoriacich kostru. Najčastejšie postihuje osifikáciu kosti, resp. jej plnohodnotnú prestavbu podľa fyziologických a biomechanických potrieb organizmu.

dýzové prúdenie

dýzové prúdenie, angl. jet stream — silné kvázihorizontálne prúdenie vzduchu v tvare sploštenej trubice vo vrchnej troposfére v hladinách blízkych tropopauze. Niekedy sa vyskytuje i vnútri stratosféry. Dýzové prúdenie je časté v subtropických oblastiach (25 – 45°). V polárnych, miernych a subtropických oblastiach má prevažne západný, na rovníku v prevažnej miere východný smer. V dýzovom prúdení je skoncentrovaná maximálna kinetická energia atmosféry. Podľa definície Svetovej meteorologickej organizácie je dýzové prúdenie vymedzené izotachou 30 m/s a horizontálnym strihom vetra 5 – 10 m/s na 1 km. Horizontálne rozmery dýzového prúdenia pozdĺž jeho osi dosahujú tisíce km, vertikálne rozmery jednotky km; v literatúre sa uvádzajú rýchlosti aj viac ako 150 m/s. Dýzové prúdenie bolo prvýkrát dokázané nad Tichým oceánom počas 2. svetovej vojny pri letoch nad Japonskom.

dyzúria

dyzúria [gr.] — sťažené a bolestivé močenie mnohokrát spojené s častým nutkaním na močenie, s pálením a rezaním (→ zápal močových ciest), pričom množstvo moču je malé. Dyzúria sa vyskytuje pri celom rade chorôb močových ciest, predstojnice, ale napr. aj pri poškodení miechy.

Dziwna

Dziwna [dživ-] — prieliv Baltského mora pri pobreží Poľska medzi pevninou a ostrovom Wolin, spájajúci Pomoranskú zátoku so Štetínskym zálivom; dĺžka 32,4 km, šírka 100 – 1 100 m, hĺbka do 6 m. Prieliv má mnoho zátok. Na jeho brehoch ležia námorné prístavy Dziwnów, Kamień Pomorski, Sierosław, Wolin.

Priľahlé územie prielivu je súčasťou lokality Ústie Odry a Štetínsky záliv, ktorá je zaradená medzi sústavu chránených území Natura 2000.

V minulosti bol prieliv považovaný za jedno z ramien Odry ústiacich do Baltského mora. Od preklasifikovania Štetínskeho zálivu (pôvodne chápaný ako súčasť ústia Odry) na záliv Baltského mora je Dziwna s ďalšími ramenami (Świna a Piana) definovaná ako morský prieliv.

džabal

džabal [arab.] — vrch, pohorie.

džáhilíja

džáhilíja [arab.] — obdobie nevedomosti, barbarstva; arabskí historici týmto pojmom označujú obdobie pred príchodom islamu (pred vystúpením proroka Mohameda), keď sa spoločnosť nesprávala v súlade s božou zvesťou, pretože ju nepoznala, resp. ju nesprávne pochopila. Džáhilíja začala byť neskôr prijímaná a hodnotená ako súčasť arabského kultúrneho dedičstva (začiatky zbierania a zapisovania staroarabskej poézie, mýtov a i. dovtedy ústne tradovaných žánrov).

al-Džáhiz

al-Džáhiz, vlastným menom Abú Usmán Amr ibn Bakr, asi 775 Basra – 868 tamže — prvý veľký arabský prozaik. Autor údajne vyše 200 najmä polemických diel zameraných na ideologické dokazovanie rovnoprávnosti arabského a nearabského obyvateľstva, čerpajúcich predovšetkým z arabských a gréckych tradícií, ako sú napr. Kniha lakomcov (Kitáb al-Buchalá; čes. 1975) a Kniha o zvieratách (Kitáb al-hajaván).

Džajadéva

Džajadéva, koniec 12. stor. — staroindický básnik píšuci v sanskrite. Syn bengálskeho brahmana, žil na dvore kráľa Lakšmanaséna v Navadvípe. Autor poémy Pastierove spevy (Gítagóvinda), chválospevu na boha Krišnu a jeho lásku k pastierke Rádhe, ktorého osobitý štýl, spojenie epických veršov s piesňami, predstavuje nový žáner v indickej literatúre. Po stáročia ho uctievajú na výročnej slávnosti v rodnej dedinke Kendulí, na ktorej sa spievajú piesne z jeho diela.

džamáhírija

džamáhírija [arab.], všeľudový štát — názov štátoprávneho usporiadania Líbye vychádzajúci z teoretického základu moderného islamu a islamského socializmu. Systém džamáhírije bol zavedený v marci 1977 po nástupe M. Kaddáfího k moci a sprevádzala ho zmena názvu Líbye na Líbyjskú arabskú ľudovú socialistickú džamáhíriju. Pojem vyjadroval snahu vedenia štátu o presadenie zväčšujúceho sa podielu verejnosti na riadení štátu. Džamáhírija bola charakterizovaná ako priama vláda ľudových más a odmietala stotožnenie s akoukoľvek doterajšou formou vlády. Jej základom bol systém ľudových kongresov na rôznych úrovniach, najvyšším zákonodarným a výkonným orgánom Všeobecný ľudový kongres s päťčlenným generálnym sekretariátom. V praktickej rovine bola však preniknutá autoritatívnymi a autokratickými formami a metódami vlády a nestotožňovala sa s proklamovanými teoretickými zásadami. V roku 2011 bol Kaddáfího režim zvrhnutý a džamáhírija zanikla.

Džamuna

Džamuna, Jamuna — rieka v Bangladéši v delte Gangy, Brahmaputry a Meghny; názov dolného toku (hlavného, západného ramena) Brahmaputry; dĺžka 245 km, rozloha povodia 552 000 km2, priemerný ročný prietok 20 100 m3/s. Spája sa s východným ramenom Gangy, s Padmou. Hlavným prítokom je Atrai (pravostranný). Väčším mestom na rieke je Sirádžgaňdž.

Džamuna predstavuje významnú vodnú cestu, je splavná po celý rok. Vzhľadom na svoje široké koryto (8 – 13 km v období dažďov, 3 – 5 km v období sucha) predstavovala v minulosti bariéru pre dopravné spojenie hlavného mesta Dháka so severnou časťou Bangladéša, preto bol vybudovaný viacúčelový most (v prevádzke od 1998, dĺžka 4,8 km)

Riečny systém Brahmaputra – Džamuna je dobrým príkladom divočenia rieky.

džátaky

džátaky [pálijsky], príbehy o zrodeniach — príbehy o predchádzajúcich životoch Buddhu, jeho stúpencov a protivníkov napísané v jazyku páli.

Podľa sanskritského diela Džátakamálá existovalo 34 predchádzajúcich Buddhových zrodení, v pálijskom kánone sa však uvádza 547 džátak, ktoré tvoria súčasť Suttapitaky (→ buddhistická literatúra). Medzi najznámejšie patrí džátaka, v ktorej sa Buddha zrodil ako opica Mahákapi. Džátaky sa vyznačujú veľkou rozmanitosťou a humorom. Majú rozličnú dĺžku, všetky sa však končia veršovaným ponaučením s morálnou pointou. Vek jednotlivých príbehov nie je známy, niektoré zrejme pochádzajú z predbuddhistických čias. Zachovali sa aj v čínskom preklade a jednotlivo aj v prekladoch do európskych jazykov.

V juhovýchodnej Ázii boli mnohé džátaky stvárnené v divadelnej a vo výtvarnej podobe. Reliéfy a vlysy s výjavmi z džátak zdobia steny buddhistických kláštorov a stúp. Známe sú maľby v indickom komplexe jaskýň neďaleko Adžanty.

Džauhar as-Sikillí

Džauhar as-Sikillí, asi 911 – 992 — arabský vojvodca slovanského pôvodu. V roku 958 dobyl Maroko a 969 Egypt, kde založil jeho nové hlavné mesto Káhiru. Po vojenskom neúspechu v Sýrii však upadol do nemilosti kalifov.

al-Džaváhirí, Muhammad Mahdí

al-Džaváhirí, Muhammad Mahdí, 26. 6. alebo 26. 7. 1899 alebo 1900 Nadžaf – 27. 7. 1997 Damask — iracký básnik a publicista zaraďujúci sa k posledným veľkým reprezentantom klasicizujúceho smeru v novodobej arabskej poézii. Básnické prvotiny publikoval od roku 1921 v časopisoch. V roku 1930 začal vydávať časopis Eufrat (al-Furát), ktorý však bol z politických príčin čoskoro zakázaný, podobne sa skončili aj jeho ďalšie pokusy vydávať nezávislé periodiká, napr. Prevrat (Inkiláb) a i. Za svoje politické názory sa dostal viackrát do väzenia a bol vypovedaný do exilu. V rokoch 1961 – 68 žil v Prahe, kde vydal básnickú zbierku Pošta z vyhnanstva (Baríd min al-gurba, 1965). Po baasistickej revolúcii v roku 1968 sa vrátil do Iraku, kde vydal zbierku Pošta návratu (Baríd al-auda, 1969). Aktuálna spoločenská a politická tematika jeho poézie ostro kontrastuje s jeho príklonom k archaickej poetike. Súborné vydanie al-Džaváhirího celoživotného básnického diela vyšlo pod názvom Díván al-Džaváhirí (1973).

džavotanie

džavotanie — predstupeň vývinu reči u detí medzi 5. a 9. mesiacom života, štádium, v ktorom dieťa získava hláskový materiál neskoršej reči. Pri džavotaní, ktoré nadväzuje bezprostredne na detský krik, dieťa vytvára rozmanité zvuky a zvukové spojenia veľmi podobné hláskam a hláskovým spojeniam ľudskej reči. Medzi nimi sa podľa polohy artikulačných orgánov môžu vyskytovať i hlásky menej obvyklé – mľaskavé, chrčivé, piskľavé a i. Tieto zvuky sú veľmi premenlivé, vo svojej rozmanitosti pripomínajú hlásky používané v najrozličnejších jazykoch sveta. Niekedy sa označujú ako prahlásky.

džbánkarstvo

džbánkarstvo — tradičné ľudové remeslo rozšírené na západnom Slovensku, výroba fajansového riadu, ktoré na tomto území začiatkom 2. polovice 17. stor. zaviedli habáni usadení na západ po Brodské a na východ po Trenčín. Významnými strediskami džbánkarstva boli Sobotište, Košolná, Dechtice, Dobrá Voda, Chtelnica, Boleráz, Veľké Leváre, Stupava a Modra. Džbánkarstvo prekvitalo najmä v 18. – 19. stor. Spočiatku úzko nadväzovalo na dedičstvo habánskych majstrov; od konca 18. stor. sa v ňom uplatňoval výrazný vplyv holíčskej fajansovej manufaktúry, ktorý vo variovanej podobe pretrval až do 20. stor.

Typickými džbánkarskými výrobkami boli rôzne typy džbánov, čutory, misy, taniere a sväteničky, špecifickú skupinu tvorí drobná figurálna plastika, v ktorej vynikli najmä Ferdiš Kostka, Heřman Landsfeld, Ignác Bizmayer a i. Tradíciu džbánkarskej výroby dodnes udržiava Slovenská ľudová majolika v Modre.

džber

džber

1. väčšia okrúhla drevená nádoba s jedným uchom, zhotovená z dúžok z mäkkého jedľového alebo smrekového dreva spojených drevenými alebo kovovými obručami (používaná napr. na med, lekvár, pri manipulácii s ovčím mliekom a pod.);

2. aj tina, tuna, lat. cybrio — stará dutá miera na tekutiny. Obsah džbera bol rozmanitý podľa jednotlivých oblastí. Na západnom Slovensku mal 5/4 bratislavského okovu, t. j. 40 pínt alebo 80 holieb (67,872 l), na východnom Slovensku sa používal košický džber, ktorý mal 50 holieb (42,420 l).

džem

džem [angl.] — ovocná nátierka vyrobená varením celého alebo deleného ovocia, pričom v hotovom výrobku zostávajú zachované jeho kúsky. Pri výrobe sa do suroviny pridáva predpísané množstvo cukru, pektínu (prípadne aj jablkovej šťavy) a zmes sa varením zahusťuje, kým nezíska rôsolovitú konzistenciu a požadovaný obsah rozpustnej sušiny. Po naplnení obalov obvykle nasleduje sterilizácia. Ďalšími prísadami môžu byť kyselina citrónová, potravinárske farbivo a škrobový sirup.

Džemy sa vyrábajú z čerstvého ovocia alebo z tepelne alebo chemicky konzervovaných (→ pulpa), príp. z mrazených polotovarov. Druh polotovaru určuje vlastnú technológiu spracovania.

Džidda

Džidda, medzinárodný prepis Jiddah — prístavné mesto v západnej časti Saudskej Arábie v provincii Mekka na pobreží Červeného mora 70 km západne od mesta Mekka; 3,233 milióna obyvateľov (2016). Je najväčším mestom provincie a 2. najväčším mestom (po hlavnom meste Rijád) v krajine. Džidda je významným priemyselným, obchodným (sídlo viacerých obchodných spoločností), finančným (sídlo Národnej obchodnej banky, Islamskej rozvojovej banky), dopravným (sídlo viacerých leteckých a lodných spoločností), vedeckým a kultúrnym strediskom. Má rozvinutý chemický (sídlo spoločnosti Cristal Global, 2. najväčšieho producenta oxidu titaničitého na svete), petrochemický, hutnícky (oceliareň, hlinikáreň), lodný, cementársky, potravinársky (rybný, mliekarský, mäsový), odevný, nábytkársky, elektrotechnický priemysel, v meste sú zariadenia na odsoľovanie morskej vody. Najmä vďaka svojej dlhej pláži je jedným z hlavných letovísk Saudskej Arábie.

Mesto je východiskom pre pútnikov do Mekky a Mediny. V súvislosti s rozvojom ťažby ropy v krajine po 2. svetovej vojne prešlo rozsiahlou modernizáciou. Je považované za najliberálnejšie a najkozmopolitnejšie mesto krajiny. Je etnicky rôznorodé – usadili sa v ňom mnohí z pútnikov, ktorí stáročia mestom prechádzali, a za posledných 50 rokov v dôsledku ropného boomu aj prisťahovalci z Európy, zo Severnej Ameriky a z juhovýchodnej Ázie. V minulosti predstavovalo aj diplomatické centrum Saudskej Arábie, nachádzalo sa tam napr. ministerstvo zahraničných vecí, ktoré však bolo prenesené rovnako ako mnoho veľvyslanectiev do Rijádu. Napriek tomu je však stále sídlom mnohých konzulátov a viacerých medzinárodných organizácií (Organizácia islamskej spolupráce a i.).

Námorný prístav v Džidde je najvýznamnejším prístavom Červeného mora, leží na Námornej Hodvábnej ceste 21. stor. (súčasť Novej Hodvábnej cesty) Predstavuje obchodný (ropný a kontajnerový prístav, prechádza ním 59 % importu krajiny), osobný a rybársky prístav. Mesto má diaľničné spojenie s Mekkou, Rijádom a Dammámom, leží na vysokorýchlostnej železnici spájajúcej Mekku a Medinu. Je obsluhované 20 km severne ležiacim medzinárodným letiskom.

Oblasť mesta bola osídlená už v predislamskom období. V 7. stor. sa stalo významným prístavom na námornej obchodnej ceste spájajúcej Stredozemné more s Arabským polostrovom, Indiou a juhovýchodnou Áziou. Slúžilo ako vstupná brána pre moslimských pútnikov prichádzajúcich od Červeného mora smerujúcich do Mekky a Mediny. Súčasne sa stalo centrom obchodu s ryžou, korením, hodvábom a so vzácnymi kovmi. V 10. stor. bolo pripojené k Fátimovskému kalifátu, neskôr, v 13. stor., počas nadvlády mamlúkov, zohralo zásadnú rolu v odrážaní útokov Portugalcov, ktorých cieľom bolo rozšíriť svoj vplyv v Červenom mori. V rokoch 1517 – 1916 bolo pod nadvládou Osmanskej ríše. Počas arabského povstania (1916 – 18) sa stalo súčasťou kráľovstva Hidžáz pod vládou arabského moslimského rodu Hášimovcov až do roku 1925. V roku 1927 bola v Džidde podpísaná dohoda medzi Spojeným kráľovstvom a nadždským sultánom Ibn Sa’údom, zabezpečujúca mestu v Kráľovstve Hidžázu a Nadždu suverenitu; kráľovstvá sa následne spojili a v roku 1932 premenovali na Kráľovstvo Saudskej Arábie.

Stavebné pamiatky: V historickom centre mesta (al-Balad) sa nachádza nemoslimský cintorín zo 16. stor. s hrobmi francúzskych cestovateľov, britského konzula, portugalských moreplavcov a so židovskými hrobmi z 19. stor. Nachádza sa tu aj Nassifov dom (1872 – 81), ktorý pôvodne slúžil ako kráľovské sídlo Ibn Sa’úda, neskôr ako súkromná knižnica a od roku 2009 ako múzeum. Historické centrum mesta s bohato zdobenými domami (fasády zdobené koralmi, drevenými balkónmi) bolo v roku 2014 zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Najväčšou mešitou v meste je mešita kráľa Sa’úda (1986 – 87). V meste sa nachádzajú múzeá, galérie. Sídlia tu viaceré univerzity (najstaršia bola založená v roku 1967).

V meste sa každoročne koná historický festival oslavujúci kultúru a dedičstvo Džiddy.

Džihlam

Džihlam [urdsky], hindsky Džhélam, anglicky Jihlam, Jhelum — rieka v severozápadnej Indii a severovýchodnom Pakistane, pravostranný prítok Čanábu; dĺžka 724 km, rozloha povodia 55 000 km2, priemerný ročný prietok 900 m3/s. Pramení na svahoch horského chrbta Pír Pandžál (západná časť Nízkych Himalájí). Rieka je využívaná energeticky a na zavlažovanie (priehrada a vodná elektráreň Mangla). Je splavná od stredného toku po ústie (160 km). Väčšie mestá na rieke: Šrínagar (India), Džihlam (Pakistan).